Sign In

Green VTT

 

Kestävä rakennettu ympäristö - ekotehokkaita ratkaisuja

VTT on kansainvälisestikin katsottuna edelläkävijä resursseja säästävien koko rakennetulle ympäristölle tarkoitettujen teknologioiden ja prosessien tutkijana ja kehittäjänä. T&K-toimintamme kattaa niin yksittäisten tuotteiden ja komponenttien tutkimukset kuin kokonaisvaltaisen järjestelmien, rakennusten ja yhdyskuntien kehittämisen.

Rakennetun ympäristön tuotannolla, ylläpidolla ja käytöllä on merkittävät vaikutukset luonnonympäristöön, talouteen ja hyvinvointiin. Ympäristökuormitus on kasvanut rinta rinnan talouden kasvun myötä: globaalisti rakennusten osuus on 40 % energian kulutuksesta, 30 % energiankulutukseen liittyvistä kasvihuonekaasuista, 30 % raaka-aineiden käytöstä, 12 % maailman makeanveden käytöstä ja 40 % kiinteän jätteen tuotannosta.

Tästä huolimatta meillä on myös erinomaiset mahdollisuudet vähentää ihmiskunnan aikaansaannosten negatiivisia vaikutuksia ja parantaa luonnon ja rakennetun ympäristön välillä vallitsevaa suhdetta.

VTT edistää älykkään, viihtyisän ja yhdyskuntien jokaista jäsentä tukevan kestävän rakennetun ympäristön kehittämistä. Tieto- ja viestintäteknologia on nyky-yhteiskunnissa ja -talouksissa olennaisen tärkeässä asemassa. Kaavoitus- ja suunnitteluprosessien monimutkaisuus edellyttää kehittynyttä päätöksentekomallia, jossa käsitellään skenaarioita ja käyttäjälähtöisyyttä sekä tarkastellaan asiaa eri näkökulmista. Materiaali- ja energiavirtojen hallinta perustuu älyverkkoihin, -rakennuksiin ja -kaupunkeihin.

VTT:n kestävää rakennettua ympäristöä koskevan tutkimuksen tieteelliset ja teknologiset painopistealueet
VTT:n tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on tuottaa teknologiaa ja prosesseja, jotka edistävät kehitystä kohti kestävää rakennettua ympäristöä. Tutkimuskenttä kattaa makrotalouden mittarit, maankäytön ja yhdyskuntien suunnittelun, rakennushankkeiden suunnittelun ja arvioinnit, ekotehokkaat tuotteet ja järjestelmät, hajautetun energian teknologiat älyverkkoineen sekä käyttäjälähtöisyyden ja -keskeisyyden prosesseissa.

VTT:n tekemä kehitystyö tähtää toimiviin alueellisiin järjestelmiin merkittävien vähennysten aikaansaamiseksi primäärienergian kulutukseen ja ympäristövaikutuksiin yhdyskunnissa. Energiankulutuksen ja energialähtöisten päästöjen vähentäminen luo uusia mahdollisuuksia niin olemassa olevalle kuin täysin uudellekin teknologialle, mikä synnyttää tarvetta kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan pohjautuville ratkaisuille.

VTT:llä tutkimus- ja kehitystyön perustana on erityisesti vahva tekninen osaaminen sekä yhteistyötä eri sidosryhmien ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa myös kansainvälisesti. Monialaista osaamista hyödynnetään kiireellisiin käytännön tarpeisiin vastaamiseksi, oli sitten kyse esimerkiksi energian, materiaalien tai koneiden ja laitteistojen käytöstä. Muita painopistealueita ovat paikallinen energiantuotanto uusiutuvista ja muutoin hyödyntämättä jäävistä lähteistä sekä älyverkkojen ja sulautettujen järjestelmien käyttö.

VTT:n tarjoama
VTT:n rakennettua ympäristöä koskevan palvelutarjoaman ydin on elinkaariosaaminen: arvioimme toisaalta rakennusmateriaalien ja tuotteiden, toisaalta kokonaisten järjestelmien, verkostojen ja yhdyskuntien elinkaaren aikaisen suorituskyvyn. Tätä osaamispohjaa vahvistavat tiedonhallinnassa, suunnittelu- ja toteutusprosessien integroinnissa sekä terveys- ja turvallisuuskysymysten arvioinnissa käyttämämme menetelmät. Mallinnusta hyödynnämme laajasti sekä luonnontieteellisten ilmiöiden että järjestelmien toiminnan ja jopa ihmisen käyttäytymisen tutkimuksessa.

VTT harjoittaa monitieteistä kestävän kehityksen mukaista rakentamista edistävää T&K-toimintaa: ajankohtaisina kehityskohteina ovat matalaenergia-, passiivi-, nollaenergia-, energianeutraali- ja plusenergiatalot niin uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa kuin jälkiasennushankkeissakin. Teknisten ratkaisujen ohella kehitämme prosesseja toimitusten tehokkaaseen sovittamiseen käyttäjien erilaisiin tarpeisiin. VTT tarjoaa monitieteistä teknologioiden ja prosessien tutkimusta ja kehitystä kestävän yhdyskuntarakenteen edistämiseksi. Esimerkkejä siitä ovat yhdyskuntien logistiikan yhtenäistäminen ja kehittäminen sekä liikenteen ja palveluverkoston kehittäminen sisältäen hajautetun energian tuotantoon, varastointiin ja toimituksiin liittyvät teknologiat.

VTT on asiantuntija myös ilmastonmuutoksen seurauksien arvioijana, erityisesti rakenteisiin, rakennuksiin, alueisiin ja palveluverkostoihin kohdistuvien vaikutusten osalta. Kehitämme myös toimenpiteitä ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi.