Sign In

INNO-VOINTI 2010-2013

Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille

Työterveyslaitos, Aalto-yliopiston BIT-Tutkimuskeskus ja VTT ovat käynnistäneet yhteisen tutkimushankkeen, jossa selvitetään julkisen sektorin palvelujen uudistamista. Tutkimuksessa henkilöstön hyvinvointi nähdään osana innovaatiotoimintaa. Tutkimus luo edellytyksiä hyvinvointia tukevalle työntekijälähtöiselle innovaatiojohtamiselle.

Innovaatioiden ja työhyvinvoinnin haaste

Talouden epävarmuus ja väestön ikääntyminen ovat haasteita julkiselle palvelutuotannolle. Julkisen sektorin menojen on käännyttävä laskuun, sillä muuten julkisen sektorin palvelutuotanto vaarantuu. Palvelukehitys tapahtuu asiakas- ja käyttäjävuorovaikutuksessa, jossa palvelutyöntekijät ovat avainasemassa. Tarvitaan innovaatioita uudenlaisten toimintamallien ja ratkaisujen löytämiseksi julkisten palvelujen tuotantoon. Uusien ideoiden riittämätön toimeenpano ja tehtyjen innovaatioiden hidas leviäminen ovat keskeisiä ongelmia julkisen sektorin innovaatiotoiminnassa. Samaan aikaan työn tuottavuuden parantaminen, henkilöstön jaksaminen ja motivaation säilyminen ovat kriittisiä haasteita. Palvelujen uudistamista ja henkilöstön hyvinvointia on kuitenkin tähän saakka johdettu erillisinä asioina.

Käynnistyvä tutkimus selvittää kuinka saattaa yhteen innovaatiojohtamisen, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet. Viime vuosien innovaatiotutkimus on tuottanut monia näkökulmia, joilla näihin haasteisiin voidaan tarttua: asiakaslähtöinen innovaatiotoiminta, avoimet innovaatioverkostot, nopeasti käytäntöön johtavat innovaatioprosessit sekä toimijoiden laaja, mutta samalla päämäärätietoinen osallistaminen innovaatiotoimintaan.

Tutkimuskohde ja menetelmät

Hankkeessa tutkitaan seitsemää julkisorganisaatiota. Organisaatiot edustavat julkisten palvelujen eri alueita, mm. kuntasektoria, liikelaitoksia ja valtion virastoja. Tutkittaviksi valitut tapausesimerkit ovat edelläkävijöitä innovaatiojohtamisen käytännöissä. Tutkimus toteutetaan seuraavissa organisaatioissa:

  • HUS Servis

  • MTT

  • Palmia

  • Verohallinto

  • Hämeenlinnan kaupunki / Hyvinvointipalvelut

  • Vantaan kaupunki / Sivistystoimi

  • Oulun kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hankkeessa hyödynnetään useita tutkimusmenetelmiä sekä arvioivaa ja kehittävää tutkimusotetta. Keskeisenä tavoitteena on myös osallistujaverkoston osaamisen tukeminen ja oppiminen.

Tulokset

Hanke tuottaa tietoa innovaatiojohtamiskäytäntöjen hyödyistä palvelujen tuottajille, asiakkaille sekä tuottajaorganisaatioiden henkilöstölle. Lisäksi tuotetaan ehdotuksia siitä, miten julkisen sektorin innovaatiotoimintaa, innovaatioprosesseja ja innovaatiojohtamista voidaan kehittää siten, että työn tuottavuus ja työhyvinvointi paranevat.

Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitoksen, Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun BIT tutkimuskeskuksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n muodostama konsortio. Tuloksia levittävät myös Suomen Kuntaliitto, Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut, Sitran julkishallinnon johtamisohjelma, Kilpailuvirasto, STM:n Innokylä-ohjelma sekä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Olemme perustaneet projektille www-sivuston http://inno-vointi.fi/. Täydennämme tähän osoitteeseen jatkossa projektin kuulumisia.