Sign In

Green VTT

 

Vihreä energia - parempaa energiatehokkuutta

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää järeitä toimenpiteitä, ennen kuin saavutetaan teollisuusmaille asetettu haasteellinen vähennystavoite, joka on 80 % kasvihuonekaasupäästöjen nykyisestä määrästä. Teknologian kehittäminen ja uusien teknologioiden aktiivinen tuonti markkinoille on maailmanlaajuisesti yksi kustannustehokkaimmista keinoista. VTT on vihreän ja kestävän energian tutkimus- ja kehitystyössä Pohjois-Euroopan merkittävimpiä toimijoita. Valittuja painopistealueitamme ovat edistyksellinen bioenergia, tuuli ja polttokennot uusiutuvan energian alueella sekä ydinenergia ja puhtaan hiilen teknologiat kestävässä energiantuotannossa. Tärkeitä tutkimuskohteitamme on myös energian tehokas käyttö liikenteessä, rakennetussa ympäristössä ja teollisuudessa. Teknologian kehittäminen liittyy kiinteästi energiajärjestelmiin, mallinnukseen, taloudellisiin arvioihin, esiselvityksiin ja palveluihin teknologiaa ja sen kaupallistamista koskevien innovaatioprosessien kaikissa vaiheissa. Odotamme uutta energiavallankumousta, sillä tarve siirtyä vihreään ja kestävän kehityksen mukaiseen maailmaan on nyt pakottavampi kuin koskaan.

Vihreät energiaratkaisut edellyttävät suuria harppauksia teknologian kehityksessä ja kaikkien uusiutuvien energianlähteiden tuontia markkinoille. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan vuonna 2050 jopa 50 % primäärienergiasta voidaan tuottaa uusiutuvista energianlähteistä. Euroopan maille on asetettu tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä kasvattaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin lopullisesta energian kulutuksesta, vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 20 % ja lisätä energiatehokkuutta 20 %. Mikään yksittäinen teknologia ei yksinään riitä ratkaisuksi, vaan tarvitsemme kaikkia vihreän energian lähteitä ja sovelluksia. Energia- ja liikennesektorien hiilipäästöjen eliminointi on tällöin avainasemassa. Maailmanlaajuinen vihreän energian vallankumous vaatii energiatutkimukselta ja -kehitykseltä entistä nopeampia ponnisteluja, toimenpiteitä ja tuloksia.

VTT:n vihreän energian tieteelliset ja teknologiset painopistealueet
VTT kehittää uusia ratkaisuja bioenergiaa, tuulivoimaa, polttokennoja ja aurinkosähköä koskeviin sovelluksiin. VTT keskittyy uusien kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen energia-, lämpö- ja liikennesektoreille ja hyödyntää osaamistaan energiajärjestelmistä, mallinnuksesta, kestävästä kehityksestä ja sen asettamista vaatimuksista sekä markkinatutkimuksista.

Uudet tuulivoimaratkaisut, joita suunnitellaan usein arktisiin olosuhteisiin, ovat parhaillaan aktiivisissa kehitys- ja toteutusvaiheissa. VTT tarjoaa myös ratkaisuja älykkäiden verkkojen kehitykseen ja innovaatioihin tavoitteenaan laajamittainen sähköntuotanto uusiutuvista energianlähteistä.

Maa- ja metsätalouden biomassan arvoketjuille kehitettävät uudet teknologiat ovat tärkeällä sijalla VTT:n tutkimusohjelmassa. Tutkimus- ja kehitystoimintaamme on tukemassa ainutlaatuinen tutkimusinfrastruktuuri koelaitoksineen. Poltto-, kaasutus-, pyrolyysi-, hydraus- ja korkeapaineprosessit ovat tyypillisiä esimerkkejä osaamisalueistamme. Polttokennotutkimus on keskitetty nimenomaan uusien materiaalien sovelluksiin. Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö ovat puolestaan keskeisiä aiheita kestävän kehityksen mukaista liikennettä kehitettäessä. Toiminta kattaa sekä tutkimuksen ja teknologiakehityksen että suuressa mittakaavassa toteutettavat kalustodemonstraatiot. Bioteknologia avaa mahdollisuuksia uusiin integroituihin ratkaisuihin myös energia-alan tutkimus- ja kehitystoiminnassa, kuten seuraavan sukupolven biopolttoaineita ja leväpohjaista bioenergiaa.

VTT:n tarjoama
VTT:llä on vihreiden energiaratkaisujen alueella vahva teknologian ja teollisoikeuksien tarjonta, joka kattaa muun muassa seuraavat osa-alueet:

Bioenergia
VTT:n tarjonta sisältää edistyksellistä teknologiaa energian, lämmön, kiinteiden biopolttoaineiden ja liikenteen polttoaineiden tuotantoon. VTT:n biojalostamotutkimus tuottaa kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia maatalouden jätteisiin ja metsätalouden hakkuutähteisiin sekä yhdyskuntajätteisiin pohjautuvalle biomassalle. VTT on Euroopan suurimpia bioenergian T&K-organisaatioita, joka tarjoaa metsä- ja energiateollisuudelle ensiluokkaisia tutkimustiloja ja koelaitoksia sekä mallinnusta ja markkinatutkimuksia. Teknologia- ja tutkimustarjontamme luo meille edellytykset kulkea myös tulevaisuudessa tutkimuksen eturintamassa, kun ryhdymme hyödyntämään uusia energiakasveja ja leviä.

Tuulivoima
VTT tuottaa ratkaisuja nopeasti kasvaville tuulipuistomarkkinoille. Asiantuntemusta kehitetään paitsi tuulivoiman rakentamiseksi arktisille alueille, myös luotettavan toiminnan varmistamiseksi jääolosuhteissa. Materiaaleista ja rakentamisesta saatavat uudet tutkimustulokset tarjoavat siihen kustannuksiltaan kilpailukykyisiä ratkaisuja.

Polttokennot
VTT kehittää ratkaisuja SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) -teknologiaan perustuvaan puhtaan energian tuotantoon sekä uusia polttokennopohjaisia voimansiirtolaitteita erikoisajoneuvoihin. Molemmat teknologiat ovat erittäin tehokkaita, mikä säästää polttoainetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä niin energiantuotannossa kuin liikenteessäkin. VTT tarjoaa myös järjestelmäkehitystä ja konseptien varmistusta sekä komponenttien ja materiaalien kehitystä. Myös muiden polttokennosovellusten, kuten kannettavien ja pienten voimanlähteiden, kehitys sisältyy tarjontaamme.