Sign In

Kokeilukulttuuri muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa - sähköiset innovaatiot hyötykäyttöön (KOHISE)

Suomi on terveysinnovaatioiden kärkimaa, mutta suutarin lapsella ei ole kenkiä. Sähköisten palveluiden käyttöönotto ontuu, koska kehitys tehdään usein irrallaan todellisista käyttäjistä ja käyttöympäristöstä. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokeilukulttuurin malli, joka auttaa hoksaamaan miten sote-palveluiden kehityksessä onnistutaan.

Tausta

Palvelujen uudenlainen tuottamistapa on vaativa oppimishaaste kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Keskeinen kysymys on, että miten käyttäjät, palveluntuottajat sekä teknologiankehittäjät kytketään toisiinsa yhteiskunnan eri tasoilla terveysinnovaatioiden käyttöönoton vauhdittamiseksi. On valitettavaa, että toistaiseksi digitalisaatio on nähty pääosin teknologisena haasteena, vaikka sen hyödyntäminen tarkoittaa merkittävää toiminnallista muutosta.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on muodostaa kokeilukulttuuriin malli, joka tarkastelee uusien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitystä kolmella eri tasolla: kansalaiset, organisaatiot ja yhteiskunta.

Kuva1.jpg 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

  1. Millaisia kansallisia toimenpiteitä kokeilukulttuurin läpiviemiseen tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin palveluihin siirryttäessä?
  2. Mitkä ovat keskeisimmät organisaatiotason olosuhteet ja prosessit, jotka vaikuttavat suotuisasti terveysinnovaatioiden käyttöönottoon ja miten niihin voidaan vaikuttaa valtakunnallisesti?
  3. Miten varmistetaan kansalaisten osallisuus ja aktiivisuus muutoksessa?

Erityistä huomiota kiinnitetään eri tasojen keskinäisten vuorovaikutusten hahmottamiseen. Teoreettisesti tutkimus tuo yhteen teknologian tutkimusta, käyttäjätutkimusta, organisaatiotutkimusta ja palveluinnovaatiotutkimusta.

Mikä hankkeessa on uutta?

Hankkeemme kiteytyy neljään keskeiseen ajatukseen tulevaisuuden sote-toiminnasta:

  1. Sähköisten palveluiden avulla tuotetaan laadullisesti parempaa ja itsenäisyyttä tukevaa hoitoa, ja niihin siirtymistä tuetaan toimijoiden välisenä tavoitteellisena oppimisprosessina.
  2. Ketterä kokeilukulttuuri takaa ammattilaisten ja kansalaisten hyväksynnän uusille sähköisille palveluille.
  3. Sopivantasoisella valtakunnallisella ohjauksella tuetaan toimivaa ja tehokasta yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön perustuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemiä.
  4. Uudet toimijat ja toimintatavat välittävät ja juurruttavat tehokkaasti tietoa yhteiskunnan eri tasoilla ja niiden välillä.