Sign In

SHARE - Industry sharing platform for boosting transition towards circular economy

Onko jakamisessa riskejä ja millaisia?

​Jakamisen riskit pelottavat monia estäen jopa jakamiseen osallistumisen. Toisaalta jakaminen itsessään voi olla myös tarkoituksellista riskien hallintaa. Riskejä voidaan nähdä monella tasolla ja niitä voidaan tarkastella eri osapuolten näkökulmasta. Esimerkiksi jakamistalouden kielteisinä vaikutuksina yhteiskunnalle on nostettu esiin muun muassa mahdollinen verotulojen romahtaminen. Myönteisenä vahvana ajurina jakamistalouteen nähdään muun muassa sen positiiviset ympäristövaikutukset. Tässä ei kuitenkaan tarkastella näitä jakamistalouden laajempia vaikutuksia vaan keskitytään jakamisen toteuttamisen välittömiin haasteisiin jakamiseen osallistuvien näkökulmista.

Tietyn resurssin jakamisen osapuolet ovat tuotteen tai palvelun tarjoaja ja käyttäjä . Henkilöresursseja jaettaessa myös jakamisen piiriin kuuluvilla henkilöillä on oma näkökulmansa. Samalla alustallakin samat ihmiset tai organisaatiot voivat olla sekä tarjoajia että käyttäjiä.

Todellisia ja koettuja riskejä on monenlaisia (kuva 1). Tässä on esitelty muutamia yleisimpiä ja keskeisimpiä. Nämä ovat: a) virheiden, vaivan ja huonon laadun pelko, b) jaetun resurssin mahdollinen vioittuminen, c) resurssin rajallinen saatavuus sekä d) tiedon ja resurssin mahdollinen kaappaaminen. Näistä enemmän seuraavassa:

Kuva 1. Jakamisen riskejä

 Riski A)  Virheiden, vaivan ja huonon laadun pelko: Riskien pelko heikentää sekä tarjoajien että käyttäjien halukkuutta osallistua jakamiseen. Käyttäjät pelkäävät omia virheitään, laitteiden rikkoutumista sen seurauksena ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa tai taloudellisia seuraamuksia. Usein myös saatavan resurssin laatu ja kunto arveluttavat. Resurssin tarjoaja on usein huolissaan samoista asioista omalta osaltaan. Lisäksi, tarjoajan huolena on, missä kunnossa resurssin saa takaisin omaan käyttöönsä.

Riskin hallinta: Jakamisalustalla on syytä mahdollisimman näkyvästi, selkeästi ja tarkkaan määrittää eri toimijoiden vastuut ja tehtävät eri tilanteissa - myös silloin kun sattuu jotain ei-toivottua. Varsinkin avoimissa jakamisalustoissa avoimella eri toimijoiden arvioinnilla tarkoitus on myös rakentaa luottamustamusta osapuolten kesken. Suljetussa jakamisryhmässä luottamus lähtökohtaisesti syntyy yhteistä jakamistoimintaa yhdessä rakennettaessa: jakamiseen ei edes lähdetä, ellei muihin osapuoliin luoteta.

Riski B) Jaetun resurssin vahingoittuminen : Jaettu resurssi vioittuu käytössä. Jaetusti käytetyn resurssin vioittumisen todennäköisyyttä lisää mahdolliset osaamisen puutteet. Välineisiin ei välttämättä malteta perehtyä riittävästi ennen käyttöä. Sama tosin koskee omiakin satunnaisesti käytettäviä välineitä. Vastaavasti työvoimaa lainattaessa toimiminen oudossa ympäristössä ja oudoilla välineillä voi altistaa tapaturmille. Resurssien kunnossa pysymiseen vaikuttaa myös suhtautuminen resurssin käyttöön. Usein todetaan, että omasta pidetään parempaa huolta kuin lainatusta. Tosin myös päinvastaista suhtautumista esiintyy.

Riskin hallinta: Jakamisalustaan oleellisena osana jaettavien resurssin käytön ehdot, opastus ja tuki. Tuki voi olla myös vertaistukea muilta käyttäjiltä, mutta pelkästään sen varassa toimiminen antaa epäammattimaisen kuvan ja vähentää luottamusta toimintaan. Mikäli jaetun resurssin käyttö edellyttää tiettyä (ammatti-) osaamista, tämä ehdon täyttyminen on syytä myös varmistaa. Vastuukysymykset näiltäkin osin on syytä tehdä selväksi jo etukäteen.

