Sign In

Resurssikontti: tuotteita jätevedestä

VTT:n työryhmä

VTT Oy

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille.

Resurssikontti-projektiin osallistuu VTT:n vesi-intensiivisten teollisten prosessien asiantuntijoita, jäteveden puhdistuksen asiantuntijoita sekä pre-feasibility -kustannuslaskennan ammattilaisia. VTT:n tutkimusaiheisiin on useiden vuosien ajan kuulunut membraanitekniikoiden (MF, UF, NF, RO, FO, ED) ja erotustekniikoiden (adsorptio, saostus) tutkimus, fosforin erotus, typen sähkökemiallinen talteenotto, lietteiden vedenpoisto ja prosessointi sekä termiset käsittelymenetelmät. VTT:lla on myös erityisesti hiili- ja kemiantuotteisiin liittyvää vahvaa sovellusosaamista. Resurssikontti-projektissa VTT:n vastuulla on jätevedenkäsittelykonseptien suunnittelu, määrittely ja testaus sekä niiden teknis-taloudellinen arviointi.

Hanna Kyllönen, TkT, erikoistutkija, projektipäälikkö

HannaK.jpg 

Hanna Kyllönen toimii VTT:llä erikoistutkijana Kemialliset prosessiteknologiat -tiimissä. Nykyisin hän toimii useimmiten projektipäällikkönä ja ohjaa tutkimusta erotustekniikan osalta. Hänen erityisosaamisalueensa on kalvosuodatus, joka on hyvin usein tekniikkana mukana erotustekniikan hankkeissa.

Resurssikontti-hankkeessa Hanna toimii projektipäällikkönä ja vastaa kalvosuodatusosiosta.

Antti Grönroos, FT, erikoistutkija

 AnttiG.jpg

Antti Grönroos toimii VTT:llä erikoistutkijana Kemialliset prosessiteknologiat -tiimissä. Antti on ollut erotustekniikan tutkimuksessa mukana jo pitkän tovin. Antti toimii tutkijan työn lisäksi aktiivisesti myös asiakasrajapinnassa ratkomassa erotustekniikan haasteita yhdessä yritysten kanssa. Antin erityisosaamisalue on neste-kiintoaine-erotus.

Resurssikontti-hankkeessa Antti vastaa muodostuvan lietteen vedenerotuksesta.

Juha Heikkinen, DI, erikoistutkija

 JuhaH.jpg

Juha Heikkinen toimii VTT:llä erikoistutkijana Kemialliset prosessiteknologiat -tiimissä. Juha on työskennellyt pitkään VTT:llä prosessi- ja jätevesien käsittelyn asiantuntijatehtävissä. Juhan osaamisalue kattaa erilaiset suodatusprosessit kakkusuodatuksesta kalvosuodatukseen sekä vesien ja lietteiden esikäsittelytekniikat ennen suodatusta.

Resurssikontti-hankkeessa Juhan vastuulla on tulevan jäteveden kemiallinen käsittely, kuten koagulointi ja flokkaus, sekä mikrosuodatus.

Tommi Kaartinen, DI, erikoistutkija

TommiK.jpg 

Tommi Kaartinen toimii VTT:llä erikoistutkijana Materiaaliprosessointi ja geoteknologia -tiimissä. Tommi on työskennellyt vuodesta 2003 VTT:llä jätteiden ja vesien käsittelyn asiantuntijatehtävissä. Vesienkäsittelyhankkeet ovat keskittyneet mm. arseenin, typen ja sulfaatin poistoon teollisuuden jätevesistä, ja sovellettuja käsittelytekniikoita ovat olleet erityisesti adsorptio ja kemiallinen saostus.

Resurssikontti-hankkeessa Tommin vastuulla on typen ja fosforin talteenotto jätevedestä adsorptiolla.

Hanne Wikberg, erikoistutkija

HanneW.jpg 

Hanne Wikberg toimii VTT:llä erikoistutkijana Termokemialliset konversiot -tiimissä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus erilaisten lämpökäsittelyprosessien kehittämisestä ja niistä syntyvien biopohjaisten fraktioiden tuotteistamisessa.

Resurssikontti-hankkeessa Hannen päävastuualueena on märkähiiltoprosessin (HTC–Hydrothermal Carbonization) kehittäminen ja optimointi.

Lotta Sorsamäki, DI, tutkija​

Lotta.JPG 

Lotta Sorsamäki toimii VTT:llä tutkijana Prosessikonseptit ja kestävä kehitys -tiimissä. Lotta on työskennellyt VTT:llä vuodesta 2009 lähtien. Hänen erikoisosaamistaan on prosessisuunnittelu, taselaskenta ja prosessimallinnus käyttäen kaupallisia simulointiohjelmia, kustannuslaskenta, teknis-taloudelliset tarkastelut sekä herkkyystarkastelut bio- ja kemiantekniikan sekä paperivalmistus- ja elintarvikeprosessien suunnittelun alkuvaiheessa.

Resurssikontti-hankkeessa Lotta tekee parhaaksi havaitusta konseptista pre-feasibility tarkastelun, jossa lasketaan konseptin alustavat aine- ja energiataseet, ja muodostetaan arvio käyttö- ja investointikustannuksista.