Sign In

Smart and Clean sisäilma

Q&A

​Projektin nimi ?
Smart & Clean -sisäilmaltaan laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat

Projektin kesto?
- 30.4.2019

 
Miten projekti sai alkunsa ja miten sisältö on rajattu?
Projektin suunnittelu käynnistettiin Smart & Clean -säätiön aloitteesta ja VTT:n toimesta. Projektin partnerit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Aalto-yliopisto sekä VTT koordinaattorina.

Valmisteluvaiheessa tuli yksiselitteisesti esille se, että eri osapuolet kaipaavat hyvän sisäilman kriteereitä – ”Milloin on hyvät olosuhteet” ja mitä on tehtävä/ tehtävissä eri tilanteissa. Erityisesti se miten loppukäyttäjän palaute ja mitattu data saadaan yhteismitalliseksi. Vasta tämän pohjalle on mahdollista luoda palveluita ja mennä kohti avointa dataa.

On voitava jatkuvasti osoittaa (mittauksin, palautteella) että sekä rakennus ja erityisesti sisäilma pysyy sellaisena, jossa tilojen käyttäjät voivat hyvin. Tämä on oleellinen osa toimivuuden varmistamista. Smart & Clean -hankkeessa arvioidaan hyvän sisäilman tekijöitä reaaliaikaisin mittauksin ja käyttäjäpalauttein. Hankkeessa syntyviä eri käyttötapausten kuvauksia voidaan käyttää hyödyksi toimivuuden varmistamisessa ja jatkossa uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

 

Mitkä ovat projektin tavoitteet?
Projektin tavoitteena on eri sisäilmakohteista mitattavien ja kerättävien tietojen hyödyntäminen sekä hyvän sisäilmaston ylläpitoon liittyvän uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten (kaupungit, yritykset ja tutkimuslaitokset) kanssa, millä varmistetaan se, että sisäilmakohteiden mittaukset ja palautekyselyt voidaan toteuttaa keskenään yhteismitallisesti, mahdollisimman kustannustehokkaasti ja riittävän kattavasti.

Kohteista kerättäville tiedoille esitetään systemaattiset analysointimallit ja yhteiset sisäolosuhdekriteerit, joiden pohjalta yritysosapuolet voivat jatkossa kehittää omia palvelumallejaan hankekokonaisuudessa kehitettävän uuden sisäympäristöosaamisen kaupallistamiseksi.

 

Mitä sisäilmasta mitataan?
Sisäilmasta mitataan ilman lämpötilaa, ilman kosteutta, ilman hiilidioksidipitoisuutta sekä ilman epäpuhtauksia. Lisäksi mittaustietoa kerätään suoraan taloautomaatiosta. Taloautomaation tiedoista voidaan laskea esimerkiksi ilmanvaihtoluku.

 

Mitä mittaustiedolla tehdään?
Sisäilmasta mitattua tietoa verrataan käyttäjien antamaan palautteeseen samalla ajanhetkellä. Tästä voidaan päätellä, mitkä ovat eri mittausarvot silloin, kun ihmisillä on hyvä olla. Niitä kutsutaan sisäolosuhdekriteereiksi.

 

Mitä sisäolosuhdekriteereillä tehdään?
Sisäolosuhdekriteeristöä käytetään kuvaamaan mitattuja olosuhteita, joissa ihmisillä on palautteen mukaan hyvä olla. Tällainen kriteeristö mahdollistaa palvelun, jossa sisäilma pidetään sellaisena, jossa ihmisellä on hyvä olla.

 

Huonontaako hyvän sisäympäristön toteuttaminen rakennusten energiatehokkuutta?
Energiatehokkuus on huipussaan, kun tarpeenmukaiset olosuhteet tuotetaan pienimmällä mahdollisella energiamäärällä. Energiatehokkuus laskee, jos

  • käytetään energiaa tuottamaan tarpeettoman hyvät olosuhteet,
  • tuotetaan samalla tai suuremmalla energiamäärällä tarvetta huonommat olosuhteet tai
  • käytetään enemmän energiaa samojen olosuhteiden tuottamiseen.

Tässä hankkeessa määritetään selkeät sisäolosuhdekriteerit niin, että tilojen loppukäyttäjien todellisten tarpeiden mukaiset olosuhteet voidaan tuottaa kokonaisuuden kannalta mahdollisimman kustannus- ja energiatehokkaasti.

 

Mikä on projektin toteutustapa?
Toteutustapa on sateenvarjohanke, jonka puitteissa eri kaupungeissa toteutetaan hieman eri fokuksella olevia osahankkeita koordinoidusti siten, että nämä kaikki edistävät yhteistä isoa teemaa: ”parempaa sisäilmaa”. VTT koordinoi kokonaisuutta ja varmistaa oppien dokumentoinnin sekä tiedon jakamisen ja viestinnän osallistujien kesken sekä osallistujien kautta myös tuleville toimijoille ja loppukäyttäjille. Tämän projektin tarkoituksena on olla ensimmäinen vaihe myöhemmin jatkettavassa laajemmassa kokonaisuudessa.

 

Mihin projektilla halutaan vaikuttaa ja miksi se on tärkeää?
Hyvän sisäilman hankkiminen, tuottaminen ja ylläpito ovat tulevaisuudessa helpompaa ja kustannustehokkaampaa, kun tiedetään, mistä hyvä sisäilma koostuu. Smart & Clean
-sisäilmaprojektissa luodaan pohjaa uusille tavoille toimia, mahdollisuuksia uudenlaisille palvelumalleille, liiketoiminnalle sekä hankintamalleille.

