Sign In

Tiekartta vaikuttaviin innovatiivisiin hankintoihin

Case-kuvauksia

TOHOLAMMEN ENERGIAN VOIMALAITOS HANKINTA, 2010-2011

Tarve

Hankinnan taustalla oli tarve uusia lämmöntuotantolaitteisto, ja alun perin suunnitelmana oli hankkia perinteinen kaukolämpökattila. Tähän haluttiin kuitenkin yhdistää pienimuotoista sähköntuotantoa. Tärkeää oli myös paikallisten bioperäisten polttoaineiden hyödyntäminen (puuperäiset polttoaineet ja turve).

Toteutustapa

Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelynä.

Prosessi

Tarjouksia saatiin kolme ja kaikki tarjoajat otettiin mukaan neuvotteluihin. Neuvotteluja käytiin kolme kierrosta ja varsinainen hankintaprosessi kesti noin vuoden. Esiselvitykset mukaan lukien koko prosessi kesti noin kolme vuotta. Käytännössä tarjouskilpailussa vastakkain oli perinteisempi ratkaisu (2 kpl) ja uudempi, innovatiivisempi ratkaisu (1kpl).

Tulokset

Tarjouskilpailussa uusi, innovatiivinen ratkaisu (Vapor Oy) tuli valituksi. Hankinnan seurauksena Suomeen tuotiin uudenlainen voimalaitostyyppi, joka mahdollistaa hajautetun pienimuotoisen sähkön- ja lämmöntuotannon paikallisilla polttoaineilla.

Vaikutukset

Uuden voimalan ympäristöhyötyjä on pidetty "merkittävinä", sillä investoinnin myötä hiilidioksidipäästöjen on arvioitu vähenevän noin 2000 tonnia vuodessa1. Laitos korvaa Toholammin Energian omaa ja alueen teollisuuden raskaan polttoöljyn käyttöä sekä muuta sähköntuotantoa. Hankinta on myös ollut tärkeä kansallisen energiapolitiikan näkökulmasta sillä se edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja pienvoimalaitostuotantoa sekä lisää energiantuotannon tehokkuutta.

 

1Motiva 2013. Toholammin Energia - Kestävä julkinen hankkija 2013. Rohkea uuden teknologian ensiostaja. www.motiva.fi

 

HELSINGIN KAUPUNGIN PÄIHDEPALVELUJEN KILPAILUTUS, 2011-2012

Tarve

Kaupunki halusi selvittää markkinoiden tarjontaa ja kehittää uusia palveluita ja palvelumalleja päihdehuollon alueelle.

Toteutustapa

Hankintamallina käytettiin neuvottelumenettelyä, jossa painotettiin vahvasti vuorovaikutusta palveluntuottajien kanssa hankinnan eri vaiheissa.

Prosessi

Hankintaprosessin alussa käytiin tilaajan ja palveluntuottajien välisiä markkinavuoropuheluita, joissa tuotiin esille kaupungin tarpeita ja vastaavasti tuottajien tarjoamia, olemassa olevia sekä mahdollisia tulevia palveluja. Näiden lisäksi kuultiin aiempien päihdehuoltopalvelujen loppukäyttäjien kokemuksia liittyen palveluihin ja palveluntarpeisiin.

Osallistumiskutsuun vastanneista neuvotteluvaiheeseen valittiin 12 tuottajaa. Neuvottelukierroksia käytiin kaksi, ja molemmat osapuolet pitivät näitä hyödyllisinä, koska ne mahdollistivat uusien näkemysten esiin tuomisen, joita tilaajan puolella voitiin hyödyntää lopullisessa tarjouspyynnössä.

Tulokset

Palvelusopimuksia tehtiin yhdeksän toimittajan kanssa yhteensä 32 eri palvelusta. Sopimukset tehtiin puitesopimusjärjestelynä neljän vuoden ajaksi. Hankintaprosessin seurauksena syntyi uusi palvelutuotannon malli, monituottajamalli, jota voidaan pitää systeemitason innovaationa, joskaan se ei kokonaisuudessaan toteutunut hankinnan seurauksena. Hankinnassa syntyi myös yksittäisiä palveluinnovaatioita, joita kaikkia voidaan pitää inkrementaalisina innovaatioina sikäli, että ne olivat joko kotimaisille markkinoille uusia palveluita tai hankkivalle organisaatiolle (Helsingin kaupungin sosiaalivirastolle) uusia palveluita.

