Sign In

LIFE CITY – suomalaisen puurakentamisen kansainvälinen konsepti

Life City -hanke

EAKR-rahoitteisessa Life City -hankkeessa (2015 - 2017) kehitetään kaupunki- ja aluerakentamisen kokonaisvaltainen konsepti, joka on energia- ja kustannustehokas sekä CO2-neutraali, ja joka täyttää uusimmat EU:n asettamat energia- ja ilmastopoliittiset päämäärät. Konseptissa huomioidaan puualuerakentamisen lisäksi myös rakennusten ja infrastruktuurin tekniset ratkaisut, joiden energiatalous perustuu erittäin suuressa määrin uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Konseptissa huomioidaan myös liikkuminen ja logistiset ratkaisut. Teknisten seikkojen lisäksi Life City -konseptissa painotetaan myös yhteisöllisiä ja sosiaalisia lähtökohtia.

Life City -hanke pyrkii kehittämään ratkaisumalleja keskeisiin puurakentamisen tehokkuuden ongelmiin. Hankkeessa kehitetään prosesseja arvoketjujen hallintaan yhteisöllisten puurakennusten ja puukerrostalojen rakentamisessa kaupunkiympäristöön. Yhtenä päätavoitteena on puurakentamisen ja puuelementtituotannon teollisten prosessien virtaviivaistaminen innovatiivisten toimintamallien ja yhteistyön kehittämisen kautta. Myös suunnittelun ja tuotannon toimintatapoja pyritään tehostamaan.

3D- tietomallisuunnittelulla on todettu poikkeuksetta olevan kustannussäästöjä projekteissa. Erityisesti säästöt realisoituvat virheiden vähenemisenä. 3D- tietomallinnuksen hyödyt korostuvat jalostusarvon noustessa (esim. insinööripuutuotteet) ja erikoistuotteita käytettäessä. Life City -hankkeen tiimoilta kyetään luomaan aihio, jota yritykset voivat kehittää eteenpäin omin panostuksin hankkeen jälkeen. Aihion lisäksi tavoitteena on tuottaa osaamista suunnitteluun ja prosessiin, sekä mahdollisuus luoda uusia toimintamalleja tilaamisesta toteutukseen.

Tavoitteena on lisäksi luoda hankkeeseen osallistuville yrityksille yhteinen puurakentamisen konsepti, jossa on hyödynnetty kaikkien osallistujien vahvuuksia. Konseptilla ei pyritä vain "tekniseen" suoritukseen vaan pyritään luomaan raami siitä, miten tilaaminen, suunnittelu, tuotanto ja rakentaminen yhdistetään aidoksi hallituksi kokonaisuudeksi. Edelleen tavoitteena on tarjota kustannustehokas ja laadukas tuotepaketti, joka soveltuu myös ulkomaan markkinoille.​