Sign In

Green VTT

 

Vihreä elektroniikka - avuksi anturit ja muut elektroniikkasovellukset

VTT:n vihreän elektroniikan teknologiat tarjoavat kohdistettuja ratkaisuja energiatehokkaan yhteiskunnan monenlaisiin tarpeisiin. Yhdistämällä osaamisensa kaikilla vihreän teknologian osa-alueilla VTT pystyy teollisuuden ja muiden käyttäjien tarpeiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. VTT on jo tuottanut asiakkailleen lukuisia ratkaisuja, jotka avaavat niille mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa voimakkaasti kasvaville vihreän teknologian markkinoille. Elektroniikkaa hyödyntävin ratkaisuin voidaan lisätä tuotteiden ja palveluiden energiatehokkuutta koko niiden elinkaaren ajan. Saavutettavia etuja ovat esimerkiksi logistiikan parantuminen ja jätteiden väheneminen tuotannossa, teollisten prosessien tehostuminen, laajamittaisilla mittausratkaisuilla saatava kustannusten aleneminen, erilaisia langattomia liitäntäratkaisuja käyttävien palveluiden parempi saatavuus, energiatehokkaampi valaistus, ympäristöystävällisempi henkilö- ja tavaraliikenne sekä tehokkaampi kierrätys tuotteisiin sulautetun tiedon ansiosta.

VTT:n vihreän elektroniikan tieteelliset ja teknologiset painopistealueet
VTT keskittyy suorituskykyisiin antureihin, optiseen instrumentointiin sekä painettuun älykkyyteen elektroniikassa ja mikroteknologioissa. Nämä alueet tarjoavat kohdistettuja ratkaisuja energiatehokkaan yhteiskunnan monenlaisiin tarpeisiin.

VTT:n tarjoama
Anturiratkaisuja energiatehokkaaseen tuotantoon
Voimalaitoksissa tehdään erilaisilla optisilla mittauslaitteilla päästöjen online-mittauksia, ja niillä voidaan ylläpitää optimaalisia palamisolosuhteita polttoaineen koostumuksen mukaisesti. Kriittisten koneiden prosessiolosuhteita valvotaan erilaisin erikoisanturein ja näin voidaan tehdä sekä online-monitorointia että ennustavia mittauksia. Samalla vältetään tuotantokatkoksia sekä lyhennetään huoltoseisokkien pituutta. VTT kehittää aurinkokennoteknologiaa ja hyödyntää siinä rullalta rullalle -valmistustekniikkaa, joka soveltuu hyvin pinta-alaltaan laajoille aurinkopaneeleille.

Energiatehokas liikenne
VTT tuottaa älykkäitä akkuratkaisuja valvontaelektroniikkaan, mikä on oleellista erityisesti sähkö- ja hybridiajoneuvoissa. Edistyksellisiä ICT-ratkaisuja hyödyntäen energiatehokkaat älyverkot optimoivat sähkön käyttöä, välttävät huiput sähkön tarpeessa ja tekevät verkoista kaksisuuntaisia, mikä antaa mahdollisuuden hajautettuun energiantuotantoon.

Energiatehokas valaistus ja asuminen
Uusi LED-teknologia parantaa merkittävästi valaistuksen energiatehokkuutta. Tehokkuus riippuu diodeista, niiden ohjauspiireistä, valaistusmoduulien pakkaamisesta ja valaistuksen ohjauksesta. VTT:n piiriteknologian avulla lisätään ohjauspiirien tehokkuutta, ja käyttämämme pakkaustekniikka puolestaan parantaa valaistusmoduulien lämpötaloutta ja sitä kautta energiatehokkuutta sekä pidentää käyttöikää. VTT:n ohjausratkaisujen avulla valaistus voidaan säätää käytettäväksi vain tarvittaessa. VTT:n ratkaisuilla voidaan myös rajoittaa liiallista ilmastointia esimerkiksi käyttämällä hajautettua lämpötilan ja ilman laadun (esim. CO2:n) mittausta.

Langattomat ja internet-teknologiat tukemaan yhteiskunnan energiatehokkuutta
VTT tarjoaa teknologioita maailmanlaajuisten anturiverkkojen rakentamiseen paikannuspalveluineen tavoitteenaan parantaa tieliikenteen logistista energiatehokkuutta ja julkisen liikenteen käytettävyyttä.

VTT:n langatonta viestintää koskevat ratkaisut luovat edellytykset laadukkaille videokokouksille ja etäyhteyksille ja vähentävät matkustusta ja erityisesti ympäristölle haitallista lentoliikennettä. Matkapuhelimiin sulautetut anturit ja internet-yhteys lisäävät kuluttajien ajantasaista tietämystä eri tuotteita ja palveluita koskevista ympäristöasioista. Tällä tavoin voidaan yksittäisten kuluttajien tekemillä päätöksillä vaikuttaa kestävään kehitykseen maailmanlaajuisesti.