Sisäilman tilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden mittaaminen ja seuranta sekä kriteeristön ja tavoitearvojen määrittäminen on tärkeää, jotta voidaan ylläpitää haluttua laatua. Tämä mahdollistaa tiettyyn laatutasoon perustuvan sopimusmallin, johon sisältyy sanktioita tai palkkioita.

 

Mitkä ovat projektin sisäilmakohteet?
Pääkaupunkiseudun kaupunkien rakennuskannasta (Helsinki, Vantaa, Espoo) on valittu pilot-rakennuksia, jossa seurataan reaaliajassa hyvän sisäilman eri tekijöitä mittauksin ja käyttäjäpalautteella. Kaupunkikohtaisesti on valittu pilotoitavat kohteet niin, että ne sopivat olemassa olevaan tekniikkaan sekä ovat linkitettävissä tutkimuskäyttöön.

 

Mitkä ovat kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa) tavoitteet?
Helsinki: Tavoitteena on tunnistaa mittaukset, joiden avulla saadaan käyttäjäpalautetta mahdollisimman hyvin vastaava tieto sisäilmaston tilasta. Selvitetään, miten mittausdataa käytetään tilakohtaiseen olosuhteiden säätöön ja miten mittausdataa tulee jalostaa käyttöhenkilökunnan työtä helpottavaan muotoon.

Espoo: Kiinteistö ja tilakohtaisen sisäilmaolosuhteiden todentaminen mittauksilla ja tietojen vertaaminen käyttäjältä saatuihin palautteisiin. Tiedon jakaminen ylläpitoon niin, että voidaan nopealla vasteajalla tehdä säätöihin muutoksia ja korjauksia. Sisäilmaolosuhteiden tilannekuvassa käytetään avointa dataa ja sitä hyödyntäviä sovittuja mittausjärjestelmiä.

Vantaa: Vantaan pitkän tähtäimen tarve on kiinteistön ja tilakohtaisten olosuhdemuutosten todentaminen avointa dataa tuottavalla mittaus- ja informaatiojärjestelmällä välittömien säätö- ja korjaustoimien toteuttamiseksi ja käyttäjätyytyväisyyden ylläpitämiseksi.

 

Mitkä ovat rahoittajan tavoitteet?
Hankkeen päärahoitus tulee Uudenmaan liiton myöntämästä valtion AIKO-rahoituksesta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Se toteuttaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.

 

Mitkä ovat Smart & Clean -tavoitteet?
Smart & Clean on viisivuotinen (2016-2021) muutosprojekti. Projekti vauhdittaa muutoksia tuomalla parhaat toimijat yhteen erilaisiin muutostekoihin, fasilitoimalla ja toimimalla katalyyttinä. Projekti lisää uskallusta ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Se myös nostaa kaupunkien tavoitetasoa. Yksi tärkeä tehtävä on varmistaa yhteistyö kaupunkien, yritysten, valtiollisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kesken.

 

Mitkä ovat VTT:n tavoitteet?
”Haastelähtöisesti toimimalla pyrimme ymmärtämään ne tarpeet ja mahdollisuudet, joita yrityksillä ja yhteiskunnalla on. Autamme yrityksiä ja yhteiskuntaa vastaamaan näihin tarpeisiin luomalla yhdessä vaikuttavia ratkaisuja. Siten autamme yrityksiä menestymään ja edistämme yhteiskunnan kestävää kasvua ja hyvinvointia.” (VTT-strategia)

Tässä hankkeessa autamme kaupunkeja parantamaan sisäilman seurantaa ja takaamaan ihmisten ja rakennusten hyvinvointi. Samalla autamme yrityksiä kehittämään tarvittavia palveluita.

 

Miten käyttäjät otetaan mukaan projektiin?
Tavoitteena on osallistaa eri käyttäjäryhmät (Sisäilmakohteiden loppukäyttäjät, ylläpitäjät, jne.) alusta alkaen siten, että käyttäjät ovat aktiivinen osa sisäilmakohteiden tehtäviä ja näin myös tulevaisuudessa osa tulevia yritysten palveluita. Käyttäjäfoorumissa eri käyttäjäryhmät aktivoidaan vuorovaikutukseen sisäilmakohteiden tehtävien ja tavoitteiden kanssa, jolloin heidän osallistumisensa tuottaa sisältöä sisäilmakohteisiin vaiheittain ja näin myös yrityksille uutta tietoa palveluiden kehittämiseen eri käyttäjien näkökulmasta.

 

Miten yritykset otetaan mukaan projektiin?
Yritysfoorumi –työpaketin tavoitteena on varmistaa mitattavien ja kerättävien tietojen hyödyntäminen. Työ tehdään yhteistyössä sisäilmakohteiden kanssa millä varmistetaan se, että mittaukset ja tilojen käyttäjien palautteet ovat pohjana, kun yritysosapuolet kehittävät uusia palveluita ja liiketoimintaa. Tässä projektissa yrityksille tulee mahdollisuus päästä tarjoamaan omaa osaamistaan jo tämän hankkeen pilotteihin. Työpajasarjassa käsitellään teemoja: Tuote tarpeiden mukaiseksi, Tuote järjestelmän osana, Tuote tuottaa ja käyttää avointa dataa, Tuote toimii kriteerien mukaan.

 

Uuden palveluliiketoiminnan potentiaali?
Hyvä sisäilma palveluliiketoimintana on uusi ajattelutapa haasteiden ratkaisuun. Palveluja tuottavat yritykset ovat avainasemassa sisäolosuhteiden mittaamisessa ja sisäilmaan vaikuttavien ratkaisujen tuottamisessa. Konseptin liiketoiminta- ja vientipotentiaali Suomessa on satoja miljoonia ja globaalisti jopa miljardeja euroja.