Sign In

Valmuska

Projektiesittely

Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena

VALMUSKA–projekti​

Muistisairaat Suomessa

Vuosittain yli 13 000 ihmistä Suomessa sairastuu johonkin dementoivaan sairauteen. Kansallisessa muistiohjelmassa 2012–2020 on arvioitu, että vuonna 2020 noin 130 000 henkilöä sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta Maailmanlaajuisesti muistisairaita arvioidaan vuonna 2030 olevan 65,7 miljoonaa. Muistisairauksia sairastavat käyttävät runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluja ja kasvava muistisairaiden määrä lisää tarvetta sekä ympärivuorokautiselle hoidolle että omaishoidolle. Tällä hetkellä kolme neljästä ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevasta potilaasta sairastaa muistisairautta. Kansallisen muistiohjelman tavoitteiksi onkin asetettu mm. muistisairaiden hyvän elämänlaadun varmistaminen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen avulla sekä kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen.

Teknologioita hoivapalvelutuotannon tueksi

VALMUSKA-projektin tavoitteena on tutkia valaistuksen ja muiden jälkiasennettavien teknologioiden vaikutusta muistisairaan elämään ja käytösoireisiin sekä kehittää ja testata uusia, näyttöön perustuvia ja kustannustehokkaita ratkaisuja muistisairaiden kotona asumisen tukemiseen ja mm. käytösoireista johtuvan hoivatarpeen vähentämiseen. Osallistuvilla kaupungeilla ja yrityksillä on vahva tahtotila pilotoida ja kehittää teknologioita osaksi palvelutuotantoa ja käyttää jälkiasennettavia laitteita ikääntyvien itsenäisen kotona asumisen tukena. Projektissa tutkittavilla teknologioilla pyritään mahdollistamaan muistisairaiden kotona-asuminen mahdollisimman pitkään sekä lisäämään hoivapalvelujen tuottavuutta ja laatua.
Muistisairaiden ja heidän läheistensä lisäksi projektin kohderyhmiä ovat hoiva- ja asumispalveluja tuottavat yritykset sekä rakennus- automaatio ja hyvinvointiteknologiaa kehittävät yritykset. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä kaupunkien, tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa.

Kaupunkien piloteilla kohti kasvumarkkinoita

Kuopion Männistön kaupunginosaan valmistuu vuonna 2015 vaiheittain toteutuva vanhusten hoivapalvelukokonaisuus. Kuopion kaupunki tarjoaa mahdollisuuden teknologian testausalustana toimivan pilot-ympäristön rakentamiseen osaksi nyt valmistuvaa Mäntykampuksen kohdetta.

Oulun kaupunkiin rakennetaan Mäntykampusta vastaava testausympäristö muistisairausoireiden mittaamiseen. Oulusta mukaan tuleva kohde on jo käytössä oleva asuinympäristö joka mahdollistaa aidosti jälkiasennettavien teknologioiden testaamisen kodinomaisessa asuinympäristössä. Oulun kohde toteutetaan yhteistyössä Oulun Palvelusäätiön kanssa.

Projektissa tutkittavat jälkiasennettavat teknologiat liittyvät valaistuksen lisäksi mm. esteettömään asumiseen, sekä turva- ja aktiivisuusteknologioihin. Projektiin osallistuvat yritykset pääsevät hyödyntämään pilot-ympäristöjä sekä yhteistyökumppaneiden verkostoa jonka lisäksi he saavat käyttöönsä alan johtavien tutkimusryhmien osaamisen ja tutkimustulokset.

  • Projektirahoitus EU:n kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - ohjelmasta
  • Projektin kesto 2 vuotta alkaen 2015
  • Projektin kokoluokka 0,9 M€
  • Tutkimuspartnerit: VTT, Itä-Suomen Yliopisto ja Oulun Yliopisto
  • Yhteistyöyritykset: Active Life, Seniortek, Innojok, Unikulma, Avico, Fantasiarakenne, Fatman, Greenled ja Oulun palvelusäätiö