Sign In

MBCxToVa

GreenICT-pohjaiset toimivuudenvarmistusmenetelmät ja -palvelut olemassa oleville rakennuksille

Hanke toteutetaan partnereiden, Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteistyönä ja sen tavoitteena on uuden SaaS-pohjaisen (Software as a Service) palveluliiketoiminnan ja aktiviteettien synnyttäminen joko olemassa oleviin tai uusiin yrityksiin.

Tuotteistamisessa ja liiketoiminnan konseptoinnissa hyödynnetään, olemassa olevia tietolähteitä, jo valmista langatonta teknologiaa sekä monitorointi- ja diagnostiikkaosaamista. Tältä pohjalta kehitetään toimivuuden varmistus-(ToVa/Cx) menettelyjä ja -palveluja sekä niitä tukevia arviointi- ja todentamistyökaluja (ICT-pohjaisia monitorointi- ja analyysitekniikoita), joilla voidaan lähes reaaliaikaisesti arvioida rakennusten toimivuutta (sisäympäristö, energiankulutus/tehokkuus, kuormitus/-käyttöaste jne.) suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Internet-pohjaisen teknologian ja rajapintojen avulla integroidaan olemassa olevia tietolähteitä ja hyödynnetään älykkäiden energiamittareiden tuottamia lyhyen aikaresoluution kulutustietoja yhdessä rakennusautomaation ja uuden sensoriteknologian tarjoman olosuhde-, käyttö- ym. tiedon kanssa. Samalla selvitetään ja demonstroidaan uusien IT-teknologioiden (data fusion & mining, bussiness intellegence yms.) tarjoamia mahdollisuuksia ToVA/Cx-prosessien tukemisessa. Automaattisen tiedonkeruun ja diagnostiikka-tyyppisten analyysi- ja raportointimenetelmien avulla luodaan alan nykyisille ja kehittyville yrityksille sekä muille käyttäjäryhmille työkalut, joilla voidaan helposti havaita poikkeamat suurissakin rakennusmassoissa ja reagoida niihin nopeasti korjaavin toimenpitein. Näin hanke luo perustaa uuden GreenICT-avusteisen ToVa/Cxliiketoiminnan kehittymiselle ja pilotoi sen mahdollisuuksia yhdessä yritysten ja omistajien kanssa laajoissa olemassa olevissa kiinteistösalkuissa. Samalla arvioidaan ko. tyyppisen toiminnan kannattavuutta sekä sen tarjoamaa liiketoimintapotentiaalia ja hyödyntämistä mm. ”vihreiden vuokrasopimusten” (Green Lease-tyyppisten toimintamallien) vauhdittamisessa ja em. aihepiiriin liittyen laaditaan myös väitöskirja. Hankkeen tuloksena syntyy ICT pohjainen tieto-, sovellus- ja demonstraatio-ympäristö, jolla mm. olosuhteet sekä rakennuksissa tapahtuva energiankulutus ja ympäristökuormitus saadaan näkyväksi ja voidaan tuottaa motivoivaa palautetta niin käyttäjille, omistajille, ylläpitäjille kuin muillekin osapuolille.

GreenICT-tyyppisten ratkaisujen avulla kehitetään SaaS-pohjaisia palveluja ja luodaan edellytykset innovaatioille ja rakennusten korjaus- ja ylläpitotoiminnan kehittämiselle. Kotimarkkinoiden ohella hankkeen tuloksia ja niihin nojaavia palveluja demonstroidaan (erillisissä rinnakkaishankkeissa) mm. Pietarissa pohjustaen näin yritysten vientitoimintoja potentiaaliltaan hyvin merkittävillä lähimarkkinoilla.

Samaan aihepiiriin liittyen tehdään (erillisellä rahoituksella) yhteistyötä myös Samsung C&T:n R&D Centerin kanssa, mikä sisältää myös vähintään vuoden tutkijavierailut E-Koreassa. Hanke liitetään myös osaksi IEA ECBCS:n puitteissa tehtävää tiivistä kv. yhteistyötä (http://www.ecbcsa53.org ), joka tarjoaa hyvät puitteet uuden kv. tiedon ja kumppaneiden hankintaan sekä tulosten kv.demonstrointiin ja markkinointiin.