Sign In

VTT-katsaus 2013

 

Tutkimusohjelmat

Päämääränä menestyvä Oy Suomi Ab - työkaluna määrätietoinen teknologiakehitys

Vaikutamme kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla: elinvoimainen teollisuus • puhdas elinympäristö • materiaalien tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö • öljyriippuvuuden vähentäminen

”Suomen teollisuus on tilanteessa, jossa tarvitaan rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin. VTT tukee käynnissä olevaa rakennemurrosta muun muassa kokonaisvaltaisella ja ratkaisulähtöisellä tutkimus- ja innovaatio-ohjelmatoiminnallaan. Tunnistamme elinkeinoelämän kannalta kriittiset haasteet ja vastaamme niihin yhteistyössä kumppaneidemme kanssa teknologian avulla. Esimerkiksi metsäteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen ja uuden biotaloussektorin synnyttäminen ovat Suomen tulevaisuuden kannalta avainkysymyksiä, ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Yksittäisen teknologian kehittäminen ei riitä, vaan täytyy rakentaa elementit koko ekosysteemille.”                                   

Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff

 

Teollisuuden toimintalogiikka on murroksessa 

Ellinkeinoelämän globaali rakennemuutos on käynnissä kovalla vauhdilla. Murroksella on suoria vaikutuksia teollisuuden toimintaan kotimaassamme. Osan niistä olemme jo nähneet, osaa voimme ennakoida, mutta kaikkea emme osaa vielä aavistaa. Perinteisesti vahvat teollisuudenalat ovat haasteiden edessä ja uudenlaisista avauksista odotetaan uutta kasvua ja elinvoimaa. VTT yhdessä yritysten ja muiden kumppaniensa kanssa luo ja kehittää uusia innovatiivisia tuotteita ja kokonaisratkaisuja näistä haasteista selviämiseen.

Ideoista toteutukseen - nopeasti

Uusien ideoiden nopea vieminen käytännön ratkaisuiksi tuottaa merkittäviä kilpailuetuja teollisuudelle. Taloustutkimus Oy:n kesällä 2013 tekemän asiakaskyselyn mukaan niissä VTT:n projekteissa, joissa tuloksena oli täysin uuden teknologian käyttöönotto, VTT:n rooli oli 33 % mielestä ainutlaatuinen (”ei olisi toteutunut ilman VTT:tä”) ja loput 67 % olivat sitä mieltä, että VTT:n osallistuminen nopeutti toteuttamista. Vastaavasti projekteissa, joiden tuloksena oli uusien tai paran­nettujen tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien syntyminen, 23 % vastaajista kertoi, että tulos ei olisi syntynyt ilman VTT:tä ja 71 % vastasi VTT:n osallistumisen nopeuttaneen toteuttamista.

VTT kytkee teknologiakehitykseen ymmärryksen liiketoimintalogiikasta sekä kykynsä ennakoida uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi tarvitaan rohkeutta astua mukavuusalueen ulkopuolelle ja riskinottohalua. VTT:n ohjelmat tarjoavat monimuotoisen alustan, jolla voidaan esimerkiksi rakentaa teollisuuden arvoketjuja ja pilotointiympäristöjä eri toimijoiden (pk-yritykset, start-up -yritykset, suuryritykset, julkinen sektori, jne.) tarpeisiin kiinteässä yhteistyössä.

Tarve ratkaisee teknologia­kehityksen suunnan

VTT on ajan hermolla siitä, millaiset haasteet ovat akuutteja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja mitkä yritysten toiminnassa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Tunnistamme haastealueet, joiden ratkaisuun tarvitaan kokonaisvaltaista teknologiakehitystä ja joiden ratkaiseminen on avainasemassa Oy Suomi Ab:n menestyksen rakentamisessa. Näin muodostuvat VTT:n kärki- ja innovaatio-ohjelmien tavoitteet. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta oleelliset tarpeet ovat myös vahvasti ohjaamassa ohjelmien toteutusta.

VTT:n avulla teollisuus taipuu uuteen asentoon – tutkitusti!

Vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan (Roles, effectiveness, and impact of VTT, VTT Technology 113, 2013) VTT on julkisista tutkimusorganisaatioista tärkein t&k-kumppani suomalaisille yrityksille. Saman tutkimuksen mukaan VTT:n osuus on ollut merkittävä joka viidennessä suomalaisessa innovaatiossa ja VTT:n osaamista on mukana joka kolmannessa innovaatiossa. VTT:n rooli korostuu etenkin yritysten ydinteknologioihin perustuvissa innovaatioissa, joista jopa 43 % sisältää VTT:n osaamista. Tutkimuksen perusteella yhteistyö VTT:n kanssa näyttäisi myös edesauttavan suomalaisten yritysten ja innovaatioiden pääsyä kansainvälisille markkinoille. Tämä trendi on vahvistunut erityisesti viime vuosina. VTT:n tutkimuksen tieteellinen taso todettiin korkeaksi. Erityisesti VTT:n tutkijoiden kirjoittamien tieteellisten artikkelien viittausindeksit olivat erittäin hyvällä tasolla.

Kärkiohjelmat
Tie biotalouteen
Tuottavuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä (IoT)
Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne
Veden ja jätteiden kestävät ratkaisut (päättyi 2013)


Innovaatio-ohjelmat
Älykkäät energiaverkot
Suorituskykyiset mikrosysteemit (päättyi 2013)
Moniskaalamallinnus suunnittelussa
Arktisen ja kylmän ilmaston ratkaisut
Kognitiivinen tietoliikenne kriittisiin infrastruktuureihin
Käyttäjälle mukautetut terveys- ja hyvinvointiratkaisut
Ihmislähtöinen suunnittelu
Turvallinen ja kestävä ydinenergia
Mittaus- ja anturointiratkaisut (päättyi 2013)
Mineraalitalous (alkaa 2014)