Vaikutukset

Loppukäyttäjien näkökulmasta hyötyä syntyi monipuolisemmasta palveluvalikosta. Tilaajaorganisaation näkökulmasta syntynyt aiempaa monipuolisempi palveluvalikko on merkittävä hankinnasta muodostunut hyöty. Tämän lisäksi palvelujen saatavuuden katsottiin parantuneen, hankinnan tuodessa palveluja lähemmäs loppukäyttäjien arkea. Osa uusista palveluista on osoittautunut hyvin toimiviksi ja tuottaneet hyviä tuloksia.

Palvelutuottajan näkökulmasta merkittävää on ollut se, että hankintaprosessi on selvästi aktivoinut innovaatiotoimintaa ja palvelujen kehittämistä. Osa palveluntuottajista käynnisti systemaattisen innovaatioprosessin hankinnan seurauksena. Huomionarvoista myös on, että osa palveluntarjoajista on kyennyt myymään hankinnassa kehitettyjä palveluita myös muille asiakkaille. Palveluntuottajien näkökulmasta tärkeää on myös se, että hankinnan kautta markkinoille pääsi uusia toimijoita.

 

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIOHANKINTA, 2013-2015

Tarve

Hankinnan taustalla oli tarve modernisoida sairaalan lääkehuolto osana sairaala-apteekin ja muiden sairaalatilojen saneerausta ja uudisrakentamista. Hankinnan tavoitteena oli edistää lääkehuollon tuottavuutta, parantaa potilasturvallisuutta sekä vähentää lääkitysvirheitä.

Toteutustapa

Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä.

Prosessi

Lääkehuollon ja uusien tilojen suunnittelu alkoi vuonna 2010. Markkinoiden valmiutta kartoitettiin markkinavuoropuhelulla. Tarjouspyynnön myötä neljä yritystä osallistui neuvotteluihin. Neuvottelut ja lopullinen kilpailutus toteutettiin vuoden 2013 aikana. Kilpailutuksessa tärkeänä kriteerinä painottui toimittajan kyky tuottaa kokonaisratkaisu lääkehuollon automaatiolle.

Tulokset

Kilpailutuksen voittanut yritys (NewIcon Oy) oli ainoa, joka kykeni tarjoamaan kokonaisratkaisun sairaalan lääkehuollon kehittämiselle ja toteuttamiselle. Yritys toimitti laitteet, robotit, ohjelmistot ja toiminnanohjausjärjestelmän, josta on rajapinnat muihin sairaalan tietojärjestelmiin. Sairaala-apteekkiin hankittiin lääkevarastojärjestelmä, sytostaattien älykäs raaka-ainevarasto ja antibioottirobotti sekä infuusioliuosten ladontarobotti. Näiden lisäksi sairaala-apteekkiin ja uuden Kaarisairaalan leikkaussaleihin, heräämöön, teho-osastoille ja sektiosaleihin hankittiin yhteensä 45 älylääkekaappia.

Hankinnan aikana syntyi useita tuoteinnovaatioita. Muun muassa läpiantoperiaatteella toimivat älylääkekaapit ovat ensimmäiset laatuaan Suomessa ja niiden kehitystyö tapahtui yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Myös hankinnan aikana kehitellyt infuusioliuosten ladontarobotti ja antibioottien käyttökuntoon saattamisen robotti otettiin ensimmäisenä käyttöön Suomessa.  

Vaikutukset

Hankinnan vaikutukset ilmenevät vähentyneissä lääkitysvirheissä, mikä on osaltaan parantanut potilasturvallisuutta. Samalla myös lääkkeiden jäljitettävyys on parantunut. Automaatiohankinnan vaikutukset näkyvät myös fyysisten suoritteiden ja rutiinitöiden vähentymisenä. Sairaalan henkilökunnan voimavarat on voitu sijoittaa enemmän hoito- ja asiantuntijatyöhön. Hankinnan vaikutukset toimittajalle näkyvät merkittävän referenssin aikaan saamissa vaikutuksissa. Hankinnan aikana pilotoitiin ja kaupallistettiin useita tuotteita, jotka olivat uusia markkinoilla. Yrityksestä on tullut toimialansa markkinajohtaja Suomessa.