Sign In

Resurssikontti: tuotteita jätevedestä

Ajankohtaista

​Tällä sivulla kerromme projektin etenemisestä ja ajankohtaisista asioista.

Joulukuu 2017

Resurssikontti-hanke saatiin päätökseen. Loppuraportin voit lukea täältä.

VTT:n projektiryhmä kiittää lämpimästi kaikkia Resurssikontti-hankeeseen osallistuneita.

Marraskuu 2017

Ohjausryhmän viimeinen kokous

Ohjausryhmän viimeinen kokous pidettiin to 16.11. Otaniemessä, Espoossa.

Lokakuu 2017

Esipilotointikokeet

Esipilotointikokeet saadaan päätökseen viikolla 42. Lisää esipilotoinnista voit lukea täältä.

Ohjausryhmän neljäs kokous

Ohjausryhmän neljäs kokous pidettiin ti 3.10. Paraisilla. Kokouksen jälkeen ohjaysryhmä kävi tutustumassa Paraisten jäteveden puhdistamolla olevaan esipilotointilaitteistoon (kuva alla).

OhjausryhmäPilotilla.jpg 

Kuvassa vasemmalta Marko Rusi (Paraisten kaupunki), Johannes Koski (Paraisten kaupunki), Manne Carla (Paraisten kaupunki), Hanna Kyllönen (VTT), Juha Heikkinen (VTT), Eeva Salmi (Turun Amk), Anne Salminen (Pöyry), Ari Järvinen (Aalto), Nicholas Wardi (BSAG), Marja Koljonen (BSAG) ja Tommi Kaartinen (VTT). Kuvan otti Lotta Sorsamäki (VTT).

Syyskuu 2017

Esipilotointikokeet ovat hyvässä vauhdissa Paraisten jätevedenpuhdistamolla. Lisää esipilotoinnista voit lukea täältä.

Elokuu 2017

Esipilotoinnin suunnittelu

Paraisten jätevedenpuhdistamolla syys-lokakuussa suoritettavan esipilotoinnin suunnittelu on käynnissä.

Labramittakaavan vedenerotuskokeet saatu päätökseen

Labramittakaavan vedenerotuskokeet on saatu päätökseen VTT:llä Jyväskylässä. Kokeissa tutkittiin useita erilaisia kemiallisiin ja fysikaalisiin menetelmiin perustuvia vedenpuhdistustekniikoita kiintoainefraktion erottamiseksi nestefraktiosta sekä ravinteiden talteenottamiseksi nestefraktiosta. Yhteistyökumppanien rooli kokeissa oli merkittävä. He toimittivat kokeisiin kemikaalejaan (flokkulantit, biopolymeerit, adsorbentit, aktiivihiili), laitteistojaan sekä teknologiatuntemustaan. Tulosten (kts. alle) perusteella valittiin kaksi vaihtoehtoista talteenottokonseptia tutkittavaksi esipilotoinnissa.

Kiintoainefraktion talteenotossa hyviksi kemikaaleiksi valikoituivat Kemiran valmistama flokkulantti sekä Haarlan biopolymeeri. Näillä kemikaaleilla jätevettä saatiin flokattua niin, että viirasuodatuksessa kiintoaineen poistuma oli noin 90 % (sameus 88 %). Kiintoaineen mukana poistui vesijakeesta yli 70 % hiiliyhdisteistä, 20 % fosfaattifosforista ja alle 1 % ammoniumtypestä. Sofi-mikrosuodattimella saavutettiin hyvä veden laatu valitsemalla riittävän pieni suodattimen huokoskoko tai flokkaamalla. Sen sijaan kuitua sisältävällä jätevedellä suodatin likaantui. Sentrifugointi toimi kiintoaineen erotuksessa, mutta tuleva jätevesi todettiin kuitenkin sentrifugoinnille liian vähän kiintoainetta sisältäväksi. 

Kiintoainefraktion poiston jälkeen ravinteiden talteenotossa nestefraktiosta fosfaattifosfori (PO4-P) saatiin saostettua kalkkimaidolla (Ca(OH)2) yli 90 %:sti niin, että ammoniumtyppi (NH4-N) ja hiilikomponentit jäivät nestejakeeseen (kuva 1 alla). Nanosuodatuksessa (NF) saatiin fosfaattifosfori hyvin talteen, mutta osittainen hiiliyhdisteiden pidättyminen nanokalvolle on ongelmallista puhtaiden jakeiden tuottamiseksi. Käänteisosmoosikalvo (RO) ja Watmanin toimittama aktiivihiili (GAC = granular activated carbon) pidättivät puolestaan kaikki ravinteet yli 80 %:sti. Nämä menetelmät soveltuvat talteenottokonseptissa yksikköoperaatioketjun loppupäähän edellyttäen, että fraktiointi on tehty muilla tekniikoilla. Haihdutuksella saatiin ammoniumtyppi erilleen fosfaattifosforista ja hiiliyhdisteistä. Ammoniumtyppi saatiin talteen myös Aquamineralsin adsorbentilla.

Reduktiokuva_elokuu.jpg 

Kuva 1. Ravinteiden ja hiilen reduktio jätevedestä eri erotustekniikoilla.

Kesäkuu 2017

Ohjausryhmän kolmas kokous

Ohjausryhmän kolmas kokous pidettiin to 15.6. VTT:llä Espoossa.

Toukokuu 2017

Labramittakaavan kokeet

VTT:llä Jyväskylässä on toukokuussa tehty kiinteän fraktion vedenerotuskokeita. Näissä kokeissa jätevesi flokataan polymeerillä ja vesi erotetaan viiralla (kuva vasemmalla). Nestefraktion eli liuenneiden aineiden erotuskokeissa jätevesi on ensin mikrosuodatettu, jonka jälkeen suodos on syötetty joko tiukoille kalvoille (NF = nanosuodatus ja RO = käänteisosmoosi) tai granuloidulla aktiivihiilellä täytettyyn kolonniin. Puhdistustehokkuutta voidaan kuvata ainepitoisuuksien vähenemisenä eli reduktiona (kuva oikealla).

Kakkukuva.jpg NestefraktionVedenerotusKuvaaja.png 

Maaliskuu 2017

Ohjausryhmän toinen kokous

Ohjausryhmän toinen kokous pidettiin ke 22.3. VTT:llä Espoossa.

Labramittakaavan kokeet

Jäteveden haihdutuskokeita tehty VTT:llä Jyväskylässä.
Vasemmalta oikealle: karkeasuodatettu jätevesi (haihdutuksen syöte), haihdutusjäännös, tisle.

Maaliskuun_haihdustuskuva.jpg 

Helmikuu 2017

Labramittakaavan kokeet

Jäteveden flokkaus- ja suodatuskokeita tehty VTT:llä Jyväskylässä. Suodattimille jäänyttä kiintoainetta koaguloinnin jälkeen kahdella eri kemikaalilla. Suodattimen GF/A huokoskoko 1,6 µm.

Helmikuun_suodatuskuva.jpg 

Projektin verkkosivut

Projektin VTT:n ulkoiset verkkosivut julkaistiin 6.2. 

Tammikuu 2017

Labramittakaan kokeet

Ensimmäiset flokkulointikokeet jätevedellä tehty VTT:n koelaitteistolla Jyväskylässä.

Flokkulointi.jpg 

Joulukuu 2016

Ohjausryhmän ensimmäinen kokous

Projektin aloituskokous pidettiin 8.12. VTT:llä Espoossa.