Sign In

SecLi 2009 - 2010

SecLi - Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueet ja -mahdollisuudet: tulevaisuuden klusterit Suomessa

Tavoitteet

VTT ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tutkivat Tekesin rahoittamana Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueita ja –mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden klustereita Suomessa. Hankkeen tavoitteena oli kuvata turvallisuusalan liiketoiminnan nykyistä rakennetta Suomessa sekä esittää vaihtoehtoisia jäsentelytapoja, jotka tukevat alan liiketoiminnan kehittämistä, kasvattamista ja kansainvälistämistä tulevaisuudessa. Hanke pyrki alan rakenteen, volyymin, liiketoimintapotentiaalin ja mahdollisuuksien parempaan tuntemiseen.

Hankkeessa turvallisuusala miellettiin hyvin laajasti. Pääpaino tarkastelussa oli erityisesti elinkeinoelämän (yritysturvallisuus) sekä yksilön turvallisuudessa. Tarkastelu sivusi myös kansallista turvallisuutta. Hankkeessa tutkittiin niitä ydintoimialoja, joista turvallisuusalan liiketoiminta todennäköisimmin muodostuu ja joissa on kehityspotentiaalia. Lisäksi hankkeessa pohdittiin alaan toistaiseksi kuulumattomien yritysten ja osaajien mahdollisuuksia kasvattaa alan toimintaa.

Tulokset

Hankkeessa tuotettiin kuvaus turvallisuusliiketoiminnan potentiaalisimmista kasvualueista ja mahdollisuuksista sekä jäsennys turvallisuusalan toimijoiden välisestä liiketoiminnallisesta yhteistyöstä. Myös liiketoiminnallista yhteistyötä tukevat ja estävät tekijät kartoitettiin. Tuloksena ehdotettiin lähiajan toimenpiteitä, joilla edistetään potentiaalisten liiketoiminta-alueiden kehittymistä. Tekes hyödyntää hankkeen tuloksia Turvallisuus-ohjelman suuntaamisessa. Hanke tukee myös turvallisuusalalla toimivien yritysten ja muiden toimijoiden käsityksiä alan verkottumisesta ja liiketoimintapotentiaalista. 

Keskeiset tutkimuskysymykset

  • millaisia kehityssuuntia ja vaikutustekijöitä turvallisuusalalla on nähtävissä

  • millaisia voivat olla turvallisuusalan potentiaalisimmat markkinat sekä niistä johdettavat kasvu- ja kehitysalueet

  • miten turvallisuusalan kehitystä voidaan tukea ts. liiketoimintapotentiaalia parhaiten hyödyntää

  • millaista liiketoiminnallista yhteistyötä ja millaisia interaktioita eri toimijoiden välillä esiintyy ts. miten ala jäsentyy

Tehtävät ja tulokset

Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustarkastelua, asiantuntijoiden ja yritysten haastatteluita sekä työpajakeskusteluja. Kirjallisuustarkastelu kohdistui etenkin erilaisiin markkinaraportteihin, toimialakatsauksiin, klusterimalleihin sekä turvallisuuden jäsentämiseen. Myös yrityksien liikevaihtotietoja hyödynnettiin. Hankkeen aikana järjestettiin yhteisiä työpajatapahtumia, joissa alan eri toimijat keskustelivat turvallisuusalan rakenteesta ja tulevaisuudesta sekä arvioivat löydettyjä tuloksia sekä esitettyjä malleja.

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että turvallisuusalaa tulee tarkastella huomattavasti tähänastista laajemmin. Turvallisuus voidaan integroida osaksi erilaisia tuotteita ja palveluja, joten ainoastaan turvallisuusalan toimijoista kootuilla klustereilla tai ryhmittymillä ei ole yhtä suurta liiketoimintapotentiaalia kuin eri alojen toimijoista muodostuvilla vertikaalisilla verkostoilla. Tutkimuksessa tunnistettiin potentiaalisia turvallisuusalan alueita ja annettiin toimenpide-ehdotuksia niiden tukemiseksi.

SecLi-tutkimuksessa tunnistettiin noin 450 suomalaisyritystä, jotka voidaan lukea turvallisuusalaan. Alan liikevaihdoksi arvioitiin noin 7 miljardia euroa. Potentiaalisina kasvualueina voidaan pitää erityisesti kolmea yritysryhmittymää, jotka ovat kiinteistö, logistiikka ja liikenne sekä tietoturva. Erityisinä alan kehitystarpeina nähtiin verkostoituminen, liiketoimintaosaamisen, innovatiivisuuden ja kansainvälistymisen lisääminen sekä asiakkaiden lisääntyviin vaatimuksiin vastaaminen.

Tuloksista tiedottaminen

Projektin tuloksia on julkaistu ja tullaan edelleen julkaisemaan seuraavissa muodoissa: raporttina VTT:n ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisusarjoissa, artikkeleina ammattilehdissä sekä esitelminä kansainvälisissä konferensseissa ja Tekesin Turvallisuus-ohjelman seminaareissa. Lisäksi tuloksia on esitelty alaan liittyvien toimijajärjestöjen tilaisuuksissa, joissa tavoitetaan alan yrittäjiä.