Sign In

Green VTT

Päästöjen hallinta - vähäpäästöiset ja tehokkaat prosessit

VTT tuottaa uutta teknologiaa päästöjen hallintaan sekä ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja prosessien, moottoreiden ja ajoneuvojen päästöjen vähentämiseen. VTT toimii teollisuuden ja ympäristöhallinnon asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa..

Kansalaisten, yritysten ja poliitikkojen jatkuvasti kasvavat vaatimukset ovat luoneet kiireellisen tarpeen päästöjen entistä luotettavampaan ja tarkempaan määrittelyyn. Vaatimuslistalle on lisätty myös sellaisten päästölähteiden tarkkailu, joihin aiemmin ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Päästöjen monitoroinnin tarkentuessa osataan päästöjen hallinnan toimenpiteet kohdistaa kustannustehokkaasti kaikkein kriittisimpiin päästölähteisiin. Parhaaseen teknologiaan perustuvien ympäristöratkaisujen avulla voidaan torjua tulevia ympäristökatastrofeja ja vähentää niiden vaikutuksia.

VTT:n tieteelliset ja teknologiset painopistealueet päästöjen hallinnassa
Tutkimustyömme tärkeimpiä osa-alueita ovat prosessien, moottoreiden ja ajoneuvojen päästöjen hallinta sekä uusien nanoteknologiaan ja funktionaalisiin materiaaleihin perustuvien puhdistustekniikoiden kehittäminen. Päästöjen monitorointiin liittyvä tutkimusvalmiutemme sisältää laajan kirjon online-määrittelyyn ja hiukkaspäästöjen kokoluokitteluun soveltuvia menetelmiä ja erikoisanalysaattoreita. Kehitämme myös uusia menetelmiä ja konsepteja prosessien valvontaan ja monitorointiin sekä puhdistuslaitteita ja -järjestelmiä moottoreiden päästöjen jälkikäsittelyyn.

VTT:n tarjoama
Tutkimustoimintamme niin kentällä kuin laboratoriossa auttaa asiakkaitamme kehittämään tuotteistaan ja prosesseistaan ekotehokkaampia.

Prosessien, moottoreiden ja ajoneuvojen päästöjen määrittäminen
VTT kehittää erikoismenetelmiä ilmaan vapautuvien yhdisteiden monitorointiin. sisältäen tehokkaat online-mittausvalmiudet sekä useiden ns. sääntelemättömien (non-regulated) päästökomponenttien sekä pien- ja nanohiukkasten määrittelyn, näytteenoton ja analyysin. Tuotamme virtausdynamiikkaan integroituja analysointiratkaisuja sekä kemiallisten kaasufaasien, pintareaktioiden ja aerosolien mallinnusta. Tarjoamme myös mittaustekniikkaa päästöjen monitorointiin korkeissa lämpötiloissa ja korrodoivissa olosuhteissa. Edistämme ydinvoimaloiden turvallisista käyttöä arvioimalla fissiotuotteiden hiukkasten ja kaasujen mahdollista kulkeutumista onnettomuustilanteissa.

Moottoripäästöt ja energiankulutus
VTT:llä on monipuoliset laboratoriovalmiudet moottoripäästöjen ja energiankulutuksen tutkimiseen. Tuotamme luotettavaa ja kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa yksittäisten moottoreiden ja ajoneuvokokonaisuuksien päästöistä simuloimalla laboratoriossa todellisia on-road tai off-road käyttöolosuhteita. Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia ja kustannustehokkaita tutkimusjärjestelyjä huolellisesti valvotuissa laboratorio-olosuhteissa.