Sign In

Green VTT

 

Vihreät teolliset järjestelmät - tuotannon ja tuotteiden ympäristövaikutukset hallintaan

Vihreät teolliset järjestelmät tarjoavat menetelmiä, välineitä ja palveluita valmistavan teollisuuden tekniikkaan, toimintaan ja hallintaan. Lähestymistapamme luovat mahdollisuudet tehokkaaseen suunnitteluun, ympäristöominaisuuksien varhaiseen simulointiin sekä materiaali- ja energiavirtojen monipuoliseen valvontaan ja hallintaan. Pystymme tekemään eri ympäristömittareihin perustuvia laskelmia täsmällisesti ja luotettavasti, analysoimaan suunnittelu- ja toimintavaihtoehtoja sekä integroimaan teknisiä työkaluja, joilla voidaan hallita tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutuksia.

Vihreiden teollisten järjestelmien kehittäminen edellyttää ympäristönsuojelun näkökulmasta neutraaleja ratkaisuja kaikilla sektoreilla ja tasoilla. Ensiksikin tuotteiden, prosessiteknologioiden, valmistustekniikoiden, materiaalien ja energian sekä teollisuuslaitosten ympäristötietoisten toimintatapojen on oltava jo alun alkaen ekotehokkaita. Toiseksi teollisten järjestelmien suunnittelussa, tekniikassa ja käytössä tulee hyödyntää asianmukaisia, hyväksi havaittuja, tehokkaita ja monipuolisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä. Tämä koskee niin tuotteita ja prosesseja, prosessiohjausta ja -automaatiota, tuotannonohjausta, kunnonvalvontaa, arvoverkoston hallintaa kuin liiketoimintaprosessien hallintaa. Ottamatta näitä seikkoja huomioon tuotantolaitokset tai tehtaat ja niihin liittyvät liiketoimintayksiköt eivät voi toimia.

VTT:n vihreiden teollisten järjestelmien tieteelliset ja teknologiset painopistealueet
VTT haluaa erityisesti tuoda esille osaamisensa ja asiantuntemuksensa elinkaarianalyysien suorittamisessa, päästöjen ja ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä energia- ja materiaalikustannusten laskennassa sekä teollisuustoiminnan eri näkökulmista että kokonaisuuden huomioon ottaen. Kyse on erittäin vaativasta asiantuntijatyöstä, jota tarjotaan palveluna tai konsultointina. Teollisten järjestelmien suunnittelussa ja toiminnan testauksessa VTT hyödyntää laajasti simulointia, jolla voidaan tutkia sekä teknisiä ominaisuuksia että suunnittelua ja monipuolisesti myös ekotehokkuutta. Teknisten työkalujen tehokas integrointi, standardienmukaisuus ja avointen lähdekoodien hyödyntäminen ovat tällöin keskeisiä.

VTT:n tarjoama
VTT tarjoaa kattavaa asiantuntemustaan teollisten järjestelmien arviointiin ja kehittämiseen. Tärkeimpiä tarjottavana olevia palveluita ovat elinkaarianalyysit (LCA), jotka tukevat strategista päätöksentekoa, tuotteiden ja tuotannon kehitystä ja logistista optimointia sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten määrittelyä. VTT:n elinkaarianalyysipalvelut edistävät asiakkaiden viestintää, markkinointiviestintää, koulutusta, ympäristömerkkien hakua ja ekoprofiilien laadintaa. VTT tarjoaa asiakkailleen ympäristöasioita koskevia strategisia ennakkotutkimuksia sekä benchmarking-selvityksiä tai kriittisiä arvioita muista toimijoista.

Tuotteiden elinkaarten simulointi
Olennainen osa vihreiden teollisten järjestelmien tehokasta kehittämistä ovat tuotteen elinkaaren eri vaiheiden simuloinnit, jotka kuuluvat myös VTT:n tarjontaan. VTT on luonut avoimen lähdekoodin SIMANTICS-alustan, joka on tehokas väylä simulaattoreiden ja muiden teknisten työkalujen integrointiin.

KCL-ECO-ohjelmisto
KCL-ECO on monikäyttöinen ohjelmistotyökalu ja mallikirjasto, joka on kehitetty elinkaarianalyysien laskentaan. KCL-ECO kykenee käsittelemään suuria järjestelmiä koko yrityksen mittakaavassa. Olennainen osa ohjelmaa on laaja moduulitietokanta, josta saa joustavasti käyttöön aikaisempien analyysien tiedot.

Ekotehokkuus ja tuotantotalous
VTT:llä on edellytykset suorittaa teollisten menetelmien pilot-tutkimuksia ottamalla samanaikaisesti huomioon sekä ekotehokkuuden että tuotantotalouden. VTT:n välinein määritellään raaka-aineiden, energian, veden, jätehuollon ja CO2-päästökaupan merkitys laitoksen tuotantotalouteen. VTT:n lähestymistapa perustuu tällöin tuotantoprosessin mallinnuksen, elinkaariarvion, ympäristötase-analyysin, energia- ja materiaaliauditointien sekä ekologisen jalanjäljen yhdistämiseen.