Sign In

Green VTT

 

Vihreä liikenne - tehokkuutta koko liikennejärjestelmään

Vihreällä liikenteellä tarkoitetaan ajoneuvojen energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käyttöönottoa ja kaiken kaikkiaan koko liikennejärjestelmän muuttamista kohti energiatehokkaampia ja vähemmän hiili-intensiivisiä kuljetusmuotoja. Liikennesektoria ja sen osajärjestelmiä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, ja liikennemäärien jatkuva kasvu pitää saada taittumaan. Teknisten toimenpiteiden tueksi on otettava käyttöön tehokkaat ohjaus- ja kannustinohjelmat, joilla varmistetaan, että ympäristöystävällisiä teknologioita ja parhaita käytäntöjä todella sovelletaan käytäntöön.

Pitkälle kehitetyt moottorit ja pakokaasujen jälkikäsittely yhdessä korkealuokkaisten polttoaineiden kanssa poistavat ennen pitkää autoliikenteen aiheuttamat paikalliset saasteongelmat. Haasteeksi jää kuitenkin edelleen liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Euroopan unionin energiastrategia edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä, ja direktiivi uusiutuvan energian käytön edistämisestä asettaa liikenteelle pakolliseksi tavoitteeksi uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen 10 %:iin. Tämä on kuitenkin vasta alkusoittoa, sillä koko energiasektorin, liikenne mukaan lukien, tulee vähentää hiilidioksidipäästöjä niinkin paljon kuin 80 % vuoteen 2050 mennessä. Tämän vuoksi valmistelut kestävän kehityksen mukaiseen liikenteeseen siirtymiseksi tulisikin käynnistää välittömästi.

VTT:n vihreän liikenteen tieteelliset ja teknologiset painopistealueet
Energiatehokkuus, uusiutuvan energian hyödyntäminen ja ajoneuvojen sekä koko liikennejärjestelmän tehokas käyttö ovat kestävän kehityksen mukaisen liikenteen keskeiset osatekijät. VTT kehittää edistyksellisiä biopohjaisia liikennepolttoaineita, sähköajoneuvoja ja tietotekniikkaa niin tehokkuuden kuin turvallisuudenkin parantamiseksi. Raskaiden ajoneuvojen osalta VTT on edelläkävijä energiatehokkuutta ja todenmukaisia pakokaasupäästöjä kuvaavien mittausmenetelmien kehittäjänä.

VTT on käynnistänyt TransEco-tutkimusohjelman, joka keskittyy energiatehokkuuteen ja vaihtoehtoisiin energianlähteisiin tieliikenteessä. Ohjelma luo mahdollisuuden tieliikennesektorin energiaa ja päästöjen hallintaa koskevien ratkaisujen integroituun kehittämiseen ja arviointiin.

VTT:n tarjoama
VTT tarjoaa välineitä julkisen sektorin päätöksentekoon. Lisäksi VTT kehittää tietotekniikkaa liikennesektorille, kylmiin olosuhteisiin optimoituja biopolttoaineita sekä teknologiaa vähentämään ajoneuvojen polttoainekulutusta. Sähköajoneuvot ja raskaan liikenteen hydridiajoneuvot ovat esimerkkejä ajoneuvoteknologiaan liittyvästä toiminnastamme.

VTT:n osaaminen edistää Suomen tieliikennejärjestelmän sopeuttamista kansallisiin ja EU-tason ilmasto- ja energiatavoitteisiin kustannustehokkaalla tavalla. Tarjoamme liikenteen energiatehokkuutta, CO2-neutraalin energian käyttöönottoa ja liikenteen energiaomavaraisuutta edistäviä konsepteja. VTT:n tarjoama on kohdistettu julkisen sektorin, kuten ministeriöiden ja virastojen, ohella myös teollisuudelle.

VTT:llä on monipuolinen moottori- ja ajoneuvolaboratorio, jossa voidaan tutkia henkilöautojen lisäksi myös raskaan liikenteen ajoneuvoja 60 tonnin kokonaispainoon saakka. Henkilöautoja voidaan testata aina -30 °C:n pakkaslukemaan saakka, mikä on olennaisen tärkeää kehitettäessä polttoaineita ja uusia ajoneuvoja pohjoiseen ilmastoon soveltuviksi