Sign In

RelSteps 2010-2012

RelSteps - Käyttövarmuuden hallinta suunnittelussa

 

Liikkuvien työkoneiden käyttövarmuuden hallinta on erityisen haastavaa. Tuotantosarjat ovat pieniä, tuotevariaatiot suuria ja epäyhtenäisen asiakaskentän vuoksi tarvittavia käyttövarmuussuunnittelun lähtötietoja on yleensä vaikea saada. Erityisesti suunnittelutyön alkuvaiheeseen kaivataan uudenlaisia helposti käyttöönotettavia työkaluja ja menetelmiä sekä tarkempaa tietoa laitteiden vikaantumismekanismeista ja niiden todennäköisyyksistä.

RelSteps -hankkeen taustalla olleessa esiselvityksessä todettiin, ettei työkonealalle hyvin soveltuvia toimintamalleja käyttövarmuuden hallintaan ole syntynyt ja siihen liittyvät prosessikuvaukset tyypillisesti puuttuvat alan yrityksistä. Käyttövarmuustietoa on huonosti saatavilla ja se voi olla kvalitatiivisessa muodossa, jolloin sen hyödynnettävyys esim. suunnittelussa on vaikeaa ja aikaavievää. Lisäksi käyttövarmuustietoihin liittyvät käyttö- ja olosuhdetiedot usein puuttuvat.

RelSteps- hankkeen tavoitteena on:

1. Luoda Best practices -opas yrityksille, jossa kuvataan suunnittelupainotteisesti yleiset, liikkuvien työkoneiden valmistajien tarpeisiin kehitetyt toimintamallit käyttövarmuuden määrittelyyn, käyttökokemustiedon keruuseen, analysointiin ja käyttövarmuuden hallinnan organisointiin

2. Kehittää käyttövarmuuden hallinnan työkalupakki, joka sisältää seuraavat työkalut:

  • Suunnittelumenetelmät suunnittelijan käyttöön ja niiden integrointiperiaatteet osaksi nykyaikaisia suunnittelutyökaluja (CAD, PDM) - Uusia konsepteja jakaa ja etsiä käyttökokemustietoja yli yritysrajojen suunnittelijayhteisöissä
  • Digitaalisia tiedonsiirtokanavia ja medioita hyödyntävät työkalut käyttökokemustiedon keräämiseen ja tietojen analysointiin
  • Käyttövarmuuden hallinnan toimintamalli, joka huomioi erilaisten tuotteiden ja tuoteprojektien käyttövarmuuden hallinnan tarpeet ja joka on integroitavissa osaksi yrityksen toimintajärjestelmää.