Sign In

SecNet 2010 - 2012

SecNet - Global and local security networks

Potentiaalisten turvallisuusalaan kuuluvien verkostojen kansainvälistymishalukkuuden selvittäminen ja kansainvälistymisen tukeminen on todettu tärkeäksi Tekesin Turvallisuus-ohjelman johtoryhmässä. Turvallisuusalan verkostorakennetta on alustavasti hahmotettu huhtikuussa 2010 päättyneessä Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueet ja - mahdollisuudet: tulevaisuuden klusterit Suomessa - SecLi -projektissa. SecNet-hanke toteutettiin VTT:n ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ryhmähankkeena 1.8.2010 - 31.3.2012. Projektin vastuuorganisaationa toimi VTT:n Riskienhallinta ja käyttövarmuus -osaamiskeskus ja projekti toteutettiin Tekesin rahoittamana.

SecNet-hankkeen tavoitteena oli tukea ja tutkia neljän turva-alan verkoston kehitystä.

Tarkasteltavina liiketoiminta-alueina olivat:

  • Toimitusketjun häiriöttömyys
  • Turvallisuus ja hoiva
  • Kaupunkiympäristön turvallisuus
  • Tiedonvälitys ja tilannekuva

SecNet-tutkimuksen tavoitteena oli määritellä merkittävää kasvu- tai kansainvälistymispotentiaalia omaavat turvallisuusliiketoiminnan osa-alueet neljällä liiketoiminta-alueella sekä kuvata tutkittaviin verkostoihin sopivia yrityksiä ja niiden liiketoimintaa. Lisäksi tavoitteena oli arvioida liiketoiminnan volyymin merkittävyyttä liiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälistymisen kannalta verkoston näkökulmasta. Tavoitteena oli myös tunnistaa näillä liiketoiminta-alueilla toimivien yritysten asiakasryhmiä ja kuvata erilaisia asiakastarpeita palvelevia tuote- tai palvelukokonaisuuksia sekä niiden toteuttamista tukevia arvoverkostoja ja liiketoimintamalleja.

Tulokset

SecNet-hankkeesta saatiin kolmenlaisia tuloksia: Projekti tuotti verkostoituvien ja kansainvälistyvien turvallisuusalan yritysten tueksi

  1. uutta tietoa ja ymmärrystä verkostoitumisen ja kansainvälistymisen eduista ja haasteista,
  2. uusia malleja ja työvälineitä verkostoitumisen ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja
  3. uusia yhteistyösuhteita ja yhteistoimintaa yritysten välille.

Projektin tuloksena muodostettiin valittujen neljän liiketoiminta-alueen kuvaukset, joissa määriteltiin toimijat ja roolit mahdollisissa verkostoissa, osaamiset ja kyvykkyydet, mahdollinen tarve integraattorille sekä liiketoimintasuhteet ja -mallit. Samalla kehitettiin viitekehys turvallisuusalalle sopivista verkostoitumisen muodoista ja mallinnettiin verkoston vetäjien toimintakonsepteja. Lisäksi selvitettiin erilaisia kansainvälistymisen polkuja, niillä etenemisen vaiheita ja tarvittavia kyvykkyyksiä. Projektin aikana järjestettiin kaikkiaan seitsemän verkostotyöpajaa, joissa sekä kerättiin tutkimusaineistoa että jaettiin projektissa tuotettua tietoa tilaisuuksiin osallistuneille organisaatioille. Projektin keskeisimmät tulokset koottiin verkostoituvan ja kansainvälistyvän turvallisuusalan yrityksen työvälinepaletiksi, josta löytyy tietoa, malleja, menetelmiä ja vinkkejä yritysten omatoimiseen kansainvälistymispotentiaalin arviointiin ja ensimmäisten kansainvälisten askeleiden ottamiseen sekä työvälineitä yritysten avuksi kansainvälisten verkostojen rakentamisessa.

Neljä SecNet-projetin tutkimuksen kohteena ollutta liiketoiminta-aluetta erosivat toisistaan sekä asiakasryhmien että verkostoituneen liiketoiminnan kypsyyden osalta. Verkostoyhteistyön kypsyystaso vaikuttaa myös sitoutumiseen ja kykyyn toimia siinä roolissa, joka yrityksellä on kyseisessä verkostossa. Projektiin osallistuneiden yritysten kiinnostus kansainvälisiä verkostohankkeita kohtaan on voimakasta, joskin liiketoiminta-alueiden välillä esiintyi jonkin verran vaihtelua. Eniten kiinnostusta herätti tiedonvälitys ja tilannekuva -alueen kansainvälinen markkinapotentiaali ja sen puitteissa tapahtuva verkostoituminen.