Sign In

AAA – Arvoa ja arvostusta arkeen

 

3-tasoinen tutkimuskohde ja -näkökulmat

Tutkimuskohteet

Arjen vuorovaikutustilanne:

 • Miten molemminpuoliset motiivit ja yhteinen ymmärrys yhteistyön tavoitteista muodostuvat tilannekohtaisen ymmärryksen näkökulmasta kohtaamisissa?
 • Miten havaitaan toimintaympäristön muutoksia ja uusien käytäntöjen ituja?

Liiketoimintasuhde:

 • Miten molemmat osapuolet arvioivat yhteistyösuhdetta ja muodostavat yhteistä näkemystä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista, tavoitteista ja toiminnallisista edellytyksistä perustehtäväkäsityksen näkökulmasta?
 • Miten määritellä yhteistyössä toimivien uudet roolit ja osaamisvaatimukset?
 • Miten yhteistyössä toimivien roolien ja osaamisvaatimusten muutos määrittyvät asiantuntijaidentiteetin muutoksena?

Organisaation oppiminen:

 • Millaisin kehittämiskäytännöin sekä työn organisointi- ja työskentelytavoin tuetaan henkilöstön uuden perustehtävän mukaista toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
 • Millaisin keinoin tilannekohtaisesti muodostettua ymmärrystä voidaan liittää pidempijänteiseen strategiatyöhön ja organisaation kulttuurin muutokseen?
 • Minkälaista tilannekohtaista tietoa ja ymmärrystä liiketoimintamahdollisuuksien ja riskien tunnistaminen edellyttää ja miten luodaan edellytykset oppia arkipäivän työtilanteista?

Tavoitteet

AAA-projektin päätavoitteena on tutkia ja kehittää uusia arjen työn tekemisen muotoja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat samanaikaisesti tehokkaan nykyliiketoiminnan että sen jatkuvan kehittymisen ja uudistumisen.

Tutkimusta ohjaava pääkysymys on: Millaiset ovat ne työn organisoinnin, työn teon ja johtamisen periaatteet ja tavat, joilla käännetään kasvua ja liiketoiminnan uudistumista estävät solmukohdat arjessa oppimisen ja kehittymisen voimavaraksi tulevaisuutta varten?

Tavoitteenamme on

 1. Luoda ymmärrystä johtamisen periaatteista joilla työtä organisoidaan uudelleen kehittymisen solmukohtien kääntämiseksi arjen oppimisen ja kehittymisen voimavaraksi tulevaisuutta varten.

 2. Kehittää, testata ja arvioida uusia monitasoisia keinoja tukea systemaattista uudistumista päivittäisessä työn tekemisessä, sen organisoinnissa ja johtamisessa yritysten välisessä ja sisäisessä yhteistyössä

 3. Tulkita ja kuvata uudistavat ja kestävät työn organisoinnin, työn teon ja johtamisen periaatteet ja tavat sekä esimerkit

 4. Kiteyttää nämä toimiviksi malleiksi ja menetelmiksi arjen työkaluiksi.