Sign In

Patina 2011–2015

Projektiallianssi väylähankkeiden toteutuksessa (Patina)

Infrahankkeiden toteutukseen liittyvät merkittävät riskit ja alan toiminnan yleinen kehittämistarve puoltavat uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa hankkeiden toteutuksessa. Toimintamallit, joissa toteuttajaosapuolet valitaan mukaan kehittämään hanketta sen aikaisessa vaiheessa, ja joissa tilaaja ja palveluntuottajat jakavat sittemmin riskiä ja onnistumishyötyä, kannustavat osapuolia kiinteämpään yhteistyöhön ja hyvään suoritukseen hankkeen eduksi. Tällainen allianssimalli ja sen moninaiset toimintataparatkaisut ovat tutkimuksen ja kehittämisen kohteena PATINA-projektissa. Tehtävä työ kytkeytyy kiinteästi ensimmäisiin Suomessa toteutettaviin allianssimuotoisiin väylärakennushankkeisiin.

Hankkeen tutkimusteemat ovat:

  • Kokemukset konsortiovalinnasta allianssin muodostamistapana

  • Erillisvalinnan mahdollisuudet allianssitiimin muodostamisessa

  • Osittaisten hintakomponenttien käyttö allianssitiimin valinnassa

  • Edullisuuden määrittely kyvykkyys- ja palkkioprosenttikriteerein

  • Organisaatiokulttuurin muutoshaasteet allianssin käyttöönotossa

  • Kaksivaiheisen tavoitehintamallin mahdollisuudet ja ratkaisut

  • Arvontuoton keinot ja mekanismit projektiallianssin toiminnassa

  • Allianssin arvontuotto kehitysvaiheen toteutuman perusteella

Teemojen tarkempi kuvaus yksilöityine julkaisutietoineen esitetään projektin tulosyhteenvedossa [pdf]. Vastaava linkein täydennetty julkaisulistaus löytyy projektin englanninkielisiltä julkaisusivuilta.