Sign In

ServChange

ServChange - Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoiminnan uudistamiseen

 

SERVCHANGE-HANKKEEN TAUSTA

Yksi keskeisimmistä haasteista palveluliiketoiminnan edelläkävijäksi kehittymisessä on, että yrityksen toiminnan ja ajattelutavan tulisi muuttua kokonaisuutena ja samantahtisesti. Palveluliiketoiminnan kehittämisen eri osa-alueille on kehitetty uusia menetelmiä ja työkaluja. Mittavatkaan yksittäiset ponnistelut eri osa-alueisiin eivät kuitenkaan saa tarvittavaa muutosta aikaan, jos niitä ei liitetä koko toiminnan muodonmuutoksen tukemiseen pitkäjänteisesti – yhdessä asiakas- ja sidosryhmien kanssa. Tässä hankkeessa kehitetään teknisen kaupan ja valmistavan teollisuuden yritysten kanssa ratkaisuja, joilla tuetaan strategisen johdon kykyä ymmärtää palveluliiketoiminnan vaatimuksia, sekä vahvistetaan henkilöstön asiakassuuntautuneisuutta ja kokonaisuutena yrityksen palvelukykyä ja -kulttuuria. Tämä tarkoittaa omakohtaisen palveluliiketoiminnan ymmärryksen, palveluliiketoiminnan kehittymistä tukevien johtamis- ja kehityskäytäntöjen sekä asiakassuhteen ja vuorovaikutuksen muutosta. Jotta yritykset pystyvät kehittämään menestyksekästä palveluliiketoimintaa, kehitystyössä on otettava huomioon samanaikaisesti henkilöstön, yritysjohdon, yrityskulttuurin sekä asiakas- ja toimittajayhteistyön näkökulmat.

TUTKIMUS

Osallistuvat yritykset saavat hankkeessa uusia keinoja uudistaa toimintaansa, parantaa kilpailukykyään ja luoda uusliiketoimintaa. Samalla heistä voi kehittyä omalle toimialallensa esimerkkejä palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä, joilta muut voivat oppia ja saada uskoa kehittämiseen. Hanke tukee myös toimialalta toiselle oppimista.

Hanke tarkastelee yritysten transformaatiota tuotekeskeisestä ajattelu- ja toimintamallista kohti palvelu- ja asiakasarvokeskeistä toimintaa ja sen vaikutuksia työn ja osaamisien vaatimuksiin arvoketjun eri toimijoiden ja henkilöstöryhmien osalta. Hanke tuottaa uutta tietoa transformaatiosta kokonaisuutena ja sen eroista ja samankaltaisuuksista teknisen kaupan ja valmistavan teollisuuden välillä sekä pureutuu syvemmin omakohtaisen palveluliiketoiminnan ymmärryksen luomisen keinoihin sekä johtamisen käytäntöihin. Hanke tuottaa myös uutta tietoa asiakas- ja toimittajarajapinnan muutoksen merkityksestä organisaation palvelukulttuurin sekä toiminta- ja johtamistapojen uudistamisessa.

Merkittävä osa hankkeessa toteutettavasta tutkimuksesta tapahtuu kiinteässä yhteistyössä case-yritysten kanssa. Case-tutkimukset ovat vielä kesken ja yrityskohtaisia välituloksia on raportoitu pääosin vain luottamuksellisesti. Case-tutkimusten aihepiirit sekä odotettavat tulokset on kuvattu omassa kappaleessaan.

TULOKSET

ServChange-hankkeessa on asetettu merkittävä paino aiemmissa tutkimusprojekteissa kehitettyjen menetelmien soveltamiselle uusilla toimialoilla. ServChange-hankkeen merkittävä uutuusarvo liittyy mm.

1) teknologiateollisuuden yritysten lähtökohdista kehitetyn palvelukyvyn- ja kulttuurin lähestymistavan soveltamiseen teknisen kaupan toimialalla,

2) teknologiayritysten tuotekehityksen tarpeisiin kehitettyjen epävarmuuden hallinnan menetelmien hyödyntämiseen palveluliiketoiminnan osa-alueilla, sekä

3) teknologiayritysten palveluliiketoiminnan arvonmuodostuksen mallien soveltamiseen paperi- ja selluteollisuuden tarpeisiin.

Hankkeen tuloksena tuotteistetaan toimialakohtaisesti sovellettava ja eri käyttötarkoituksia palveleva palvelukyvyn ja -kulttuurin arviointimenetelmä, joka tarjotaan yritysten käyttöön laajasti eri yhteistyökanavien ja -foorumien kautta. Hankkeen tuloksena syntyy myös uusia menetelmiä strategisen johtamisen kehittämiseen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja palveluliiketoiminnan ymmärryksen luomiseen yrityksissä.