Sign In

SUSECON 2011 - 2013

 

Työpaketit

WP 1 Palvelutarpeet ja alustavat liiketoiminnalliset näkökulmat

 • Tehtävänä on tunnistaa asumiseen liittyvät uudet mieltymykset, trendit, arvot ja näihin liittyvät palvelutarpeet. Tehtävänä on myös luoda ja kehitellä asukaslähtöisten toimivien ja houkuttelevien lähipalvelujen ideoita.

 • Toisena tehtävän on jäsentää palvelutarpeet kokonaisuutena siten, että kokonaispakettiin kuuluvat sekä kiinteistöihin että asumiseen liittyvät palvelut.

WP 2 Liiketoiminnallinen arvo

Työpaketin tehtävänä on kuvata alustavasti palvelupakettiin liittyvät liiketoiminnalliset näkökulmat. Tähän kuuluu mm. seuraavien asioiden alustava pohdinta ja kuvaukset:

 • Tarpeisiin liittyvien palvelujen olemassa oleva tarjonta;

 • Mahdollisuudet integroida palveluita alueen näkökulmasta esimerkiksi; palveluintegraattorin avulla tai virtuaalisten alustojen avulla;

 • Kilpailutilanteen pohdinta ja alustava markkinakartoitus;

 • Rahoitusmahdollisuuksien ja hinnoitteluun liittyvä alustava pohdinta;

 • Asiakashankinnan ja asiakassitoutumiseen liittyvien asioiden alustava selvitys;

WP 3 Käyttöarvo ja toimintamallit palvelujen alueellisen luonteen vahvistamiseksi

 • Tehtävänä on arvioida ja kuvata palvelutarjoaman vaikutus käyttöarvoon ja pitkän tähtäimen taloudelliseen arvoon. Arviossa hyödynnetään ensimmäisen työpaketin tulosta palvelutarpeista.

 • Tavoitteena on saada lisätietoa lähipalvelujen merkitsevyydestä alueen ja kaupunginosan maineen, ilmeen ja identiteetin parantamiseen.

 • Tietoa segregaation vaikutuksesta asuinalueiden taloudelliseen ja sosiaa¬liseen kestävyyteen; kuinka väestörakenne vaikuttaa palvelutarpeeseen, palveluiden liiketaloudelliseen kannattavuuteen ja alueen yleiseen vetovoimaisuuteen.

 • Tehtävänä on analysoida palveluihin liittyvää käyttöarvoa ja niiden painoarvoa taloudellisen arvon muodostuksessa.

 • Työpaketin tehtävänä on myös kehittää toimintamalleja palvelujen alueellisen tarjonnan tai luonteen vahvistamiseksi.

 • Arvioiden ja kuvausten lisäksi työpaketin tuloksena tehdään demo virtuaalisesta palvelualustasta.

WP 4 Palveluintegraattorin toimintamalli

 • Työpaketin tehtävänä on kehittää palveluintegraattorin toimintamalli. tehtävänä on kehittää tapaustutkimuksena alueellisen palveluintegraattorin rooliin soveltuvat toimintamallit. toimintamallit kehitetään mikro- ja pienyrityksille sekä verkostomaisesti toimiville isännöintiyrityksille.

 • Tehtävänä on kehittää palveluintegraattorille hyvä palvelustrategia. Isännöintiyritysten uusi arvoketjutus huollon ja konsulttien kanssa alueellisesta näkökulmasta on palvelustrategian ydin.

WP 5 Palvelut osana kestävän rakentamisen indikaattoreita

 • Viidennen työpaketin tehtävänä on kehittää kestävien arjen palvelujen tunnusmerkit, kriteerit ja arvioida lähipalvelujen todellista merkitystä kestävälle kehitykselle. Tarkoituksena on myös, että ne voidaan liittää osaksi alueen tai lähialueen kestävän kehityksen indikaattoreita ja käyttää hyödyksi alueiden kehittämisessä sekä niitä koskevien tavoitteiden asettamisessa ja alueiden monitoroinnissa.

 • Tehtävänä on tarkentaa ja liittää lähipalveluihin liittyvät indikaattorit osaksi kestävän rakentamisen indikaattoreita siten, että niitä voidaan käyttää sekä rakennus- että lähialuetasoisessa arvioinnissa, tavoiteasetannassa ja seurannassa.

WP 6 Palvelut kiinteistöstrategiassa

 • Tehtävänä on kehittää kiinteistöstrategian pohjaksi malli, jossa otetaan huomioon sekä kiinteistön tekninen ylläpito että kiinteistön, isännöinnin, omistajien ja käyttäjien rooli lähialueessa ja lähipalveluissa.

 • Tehtävänä on kestävän kiinteistöstrategian sisällöllisen rakenteen kehittäminen. Tarkoituksena on, että rakenne jäsennetään siten, että se kuvaa kestävä kehityksen / kestävän omistamisen ja ylläpidon sekä korjausrakentamisen kriteerit ja palvelun mittaristot, kiinteistön arvomittareiden lisäksi. Strategia kuvaa myös kiinteistön linkittymisen alueelliseen strategisen arvoverkkotoimintaan sekä huomioi yksilöllisesti asiakkaan/asukkaan mielipiteen läpi toimintaprosessin.