Sign In

Turvallinen liikenne 2025

Tutkimus

Turvallinen liikenne 2025 – vuoden 2018 hankkeiden lyhyet kuvaukset
 
Kuinka turvallisia automaattisten autojen on oltava?

Tieliikenteen automatisoitumisen odotetaan parantavan liikenneturvallisuutta huomattavasti. Toisaalta käyttäjien epäluulot, koettu turvattomuuden tunne jne. saattavat hidastaa automaattisten autojen käyttöönottoa, vaikka yhteiskunnan kannalta turvallisuus paranisikin. Tavoitteena on selvittää autoilijoiden ja viranomaisten suhtautumista automaattisten autojen käyttöönottoon sekä arvioida, kuinka turvallista automatisoituneen liikenteen on vastaajaryhmien mielestä oltava nykytilanteeseen verrattuna, jotta se olisi hyväksyttävissä.

Keskikaiteiden toteutuneet turvallisuusvaikutukset Suomessa

Turvallisuuden kannalta keskeiseksi toimenpiteeksi arvioitujen keskikaiteiden rakentaminen on ollut Suomessa hidasta, vaikka Ruotsin kokemukset turvallisuusvaikutuksista ovat olleet erittäin myönteisiä. Tavoitteena on selvittää Suomessa jo toteutettujen keskikaidekohteiden turvallisuusvaikutukset ja turvallisuuden nykytila.

Ylinopeuksien ja punaista päin ajamisen kameravalvonta katuverkolla

Nopeusvalvonnan vaikutuksia on selvitetty Suomessa, mutta kohteet ovat olleet maantieympäristöistä. Kaupunkimaisten, tiiviiden taajamien osalta ei ole tehty laajempaa selvitystä kamera-valvonnan vaikutuksista. Tavoitteena on selvittää katuverkolla tehtävän nopeusvalvonnan ja punaista päin ajamisen valvonnan turvallisuusvaikutuksia.

Nopeusnäyttötaulujen nopeusvaikutukset kaupunkiympäristöissä – osa 2

Täydennetään vuonna 2017 tehtyjä nopeusmittauksia, jotta nopeusnäyttötaulujen nopeusvaikutuksista saataisiin täsmällisempi ja laajempi käsitys. Tavoitteena on selvittää nopeusnäyttötaulujen nopeusvaikutuksia erilaisissa katuympäristöissä (sisältäen pitkäaikaisvaikutukset). Tutkimukseen valitaan erityyppisiä kohteita, joiden määritteleviä tekijöitä ovat esim. nopeusrajoitus, liikennemäärät, suojatien läheisyys ja kadun leveys.

Kesärenkaiden käyttö talvella

Kesärenkaita ei ole suunniteltu talvikeleille, mutta silti niitä käytetään talvellakin joissakin henkilöautoissa. Tutkimuksessa arvioidaan kesä- ja all season -renkaiden käyttöä talvella henkilöautoissa ja kuinka mainitut renkaat esiintyvät talvella tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa.

Kooste ja analyysi talvimerenkulun onnettomuuksista ja vaaratilanteista

Vesiliikenneonnettomuustilastoissa ei ole yleensä eritelty jääpeitteisen ajanjakson onnettomuuksia. Tavoitteena on selvittää tiedossa olevat vesiliikenneonnettomuudet ja vaaratilanteet, jotka liittyvät nimenomaan talvimerenkulkuun, eli joihin jääpeite, jäänmurtajien kanssa toimiminen ja talviolosuhteet ovat vaikuttaneet. Tämän lisäksi onnettomuus- ja vaaratilannetilastoja verrataan mahdollisuuksien mukaan kesäkauden tilastoihin.

Kustannustehokkaat keinot vähentää rautateiden itsemurhia Suomessa

Tavoitteena on käydä systemaattisesti läpi EU:n RESTRAIL-hankkeessa tunnistettuja toimenpiteitä rautateiden itsemurhien vähentämiseksi ja arvioida kyseisten toimenpiteiden soveltuvuutta Suomen rautatieympäristöön. Kunkin toimenpiteen osalta kuvataan itse toimenpide, saatavilla olevat tiedot sen tehokkuudesta sekä selvitetään toimenpiteen soveltuvuutta Suomen rautatieympäristöön. Näiden lisäksi arvioidaan toimenpiteen toteuttamiseen liittyviä kustannuksia.


Lisätietoja

Anne Silla
020 722 4517
anne.silla@vtt.fi