Sign In

SecNet 2010 - 2012

 

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tukea turvallisuusalan yritysten kansainvälisten verkostojen muodostumista neljällä liiketoiminta-alueella, joita olivat: turvallisuus ja hoiva, toimitusketjujen häiriöttömyys, tiedonvälitys ja tilannekuva sekä kaupunkiympäristön turvallisuus. Hankkeessa kuvattiin merkittävää kasvu- tai kansainvälistymispotentiaalia omaavat turvallisuusliiketoiminnan osa-alueet, tunnistettua asiakastarvetta ja asiakaskuntaa palvelevat tuote- ja palvelukokonaisuudet sekä niiden toteuttamista tukevat arvoverkostot ja liiketoimintamallit. Lisäksi selvitettiin, miltä osin kansainvälistymiseen liittyvää osaamista ollaan valmiita jakamaan yritysten kesken ja minkälaiset yritysten väliset yhteistyömallit tukisivat tätä. Samalla mallinnettiin verkostoveturien toimintakonsepteja.

Projektin aikana järjestettiin kaikkiaan seitsemän verkostotyöpajaa, joissa sekä kerättiin tutkimusaineistoa että jaettiin projektissa tuotettua tietoa tilaisuuksiin osallistuneille organisaatioille. Lisäksi projektissa haastateltiin yhteensä 62 henkilöä julkisista ja yksityisistä organisaatioista, jotka liittyvät keskeisesti tutkittaviin liiketoiminta-alueisiin. Projektin tuloksena muodostettiin valittujen neljän liiketoiminta-alueen kuvaukset, joissa määriteltiin toimijat ja roolit mahdollisissa verkostoissa, osaamiset ja kyvykkyydet, mahdollinen tarve integraattorille sekä liiketoimintasuhteet ja -mallit. Samalla kehitettiin viitekehys turvallisuusalalle sopivista verkostoitumisen muodoista ja mallinnettiin verkoston vetäjien toimintakonsepteja. Lisäksi selvitettiin erilaisia kansainvälistymisen polkuja, niillä etenemisen vaiheita ja tarvittavia kyvykkyyksiä.

Verkostoyhteistyön keskeiseksi muodoksi nousi useasta tuotteesta tai palvelusta koostuvan kokonaisratkaisun tarjoaminen, mikä edellyttää verkostolta yhtenäistä näkemystä asiakkaasta ja asiakkaan tarpeista. Lisäksi liiketoiminnallisen potentiaalin syntymiseen verkostossa tarvitaan konkreettinen asiakastilaus. Verkostoyhteistyötä käynnistettäessä ovat henkilökohtaiset suhteet ja luottamus tärkeitä, mitä edesauttavat erilaiset verkostotilaisuudet, joissa on mahdollista tutustua muiden yritysten tuotteisiin ja palveluihin sekä luoda sosiaalisia kontakteja. Kaikilla tutkituilla liiketoiminta-alueilla nousi vahvasti esille tarve sellaisten yritysten löytämiseksi, jotka ottaisivat vastuun tai aloitteen verkoston rakentamisesta.

Suomalaisten yritysten osaamisalueiksi ja vahvuuksiksi kansainvälisillä markkinoilla tunnistettiin mm. paikkatietoteknologian vahva taso, oman alan osaaminen (resurssit ja tehokkuus), IT-osaaminen (esimerkiksi rajapintojen hallinta), Suomen positiivinen turvallisuusmaine, neutraalius toimijana, lokaali osaaminen ja asiakkaan tuntemus, laivaliikenneosaaminen erityisolosuhteissa sekä tullin osaaminen. Suomalaisten luotettavuuden taso on korkea, mikä on erityisesti turvallisuustuotteiden kehittämisen kannalta tärkeää.

Turvallisuus toimintakenttänä luo omat erityispiirteensä verkostoituneelle toiminnalle, sillä turvallisuuden markkinointi aineettomana hyödykkeenä on haasteellista, turvallisuus on tilanne- ja kulttuurisidonnaista, todellista maksavaa asiakasta on joskus vaikea tunnistaa ja kvantifioinnin vaikeus tekee turvallisuuteen sijoittamisen usein vaikeaksi. Turvallisuus on usein muita tuote- ja palveluelementtejä yhteen liimaava tekijä. Tämä ja yleinen turvallisuuteen liittyvän tietoisuuden kasvu luovat turva-alan yrityksille hyvän lähtökohdan etsiä strategisia kumppanuuksia markkinapotentiaalin hyödyntämiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille.

Projektin keskeisimmät tulokset koottiin verkostoituvan ja kansainvälistyvän turvallisuusalan yrityksen työvälinepaletiksi, josta löytyy tietoa, malleja, menetelmiä ja vinkkejä yritysten omatoimiseen kansainvälistymispotentiaalin arviointiin ja ensimmäisten kansainvälisten askeleiden ottamiseen sekä työvälineitä yritysten avuksi kansainvälisten verkostojen rakentamisessa.