Sign In

Green VTT

 

Vihreä ICT - kestävää kehitystä tukevia sovelluksia

Vihreä ICT tarkoittaa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kestävän kehityksen edistämiseen. Se ei siis tarkoita pelkästään ICT-sektorin ympäristötehokkuuden lisäämistä vaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös muiden teollisuudenalojen ja liiketoiminta-alueiden kehittämiseen ympäristön kannalta kestävämmiksi. Vihreän ICT:n kunnianhimoisena päämääränä on luonnonvarojen käytön kasvun irrottaminen taloudellisesta kasvusta. Tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää uusia, rohkeita ideoita ja konsepteja, joilla saadaan aikaan todellisia muutoksia yhteiskuntamme järjestelmiin, rakenteisiin ja käyttäytymismalleihin. Uuden niukkuusyhteiskunnan peruspilareita ovat: toimintojen integrointi (”yksi matka, kaksi asiaa”), jätteiden vähentäminen ja hyötykäyttö (”toisen roska on toisen aarre”) ja fyysisten resurssien korvaaminen (”kuluttaminen bitteinä atomien sijaan”).

ICT:n suurin potentiaali ympäristötehokkuuden lisäämiseen on löydettävissä tieto- ja viestintäteknologian soveltamisesta muilla kuin ICT-toimialalla, sillä ICT-sektorin osuus kokonaisenergiankulutuksesta on vain muutama prosentti. Toisaalta ICT-sektorin ympäristöjalanjälki kasvaa kaikkein nopeimmin, joten sitä ei voida jättää huomiotta. Toimialan tulisi pikemminkin näyttää muille tietä uusien ratkaisujen käyttöönotossa. Vihreän ICT:n kehityksessä katseet tulisi kohdistaa ilmastonmuutoksen ja hiilitalouden ohella esimerkiksi luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, vaarallisten aineiden (ROHS) vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

VTT:n vihreän ICT:n tieteelliset ja teknologiset painopistealueet
VTT:n tutkimus keskittyy neljään osa-alueeseen, jotka kiteyttävät näkemyksemme olennaisesta niin kestävän kehityksen kuin ICT:n sovellusmahdollisuuksien näkökulmasta.

  1. Vastuullinen kuluttaminen edellyttää työkalujen ja kannustimien luomista kuluttajille niin, että heidät saadaan muuttamaan toimintatapojaan ja heitä tuetaan vastuullisten päätösten teossa.
  2. Energiatehokkaiden rakennusten edellytyksenä on uusien älykkäisiin mittausmenetelmiin ja älyverkkoihin perustuvien digitaalisten palveluiden kehittäminen eri sidosryhmille energiayhtiöistä kuluttajiin.
  3. Elinkaaritehokas tuotanto puolestaan edellyttää nykyistä laajamittaisempia ja systemaattisempia tapoja ICT:n hyödyntämiseen uusien, entistä ekologisempien tuotantotapojen kehittämiseksi tuotteiden ja palveluiden valmistuksessa.
  4. Optimoidut ja adaptiiviset verkostot pyrkivät tuottamaan uusia älykkäitä verkoston käyttö- ja hallintaratkaisuja, joilla parannetaan erilaisten verkostojen toimintaa.

VTT:n tarjoama
Sensorit ja sensoriverkot
VTT kehittää uudenlaisia sensoreihin ja sensoriverkkoihin perustuvia laitteistoja ja ohjelmistoja lukuisiin eri sovelluksiin. Meillä on pitkä kokemus sensorien, sensoriverkkojen ja sulautettujen järjestelmien tutkimuksesta ja kehityksestä, erityisesti langattomista antureista. Mittausratkaisumme tuottavat tietoa, jolla voidaan parantaa esimerkiksi energiatehokkuutta ja jätehuoltoa.

Verkostoratkaisut
VTT tarjoaa edistyksellistä teknologiaa tulevaisuuden verkostoille. Keskeisiä tutkimuskohteitamme ovat yhdentyvät verkot, verkostohallinta, radiojärjestelmät ja laskenta-alustat. Teknologiamme ja osaamisemme luovat edellytykset esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen hallintaan, älykotiratkaisuihin ja etätyöhön.

Mallinnus, simulointi ja analyysit
VTT kehittää malleja ja simulaatioita ja laatii analyyseja edistääkseen monimutkaisten järjestelmien ymmärtämistä ja hallintaa sekä parantaakseen niiden tuottavuutta ja kestävän kehityksen mukaisuutta. T&K-toimintamme keskittyy teollisuusautomaation ja -järjestelmien simulointiin sekä informaation tulkintaan ja tiedonhallintaan. Esimerkkejä tarjoamistamme ratkaisuista ovat tuotteiden elinkaariarviot, energiankulutuksen monitorointipalvelut ja liikenteen optimointi.

Ohjelmistoteknologiat
VTT:n ratkaisut kattavat ohjelmistointensiivisten järjestelmien kehittämisen koko elinkaaren ja suoritusaikaisen optimoinnin. T&K-toimintamme kattaa ohjelmistotekniikan menetelmät, prosessit, työkalut ja arkkitehtuurit. Näihin kuuluvat tuotteiden ja palveluiden proof-of-concept -ratkaisut esimerkiksi mobiili- ja pilvipalvelusovelluksiin (cloud computing). Edistämme muun muassa elinkaaritehokasta ohjelmistotuotantoa ja laitteistojen hyödyntämistä sekä ohjelmistointensiivisten järjestelmien optimointia.

Käyttäjävetoinen ja -keskeinen suunnittelu
VTT osallistuu kasvussa olevaan käyttäjävetoiseen ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja siihen liittyvän teknologian kehittämiseen. Tutkimus- ja kehityskohteitamme ovat vuorovaikutuksessa käyttäjiin suunniteltavat tilannetietoiset palvelut, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus, informaation visualisointi sekä ihmiskeskeinen digitaalipalvelujen suunnittelu. Teknologiamme avulla syntyy muun muassa kuluttajille tarjottavia kestäviä palveluita, videoneuvotteluratkaisuja ja tuotteiden virtuaalisia prototyyppejä