Sign In

Infrarakentaminen muutoksessa

Infrarakentaminen muutoksessa - julkaisut

Infrarakentaminen muutoksissa projektin yhteenveto

___________________________________________________________________________________

Liikenneinfrastruktuuri 2040

VTT ja TAMK ovat laatineet yhdessä toimialajärjestöjen kanssa ja liikennealan toimijoiden kanssa skenaariot liikenneinfrastruktuurin kehittämisellä ja 2040 tulevaisuuden tilalle:

  • Älykäs, jossa liikenneväylät ovat muuttuneet palvelualustoiksi, joilla täytetään liikkumis- ja kuljetustarpeet disruptiivisilla eli uusilla vanhat syrjäyttävillä palvelukonsepteilla. Muutosta on vauhditettu rohkealla innovaatiopolitiikalla.
  • Huima, jossa Itämeren maiden pitkäjänteinen yhteistyö on vahvistanut Euroopan pohjoista ulottuvuutta. Uudet korridorit tukevat Suomen uudistunutta elinkeinoelämää sekä työvoiman liikkuvuuden että kansainvälisen kaupan osalta.
  • Kuuliainen, jossa kaupungistuminen on edennyt ja palvelualojen rooli taloudessa kasvanut. Liikennesektorilla, kuten myös kaikilla muilla toimialoilla, on pidetty tiukasti kiinni kansainvälisistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävistä sopimuksista.
  • Niukka, jossa keskitytään nykyisen liikenneinfrastruktuurin pitoon. Resurssit hyödynnetään tehokkaasti, ja materiaalit kiertävät. Korjausvelkaa kertyy lisää. 

Skenaarioista riippuen seuraavan 25 aikana vuoteen 2040 mennessä väylänpitoon sijoitetaan Suomessa 77–105 mrd. euroa. On tärkeä pysähtyä pohtimaan, millaisia tarpeita liikenneinfrastruktuurin tulee tulevaisuudessa palvella ja mihin tämä mittava panostus kannattaa sijoittaa. On valittava määränpää, minne halutaan mennä ja tunnistettava mitä reittiä, miten ja millaista vauhtia sinne voidaan edetä.

Liikenneinfrastruktuuri 2040.pdf

Infra-alalla täystyöllisyys - 2018 kasvu taittuu

Infrarakentaminen kasvaa vuonna 2017 noin 1–2 prosenttia. Liikenneväylien korjausvelan lyhentäminen, aluerakentamiskohteet ja vilkas asuntorakentaminen pitävät yllä edelleen infrarakentamisen kysyntää. Syksyllä 2017 sekä urakoitsijoiden että suunnittelijoiden kapasiteetti on hyvin käytössä mutta näkymät vuodelle 2018 heikentyvät. Vuonna 2018 kasvusektoreita ovat maantie- ja katurakentaminen sekä energia- ja vesihuolto. Myös teollisen tuulivoiman rakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana. Koko infrarakentamisen kasvu kuitenkin pysähtyy uudistalonrakentamisen aluetöiden supistuessa 2018. (Infrasuhdanteet 2017–2018;  20.9.2017).

Infrasuhdanteet syksy 2017.pdf

Infrasuhdanteet syksy 2016.pdf

Infrasuhdanteet syksy 2015.pdf 

Infrasuhdanteet syksy 2014

Infrasuhdanteet syksy 2013

Infrasuhdanteet syksy 2012

Infrasuhdanteet kevät 2012

Infrasuhdanteet syksy 2011

Infrasuhdanteet kevät 2011

___________________________________________________________________________________

Osa 1. Infrarakentamisen rakenne

Raporttiin on koottu tietoa infra-alan yritysten ja muiden toimijoiden kokonaismarkkinasta.

Koottu tieto on jäsennelty lopputuotteittain, työlajeittain, alueittain, tilaajittain.

Raportti on päivitetty 18.12.2013.

___________________________________________________________________________________

Osa 2. Infrarakentamisen ennakointi

Raportti käsittelee infrainvestointien ennakoinnin avainindikaattoreita

Raportti on päivitetty 17.12.2013.

___________________________________________________________________________________

Osa 3. Työvoima, osaaminen ja koulutus

Raportti käsittelee infra-alan koulutusmääriä ja uusia osaamistarpeita

näkökulmina talous ja liiketoiminta, työnjohto, työnteko ja vuorovaikutus sekä ympäristö.

Raportti on päivitetty 7.4.2014.

___________________________________________________________________________________

Osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Raportti käsittelee infra-alan tulevaisuuden muutoksia, haasteita sekä toimia,

joiden avulla toimiva ja tarpeita vastaava infra on mahdollinen tuottaa myös jatkossa.

Raportti on päivitetty 7.4.2014.

____________________________________________________________________________________

Osa 5. Kuntien infrarakentaminen

Raportti käsittelee kuntien infrarakentamisen ajankohtaisia kysymyksiä.

Raportti on päivitetty 30.4.2014.

___________________________________________________________________________________

Infrarakentamisen ennakointikonseptin kehitystyö (konferenssipaperit):

1. Toimintaympäristön muutokset ja infrarakentaminen

2. Mahdolliset ennakoivat indikaattorit

3. Onnistuuko infrarakentamisen ennakointi tilaajittain?

___________________________________________________________________________________

Infrarakentamisen ennakointikonseptin kehitystyö (konferenssipaperit):

4. Infrarakentamisen tulevaisuuden muutokset ja haasteet

5. Infrarakentamisen kustannusten nousuun vaikuttavat tekijät