Sign In

HTI

 

Käytettävyyspalvelut

VTT tarjoaa käytettävyyspalveluita ihmiskeskeisen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Parhaat tulokset saadaan, kun käytettävyys ja käyttäjänäkökulma otetaan huomioon heti suunnitteluprojektin alusta lähtien.

Voimme vastata tuotekehitysprosessissa ihmiskeskeisestä suunnittelusta kokonaisuudessaan tai osallistua vain sovitussa tuotekehitysvaiheessa tehtäviin käytettävyystöihin.

Käyttökulttuurien tutkimus. Käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet ja toiveet ovat tuotekehityksen lähtökohta. Tuote voidaan sovittaa käyttäjien jo omaksumaan tapaan toimia. Toisaalta tuote voi myös synnyttää uusia käyttötapoja ja -kulttuureja. Tutkimme käyttäjien asenteita, tarpeita ja toiveita pääasiassa laadullisin menetelmin. Korostamme aitojen käyttötilanteiden merkitystä (käyttökontekstit) sekä käyttäjän tuotemielikuvia ja käyttökokemuksia. Pyrimme ns. syvän tiedon keräämiseen, kattaviin haastatteluihin sekä aitojen käyttötilanteiden havainnointiin eri ympäristöissä, kuten käyttäjän työpaikalla, koulussa, kotona tai harrastuksissa.

Konseptisuunnittelu. Ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme uusia tuote- tai palvelukonsepteja. Uusien konseptien luomisessa hyödynnetään mm. ohjelmistosuunnittelun, signaalinkäsittelyn, graafisen suunnittelun ja käytettävyyden osaamista. Uuden teknologian kehittämisessä suosittelemme erityisesti skenaariomenetelmiä. Niiden avulla pystytään havainnollistamaan, miten uusi tekniikka voisi näkyä erilaisten ihmisten arjessa.

Suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen käyttäjille. Suunnitteluideoita on tärkeää testata käyttäjien kanssa jo suunnittelutyön alussa. Havainnollistamme ideoita käyttäjille niin käyttöskenaarioiden kuin käyttöliittymän paperi- tai tietokonepohjaisten prototyyppien avulla.

Käyttäjävaatimusten määrittelyssä sovitetaan yhteen käyttäjien tarpeet ja tekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Määrittelemme käyttäjävaatimuksia esimerkiksi käyttäjä- ja tehtäväanalyysin, skenaariotyöskentelyn, fokusryhmähaastattelujen tai olemassa olevien tuotteiden käyttäjätestausten avulla.

Asiantuntija-arvio. Analysoimme suunnitellun käyttöliittymän perustuen teknologiakohtaisiin suunnitteluohjeisiin ja yleisiin hyvän käyttöliittymäsuunnittelun periaatteisiin. Arviointiraportti kuvaa tunnistetut ongelmat ja antaa parannusehdotuksia. Asiantuntija-arviota sovelletaan tehokkaimmin siten, että osallistumme alusta asti käyttöliittymäsuunnitteluun ja huolehdimme siitä, että suunnittelussa noudatetaan soveltuvia käytettävyyden suunnitteluohjeita.

Käytettävyystestaus laboratoriossa. Teemme laboratoriotestejä käyttäjien kanssa jo suunnittelun varhaisissa vaiheissa arvioimalla tuotteen paperiprototyyppejä tai teknisiä prototyyppejä. Tavoitteena on tunnistaa tuotteen mahdolliset käytettävyysongelmat. Mitä aiemmin ongelmat tunnistetaan, sitä helpompi ne on korjata. Käytettävyys- ja virtuaalitodellisuuslaboratoriomme soveltuvat erilaisiin testaustarkoituksiin.

Käytettävyystestaus aidossa käyttöympäristössä. Kenttätestauksen avulla arvioimme tuotteen käytettävyyttä todellisissa käyttötilanteissa. Samalla saamme palautetta tuotteen hyödyllisyydestä ja hyväksyttävyydestä. Teemme sekä laboratoriotestin kaltaisia kertatestauksia että pitkäaikaisia kenttäkokeiluja, joissa seuraamme, miten käyttäjät omaksuvat tuotteen ja millaisia käyttötapoja sille muodostuu. Erityisosaamistamme on liikkuvan käyttäjän palvelujen testaus kenttäoloissa. Tiedonkeruumenetelminä käytämme haastatteluja, käyttötilanteiden video- ja audiotallennusta, käyttöpäiväkirjoja sekä käyttölokeja, jotka rekisteröivät halutut tiedot kaikista käyttötilanteista.

Tuotekonseptien prototypointi. Toteutamme tuotekonseptin mukaisia teknisiä prototyyppejä, jotka edustavat koko tuotteen suunniteltua toiminnallisuutta tai osaa siitä. Prototyypit voidaan toteuttaa lopullisille sovellusalustoille tai simulointeina.

Konsultointi. Tarjoamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityä konsultointia. Voimme esimerkiksi auttaa suunnittelemaan, miten ihmiskeskeinen suunnittelu otetaan käytäntöön tuotekehitysprojektissa.