Sign In

BIM Safety 2009 - 2011

Tietomalli rakentamisen turvallisuusjohtamisessa

 

Tutkimushankkeessa on kehitetty ratkaisuja, joilla rakennustyömaan turvallisuutta suunnitellaan ja johdetaan tietomalliteknologiaa (BIM) hyödyntämällä. BIM-teknologiaa on sovellettu työmaaturvallisuuden suunnitteluun, hallintaan ja viestintään ja nämä turvallisuustoiminnot on tavoitteena liittää osaksi rakentamisen 4D-tuotannonhallintaa. Tärkein tutkimusmenetelmä on ollut pilotointi rakennushankkeissa.

Tutkimushankkeen loppuraportti BIM-based Safety Management and Communication for Building Construction (10.11.2011)

Työmaatuotannon mallintaminen ja 4D-simulointi yleistyvät nopeasti rakennuksen tietomallin (BIM) pohjalta. Edistyneimmissäkin rakennushankkeissa tuotantomallintaminen on vielä painottunut rakennuksen runko-osien aikatauluttamiseen sekä työjärjestysten suunnitteluun ja visualisointiin. Työmaan kokonaisprosessi turvallisuus- ja logistiikkatehtävineen on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Turvallisuuden suunnittelu on osa tuotannonsuunnittelua ja keskeinen näkökulma useissa tuotantosuunnitelmissa. Turvallisuuden hallintaa on hoidettu muun tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen rinnalla jossain määrin erillisenä asiana, eikä esimerkiksi konkreettista putoamissuojaussuunnitelmaa tehdä kaikissa rakennushankkeissa. Myös turvallisuuden hallintaan liittyvä viestintä työntekijätasolle asti on haasteellista työmaaolosuhteissa. Osittain näistä syistä johtuen rakentamisen tapaturmataajuus on pysynyt korkeana verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Joka neljäs kuolemaan johtava työtapaturma tapahtuu Suomessa rakennusalalla.

BIM Safety -hanke on jatkanut kehitystyötä aiemmin päättyneen TurvaBIM -kehityshankkeen aihealueella (Tietomalli työmaaprosessien turvallisuuden edistäjänä - TurvaBIM 10/2007 - 2/2009). TurvaBIM –hankkeen päätuloksia olivat tietomallipohjaisen työmaan aluesuunnittelun kehittäminen ja testaus.

TurvaBIM -hankkeen sivusto: http://www.vtt.fi/proj/turvabim