Sign In

Tiekartta vaikuttaviin innovatiivisiin hankintoihin

Hankekuvaus

​Julkisten hankintojen avulla voidaan edistää julkisen sektorin tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavien ratkaisujen kehitystä ja käyttöönottoa sekä samalla edistää yritysten innovaatiolähtöistä liiketoimintaa. Tiekartta vaikuttaviin innovatiivisiin hankintoihin -hanke tuottaa tietoa ja välineitä julkishallinnon päättäjille toteuttaa laaja-alaisesti vaikuttavia innovatiivisia julkisia hankintoja. Hankkeen tutkimustietoa välitetään samalla myös käytännön hankintatyön toimijoille, hankintatoimen kehittäjille ja uusia ratkaisuja kehittäville yrityksille.

 

Hankkeen taustalla on pääministeri Sipilän hallituksen asettama tavoite nostaa innovatiivisten julkisten hankintojen osuus kaikista julkisista hankinnoista 5 % tasolle. Innovaatioita edistävillä hankinnoilla on tärkeä rooli Sipilän hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa useilla painopistealueilla - erityisesti puhtaiden ratkaisujen, kiertotalouden, terveyden ja digitalisaation alueilla.

 

Hankkeen tavoitteina on:

  • arvioida hallitusohjelman viiden prosentin tavoitetta eri toimijoiden kannalta

 

  • konkretisoida eri organisaatioiden mahdollisuuksia ottaa käyttöön innovatiivisia julkisia hankintoja

 

  • kartoittaa lupaavimpia kotimaisia ja kansainvälisiä käytäntöjä, joissa hankinnan kohteen kuvaaminen sille asetetun vaikuttavuustavoitteen kautta tukee eri politiikkatavoitteiden, yritysten kasvun, yhteiskunnan uudistumisen ja innovaatioihin kannustamisen toteutumista

 

  • kehittää toimintamalleja, joissa hankinnnan kohdetta kuvataan sille asetetun tavoitteen kautta sekä yhteistyössä tarjoajien kanssa luodaan ratkaisuja, joille on laajemminkin kiinnostusta sekä näin tarjota mahdollisuuksia viennin kannalta elintärkeille referenssihankkeille.

 

Hankkeen tuloksena syntyy:

  • määritelmä innovatiivisten julkisten hankintojen eri muodoista, jota voidaan hyödyntää yksittäisten hankintojen luokittelussa seurannan, mittaamisen ja arvioinnin tarpeisiin

 

  • arvio innovatiivisten hankintojen sektori- ja toimijakohtaisista käyttömahdollisuuksista sekä innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksista tukea yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista eri aloilla

 

  • menetelmä systemaattisesti arvioida ja mitata innovatiivisten julkisten hankintojen toteutumista, määrää ja kehitystä

 

  • menetelmä arvioida ja mitata hankintojen vaikuttavuutta.

 

Tutkimuksen toteuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Hankkeessa sovellettavat menetelmät pohjautuvat VTT:n ja SYKE:n aiemmissa tutkimus- ja kehityshankkeissa kehitettyihin menetelmiin sekä viimeisimpään kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimukseen. Hankkeessa tullaan soveltamaan tiekarttamenetelmää vaikuttavuuslähtöisten hankintojen käytäntöjen kuvaamiseen.

 

Hanke toteutetaan osana Valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS), jolla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.  Hanke toteutetaan 1.6.2016 - 30.9.2017 välisenä aikana.

 

Lisätietoja

Ville Valovirta                                                                                                                                                              Erikoistutkija                                                                                                                                            +358503543280                                                                                                                                      ville.valovirta@vtt.fi

 

Katriina Alhola                                                                                                                                                  Erikoistutkija                                                                                                                                                 +358295251065                                                                                                                          katriina.alhola@ymparisto.fi