Sign In

Arvoketjun vesivastuullisuus ja riskien hallinta

Vesiriskien hallinta

​VTT auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan veden käyttöön liittyvät riskit hankinta- ja arvoketjuissaan. Riskit voivat liittyä veden saatavuuteen, määrään ja laatuun tai yrityksen maineeseen, jotka kaikki lopulta vaikuttavat yritystoiminnan kannattavuuteen.

Vesiriskejä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta;

  • Globaali näkökulma korostaa etenkin veden niukkuudesta aiheutuvia riskejä ja toiminnan vastuullisuutta (imago- ja liiketoimintariskit).
  • Yhteiskunnan näkökulma painottaa käyttöveden laatua ja saatavuutta sekä vesilaitosten ja
    -verkostojen riskien hallintaa (vesiturvallisuus, haavoittuvuus).
  • Yritysnäkökulma korostaa yritysten vedenkäytön kestävyyttä, suljettua vesikiertoa ja prosessivesien laadun hallintaa (prosessi- ja tuoteturvallisuusriskit, ympäristöriskit).

Vesiriskien analysointi kuuluu toiminnan, tuotteen tai palvelun elinkaaren kaikkiin vaiheisiin (suunnittelu, toteutus, käyttö, kunnossapito, käytöstä poisto). Eri vaiheissa tehtävien riskianalyysien tavoitteet, asetetut vaatimukset sekä käytettävät menetelmät voivat poiketa toisistaan. Konsepti- ja suunnitteluvaiheessa tavoitteet liittyvät tyypillisesti eri toteutusvaihtoehtojen riskiperusteiseen arviointiin ja suunnittelun tukemiseen. Käyttö- ja kunnossapitovaiheessa pääpaino voi olla esimerkiksi toiminnan häiriöttömyyden, turvallisuuden ja tuotteen laadun varmistamisessa.

VTT:n asiantuntijoilla on kokemusta erilaisten riskianalyysimenetelmien käytöstä ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin kohteisiin. VTT on kumppanisi, kun tarvitset ammattitaitoista ja kokenutta kumppania riskianalyysien suunnitteluun, laadintaan ja niistä saatavien tulosten hyödyntämiseen.

Ota yhteyttä:

Liisa Poussa liisa.poussa@vtt.fi