Sign In

BIM Safety 2009 - 2011

Tutkimuskohteet ja tulokset

Tutkimushankkeen loppuraportti
BIM-based Safety Management and Communication for Building Construction (10.11.2011)

Tutkimuksessa oli kolme päänäkökulmaa

 • Turvallisuussuunnittelu osana talonrakentamisen tuotannonsuunnittelua
 • 4D-mallinnusta hyödyntävä turvallisuusohjaus ja työturvallisuuden hallinta työmaaympäristössä'
 • Turvallisuusviestintä   
 1. Turvallisuussuunnittelu osana talonrakentamisen tuotannonsuunnittelua

  Tulosesittelyt:

  Demo: 4D turvakaidesuunnitelman visualisointitestaus (video, kesto 49 sek.)

  Pilotti 1:  BIM-pohjaista putoamissuojauksen suunnittelua työkaluna Tekla Structures 15
  (pdf, päivitetty 14.9.2010)

  Pilotti 1:  Holvimuottityön ja siihen liittyvän putoamissuojauksen 4D-visualisointi  (pdf, 23.6.2010)

  Pilotti 2: BIM-pohjainen seinäpurkutyön visualisointi  työkaluna Tekla Structures 15  (pdf, 3.11.2011)

  Pilotti 2:  BIM-pohjainen seinäpurkutyön visualisointi, vaihe 2,  työkaluna TS 17.1alfa  (pdf, 3.11.2011)

  Konferenssipaperi: 4D-BIM for Construction Safety Planning. Sulankivi, Kristiina; Kähkönen, Kalle; Mäkelä, Tarja; Kiviniemi, Markku. 2010. CIB 2010 World Congress, Manchester, UK.

 2. Turvallisuusohjaus ja työturvallisuuden hallinta työmaaympäristössä
  Tutkimushankkeen pilottikokemusten perusteella keskeinen tulevaisuuden kehitysalue ja –haaste tulee olemaan ajantasaisen tilannetiedon kerääminen työmaalta ja tämän tiedon helppo tallennus 4D-tietomalliin. Nykyisin tilannetiedon kokoaminen ja päivittäminen BIM-malliin ei ole täysin säännöllistä ja systemaattista. Yksi osasyy tähän on, että BIM-pohjaisten ohjelmien käyttö vaatii erityisosaamista, jota ei yleensä ole työmaalla käytettävissä. Tulevaisuudessa ajantasainen työmaan tilannetieto 4D-mallissa tarjoaa paremmat mahdollisuudet tunnistaa työturvallisuusriskejä työmaan muuttuvissa tai suunnitelmiin nähden poikkeavissa tilanteissa.  

 3. Turvallisuusviestintä
  Avainkysymyksenä oli, miten tietomallia voidaan hyödyntää turvallisuuteen liittyvässä viestinnässä työmaalla ja erilaisissa kokoustilanteissa. Tutkimushankkeessa toteutettiin pilot-testaus, jolla testattiin uudenlaista turvallisuusviestintää työmaalla. Työmaatiloihin asennettiin kaksi LCD näyttöä ja niitä käytettiin viikoittain päivitettävän työturvallisuuteen liittyvän viikkoINFO-kalvomateriaalin esittämiseen. Hankkeen tietomalleista saatavia 3D ja 4D näkymiä hyödynnettiin materiaalin havainnollistukseen, ja työmaahenkilöstöltä kerättiin palaute viikkoINFOjen sisällöstä ja hyödyllisyydestä.

  Tulosesittelyt:

  Pilotti 1: Exploitation of BIM-based information displays for construction site safety communication (kalvosetti, pdf, 7.9.2011)

  Konferenssipaperi: Exploitation of BIM based information displays for construction site safety communication. Merivirta, Maija-Leena; Mäkelä, Tarja; Kiviniemi, Markku; Kähkönen, Kalle; Sulankivi, Kristiina; Koppinen, Tiina. 2011. CIB W099 Conference "Prevention: Means to the End of Injuries, Illnesses, and Fatalities", Washington DC 2011.  (pdf, 7.9.2011)