Sign In

BTL2030 2016-2018

Tiivistelmä

Tämän projektin kohteena on keskisuuressa kokoluokassa tapahtuva synteettisten polttoaineiden tai välituotteiden valmistus, joka voidaan integroida energiaa kuluttavaan teollisuuteen tai kaukolämpövoimaloiden yhteyteen. Työn koh-teena on polttoaineteholtaan 50-150 MW:n laitokset, jotka tyypillisesti tuottavat 50-70 %:n hyötysuhteella päätuotetta. Sivutuotteena syntyvää lämpöenergiaa ja poistokaasuja voidaan hyödyntää teollisuuden höyryn tai kaukolämmön tuotantoon.

Projektissa kehitetään ja pilotoidaan uusi prosessikonsepti synteesikaasun tuottamiseksi biomassatähteistä ja kierrrätyspolttoaineista sekä selvitetään energian tuotantoon integroidun tuotannon kilpailukykyä liikenteen polttoaineiden ja kemikaalien tuotannossa. Lisäksi valmistellaan projektia seuraavien kriittisten demonstraatiovaiheiden toteutusta yhdessä osallistuvien yritysten kanssa.

Uusi prosessi perustuu höyrykaasutukseen kaksoisleijukerroskaasuttimessa ja innovatiiviseen kaasun puhdistusprosessiin. Uusi tuotantokonsepti on huomattavasti aiempia happikaasutus- ja märkäpesuprosesseja yksinkertaisempi, minkä takia ominaisinvestointi on alhaisempi ja teollinen tuotanto voidaan toteuttaa jo aiempia synteesikaasuratkaisuja pienemmässä kokoluokassa.

Projektin keskeisimpänä tehtävänä on VTT:n Bioruukin pilotointikeskuksessa tapahtuva prosessin kehitys ja pilotointi. Pilotkokeissa testataan eri biomassojen ja kierrätyspolttoaineiden soveltuvuus uuden prosessin raaka-aineeksi sekä todennetaan eri sovelluksia varten viritetyn kaasun puhdistuskonseptin toimivuus ja määritettään prosessin suorituskyky.  Pilotkokeiden tuloksia hyödynnetään laadittavissa prosessimalleissa, joiden avulla tarkastellaan eri lopputuotteisiin tähtäävän tuotannon kilpailukykyä ja tarkastellaan saavutettavia hyötyjä integroitaessa liikennepolttoaineen tuotanto energian tuotannon yhteyteen.

Projektissa seurataan myös kansainvälistä kehitystä, arvioidaan kilpailevia kaasutusteknologioita sekä pidetään yhteyttä eurooppalaisiin yhteistyötahoihin. Projekti järjestää myös aihepiiriin liittyvän julkisen seminaarin.