Sign In

HTI

 

Ihmiskeskeinen suunnittelu

Tuotteen tai palvelun ihmiskeskeinen suunnittelu lähtee käyttäjien toiveista ja tarpeista. Käyttäjänäkökulma pidetään mukana koko suunnitteluprosessin ajan. Ihmiskeskeisen suunnittelun avulla varmistetaan tulevan tuotteen hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys.

The human-centred design of a product or a service begins with the needs and wishes of its users. The user's perspective is retained throughout the design process. Human-centred design ensures the usefulness and ease of use of the developed product.

Suunnitteluprosessin alussa on usein mahdotonta tietää tarkkoja käyttäjävaatimuksia. Siksi lähtökohtana tulee olla alustavat käyttäjävaatimukset, joita tarkennetaan koko ajan suunnittelun edetessä. Suunnitteluratkaisuja havainnollistetaan käyttäjille ja heiltä kerätään aktiivisesti palautetta. Havainnollistamisen apuna voidaan käyttää esimerkiksi käyttöskenaarioita, visualisointeja, paperiprototyyppejä tai tietokonepohjaisia prototyyppejä.

Käyttäjänäkökulma on otettava huomioon suunnitteluprosessin alusta lähtien. Mitä aiemmin uusi käyttäjävaatimus tunnistetaan tai aiempia käyttäjävaatimuksia saadaan tarkennettua, sitä helpompi muuttuneet vaatimukset on ottaa suunnittelussa huomioon.

Kansainvälisen ISO 13407:1999 standardin mukaan (ISO 13407:1999, Human-Centred Design Processes for Interactive Systems, International Organization for Standardization) ihmiskeskeinen suunnitteluprosessi koostuu neljän tyyppisistä aktiviteeteista, jotka toistuvat suunnitteluprosessin kullakin iterointikierroksella:

  • käyttökontekstin ymmärtäminen ja määrittely

  • käyttäjävaatimusten ja organisaation vaatimusten määrittely

  • suunnitteluratkaisujen tuottaminen

  • suunnitteluratkaisujen evaluointi.

Ihmiskeskeisen suunnittelun menetelmät voidaan jakaa käytettävyyden suunnittelun ja käytettävyyden evaluoinnin menetelmiin. Menetelmät painottavat käyttäjien, suunnittelijoiden ja käytettävyyden asiantuntijoiden yhteistyötä.

Käyttökontekstin ymmärtämiseksi suunnittelua voidaan täydentää käyttäjätutkimuksilla, jotka antavat tietoa siitä, mihin fyysiseen, sosiaaliseen ja tekniseen ympäristöön tuotetta ollaan viemässä. Tutkimustulosten perusteella voidaan esimerkiksi päättää, onko syytä sovittaa tuote käyttäjien tapaan toimia vai muokkaako tuote uusia toimintatapoja.