Riski C) Resurssin rajallinen saatavuus : Saako jaetun resurssin käyttöön silloin kun sitä tarvitsee. Käytännössä ei voida välttyä tilanteelta, että useampi käyttäjä tarvitsee samaa jaettua resurssia samaan aikaan.

Riskin hallinta: Resurssin käytön jakamisen idea on, että jakamalla resurssin käyttöastetta voidaan lisätä: resurssi saadaan jonkun toisen käyttöön siksi ajaksi, kun sille ei itsellä ole käyttöä. Mikäli kyse on oman resurssin jakamisesta muille, oma käyttö voidaan tietenkin priorisoida: resurssia jaetaan vain silloin, kun se on omasta käytöstä vapaa. Jotta tämä käytännössä toimisi, pitää omat käyttötarpeet tietää hyvissä ajoin etukäteen. Myös jaetun resurssin käyttäjän useimmiten haluaa varata resurssin etukäteen käyttöönsä ja hänen pitää myös pystyä luottamaan siihen, että hän myös saa sen käyttöönsä. Käyttäjällä voi olla myös vaihtoehtoisia hankintakanavia siltä varalta, että joltakin jakamisalustalta ei tiettyyn aikaan tarvittavaa resurssia olekaan saatavilla. Mitä kriittisempi tarve resurssille on, sitä varmempiin tai useampiin vaihtoehtoihin on syytä varautua jo etukäteen. Resurssien jakamisen hyödyllisyyden ratkaisee se, kuinka paljon yhtäaikaista käyttötarvetta jaettavalle resurssille on: mitä enemmän käyttäjien käyttötarpeet jakautuvat eri aikoihin, sitä hyödyllisempää jakaminen on. Mikäli lyhytaikainenkin käyttötarve osuu samaan aikaan, jakaminen ei käytännössä onnistu. Usein käyttötarve ei kuitenkaan ole ajan suhteen täysin kriittinen. Tällöin jaettavien resurssien niukkuus ja hinnoittelu voivat ohjata käyttötottumuksia ja resurssit saadaan näin ajan myötä paremmin käyttöön. Yhteistä jakamisryhmää perustettaessa on syytä ottaa lähtökohdaksi eriaikaiset käyttötarpeet.

Riski D) Tiedon ja resurssin mahdollinen kaappaaminen: Tietoturva-, IPR- ja kaappausriskit. Etenkin työvoimaa jaettaessa nämä ovat mahdollisia riskejä: ihmisten mukana kulkee aina tietoa ja houkutus hyvän työntekijän palkkaamisesta omaan palvelukseen saattaa olla suuri. Myös erilaisten tiedon välitykseen liittyvien resurssien jakamiseen liittyy tietoturvariskejä - aina yhteisistä kokoustiloista lähtien.

Riskin hallinta: Tässä sama perussääntö kuin usein jakamisratkaisua arvioitaessa toimii tässäkin: mitä kriittisempi tarve, sitä todennäköisemmin jakaminen ei kannata, tai ainakin vaaditaan enemmän erityisiä järjestelyitä. Jokaisen käyttäjän ja tarjoajan omat hyvät tietoturvakäytännöt ja -järjestelyt luovat vahvan perustan. On syytä myös tehdä selväksi jaettujen resurssien käytön yhteiset tietoturva- ja IPR-käytännöt, kuten myös sopivaisuussäännöt.

Jakaminen riskienhallintakeinona: Jaettua resurssia käyttämällä voidaan myös jakaa riskejä. Kun käyttää jaettua resurssia tai jakaa investoinnin, mahdollisen virheinvestoinnin tappiot pienenevät. Jaetulla resurssilla voidaan myös jakaa kokemuksia eri käyttäjien kesken, oppia resurssin käyttöä ja kehittää sitä yhdessä. Jaettu resurssi voi myös toimia ajoittain tarvittavana lisäresurssina - etenkin jos lisäresurssia ei tarvita ehdottoman nopeasti ja varmasti tiettyyn aikaan. 

<< Palaa SHARE-loppuraportin pääsivulle