Sign In

SHARE - Industry sharing platform for boosting transition towards circular economy

Mitä yrityksissä voidaan jakaa? - Jakamistalous ja teollisen yrityksen resurssikartta

​Teollisen yrityksen resurssit voidaan jakaa neljään pääluokkaan:

  1. ihmiset
  2. koneet ja laitteet
  3. kiinteistöt
  4. materiaalit

Nämä puolestaan voidaan jaotella usealla eri tavalla. Kuvassa 1 resurssit on luokiteltu eräällä tavalla.


Kuva 1. Teollisen yrityksen resurssikartta

Yritykset voivat keskenään jakaa periaatteessa mitä tahansa resursseja. Lisäksi yritykset voivat hankkia resursseja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja alihankkijoilta.

Teollisuudessa on perinteisesti ollut tapana hankkia omaan omistukseensa ja hallintaansa kaikki tärkeät resurssit. Erilaisten toimintojen ulkoistamista on kuitenkin harjoitettu aina jossain määrin monestakin eri syystä. Nykyinen teollinen paradigma on tässä suhteessa muutoksessa. On jo yrityksiä, jotka jo lähtökohtaisesti hankkivat valtaosan resursseistaan ulkoa. Mm. Aasiassa on puolijohdeteollisuudessa yleistynyt ns. Fabless toimintamalli https://en.wikipedia.org/wiki/Fabless_manufacturing, jossa brändin omistaja keskittyy markkinoiden valtaamiseen tavalla tai toisella. Kaikkinainen tuotekehitys, tuotesuunnittelu, valmistus ja logistiikka ostetaan palveluna niihin keskittyneiltä yrityksiltä. Esimerkiksi kännykkäteollisuus on lähes täysin standardoitunut tästä syystä ja sitä kautta hinnat ovat alhaisia ja mahdollistaa maailmanlaajuisen kaupan.

Kuljetusmaailmassa on 4PL logistiikka (fourth-party-logistics) on yleistynyt voimakkaasti https://en.wikipedia.org/wiki/Logistics. Siinä 4PL operaattorilla ei ole omia resursseja ollenkaan, vaan hän organisoi, koordinoi ja johtaa eri palvelun tarjoajilta hankittuja resursseja asiakkaansa hyväksi. Tuore esimerkki liittyy Suomen taksijärjestelmän uudistukseen, jossa nämä 4PL operaattorit sopivat asiakkaan kanssa hinnat ja palveluehdot ja tekevät sitten sopimukset yksittäisten taksikuljettajien kanssa.

Rakennustoiminnassa Fabless-mallia on käytetty pitkään. Alalla on olemassa isoja yrityksiä, joilla ei ole omia resursseja, mutta he tekevät asiakkaan kanssa sopimukset ja kilpailuttavat rakentamisen ja pilkkovat sen pieniin palasiin. Teollisuus on menossa kohti Fabless-mallia vääjäämättä. Merkittävä tekijä on erikoistuminen. Automaatio- ja muut tuotantoteknologiat kehittyvät jatkuvasti monimutkaisempaan suuntaan samalla tehostuen. Varsinkin pienten yritysten on lähes mahdotonta aloittaa minkäänlaista valmistustoimintaa ja siinä toimivan globaalin alihankintaverkoston olemassaolo on keskeinen ratkaisu liiketoiminnan pyörittämiseen.

Tässä teollisuuden kehitystrendissä jakamistalous on erityisen varteenotettava toimintamalli, jolla melko nopeasti saadaan uutta teknologiaa tuotantotoimintaan. Robotiikka, automaatio, 3D-tulostus, keinoäly ja monet muut uudet teknologiat ovat erittäin hankalasti ja työläästi opittavia asioita, joissa jakamistalous tarjoaa aivan uusia ratkaisumalleja soveltamiseen.

Asiakasrajapinnassa voidaan nähdä mahdollisuuksia yhteisten resurssien jakamiseen monilla eri tavoilla. Myyntivarastot ja jakelulogistiikka tarjoavat mahdollisuuksia yhdistää voimavaroja tehokkaasti. Erilaiset allianssit, joissa yritykset rakentavat yhteisen tarjontaportfolion markkinoille, mahdollistavat toisiaan täydentävien tuoteperheiden tarjonnan asiakkaille.

Toimittajaverkoston osalta on mahdollista rakentaa usealle yritykselle ainakin jossain määrin yhteinen toimittaja- ja alihankintaverkosto. Tätä kautta saadaan toimittajille lisää volyymia ja sitä kautta kustannustehokkuutta, joka näkyy hinnoissa. Yhteinen verkosto tarjoa myös mahdollisuuksia uuden tyyppisten kommunikaatioalustojen kehittämisen ja pyörittämisen.

<< Palaa SHARE-loppuraportin pääsivulle