Sign In

OPENRISK 2010 - 2011

OPENRISK - Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan prosessia, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Sosiaalisen median palveluissa käyttäjät jakavat keskenään mielipiteitä, näkemyksiä, kokemuksia ja näkökulmia. Vaikka erilaisia yhteisöpalveluita käytetään vielä pääsääntöisesti yksityisesti, on erilaisten sosiaalisten medioiden käyttö myös ammatillisiin tarkoituksiin voimakkaassa kasvussa.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten sosiaalisen median välineet soveltuvat turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen käyttöön. Hankkeen tuloksena syntyy käytännön kokemuksia ja suuntaviivoja siitä, millä keinoilla ja millä edellytyksillä sosiaalisen median välineitä kannattaa ottaa käyttöön yhteisöissä, julkisen sektorin organisaatioissa ja yrityksissä sekä mitä erityispiirteitä turvallisuus- ja työhyvinvointiteemojen käsittelyyn sosiaalisessa mediassa liittyy. Lisäksi hanke tuottaa uutta kokemuksellista tietoa sosiaalisen median välineiden käytöstä tutkimushankkeissa.

Hanke koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta:

 

Tulevaisuustarkastelut luotaa toisaalta verkkoyhteisöjen nykytilaa ja tulevaisuutta työhyvinvoinnin edistämisessä ja toisaalta kartoittaa yritysten ja yhteisöjen valmiuksia, tarpeita ja suhtautumista erilaisiin yhteisöpalveluihin. Tehtäväkokonaisuus tuottaa erilaisia skenaarioita, joissa kuvataan turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien yhteisöjen tulevaisuuskuvia ja niihin johtavia tapahtuma- ja päätöspolkuja.

Pilotit kohdistuvat neljään selkeästi rajattuun yhteisöön, joiden toimintaa verkossa tutkitaan. Pilotit kehittävät omia toimintatapojaan hankkeen aikana ja tuottavat samalla myös empiiristä tietoa siitä, miten erilaiset yhteisöt käyttävät yhteisöllisiä verkkopalveluita ja miten nämä uudet välineet muuttavat näiden yhteisöjen toimintaa. Tutkijat osallistuvat aktiivisesti pilottien kehitystoimintaan toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti.

Tekninen toteutus määrittää ja valitsee tekniset alustat, sovellukset ja työvälineet, joita hyödynnetään hankkeen toteutuksen suunnittelussa ja hallinnoinnissa, tulevaisuustarkasteluissa ja pilottien käytössä. Tähän työpakettiin kuuluu myös verkostojen visualisointi ja kvantitatiivinen analysointi.

Vertailu ja reflektio kokoaa yhteen edellisten kolmen osatehtävän tulokset ja arvioi hankkeessa tuotettujen skenaarioiden toteutumismahdollisuuksia piloteista kerättävien käytännön kokemusten perusteella.