Sign In

Suomalaisella osaamisella parempia tuotteita ja palveluja talvikunnossapitoon ja liikenneturvallisuuteen

5.3.2015

Suomalainen tiesään ja talvihoidon osaaminen on maailman huippua, ja teknologialle on selkeää vientipotentiaalia. VTT on toiminut tutkimuskumppanina hankkeessa, jossa suomalaiset yritykset ovat kehittäneet tiesään ja talvikunnossapidon palveluja ja yhdistäneet niitä tuote- ja palvelupaketeiksi. Tämän ansiosta talvikeleistä ja nopeasti muuttuvista sääolosuhteista saadaan tarkempaa, ajantasaisempaa ja kattavampaa tietoa. Uusille palveluille löytyy lupaavia vientimarkkinoita mm. Pohjois-Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Venäjältä.

Huonojen keliolosuhteiden vaikutus liikenneturvallisuuteen on merkittävä. Tiesää- ja kelipalveluiden tarve ja hyötypotentiaali tulevat kasvamaan entisestään sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Äärisääilmiöiden on arvioitu aiheuttavan EU:n alueella tieliikenteelle yli 15 miljardin vuotuiset kustannukset.

FIRWE (Finnish Road Weather Excellence) -hankkeessa on kehitetty uusia tiesään, mittausteknologian ja talvikunnossapidon palveluja, jotka voidaan kytkeä yhteensopivaksi modulaariseksi tuote- ja palvelukokonaisuudeksi. Tähän sisältyvät tien olosuhteiden mittausratkaisut, tienhoitoyksiköiden tiedonkeruujärjestelmien yhdistäminen sää- ja kelipalveluihin sekä teiden talvikunnossapidon päätöksentekojärjestelmän uudet toiminnallisuudet.

Vaikka kokonaisuus toimii erityisesti talvihoidon päätöksenteon tukena, niin uudet palvelut mahdollistavat entistä tarkempien keli- ja ennustetietojen tarjoamisen myös suoraan kuluttajille.

FIRWE:n konkreettisia tuloksia ovat mm. hankkeessa kehitetty pidemmän aikavälin tiesääennusteiden menetelmä, erilaisten kelien ja hoitotoimenpiteiden vaikutusta mallintava optimointialgoritmi, raportointipalvelu tienhoitoautoista automaattisesti kerättävän tiedon hyödyntämiseksi sekä kehittyneet käyttöliittymät mobiileilla mittalaitteilla kerätyn keli- ja kitkatiedon esittämiseksi.

Osaamisen vahvuus kumpuaa vaativista sääolosuhteista

Maamme pohjoinen sijainti haastavine sääolosuhteineen on luonut tarpeeseen perustuvan pohjan vahvalle tiesää- ja talvihoidon osaamiselle. Yhdistämällä suomalainen monipuolinen osaaminen kustannustehokkaaksi ja modulaariseksi tuote- ja palvelupaketiksi luodaan uutta vientipotentiaalia. Lisäksi tarvitaan vientireferenssejä, joita voidaan toteuttaa testaamalla ja todentamalla uusia ratkaisuja osana operatiivista toimintaa yhteistyössä yritysten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten kesken.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on toiminut tutkimuskumppanina Tekesin rahoittamassa, suomalaisyritysten muodostamassa konsortiossa. Siihen ovat kuuluneet Arctic Machine, Foreca, Teconer ja Vaisala. Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet Liikennevirasto, ELY-keskukset, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä Destia, NCC Roads ja Oulun yliopisto.

Ensimmäinen yhteinen FIRWE-kokeilu tehtiin talvella 2013 - 2014 valtatiellä 6 välillä Lappeenranta – Imatra yhteistyössä hoidosta vastaavan urakoitsijan NCC Roadsin kanssa. Sen tuloksena todettiin mm. kunnossapitokaluston automaattisen tiedonkeruun mahdollistavan selkeitä hyötyjä sekä urakoijalle että urakan tilaajalle (ELY-keskus). NCC Roads piti kokeilua onnistuneena.

Laajempi pilotointi toteutetaan talvesta 2014 - 15 alkaen Vantaan urakka-alueella yhteistyössä Destian, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa. VTT vastaa pilotissa uusien teknologioiden vaikutus- ja vaikuttavuusarvioinnista sekä testaa kehittämäänsä ajoneuvoista automaattisesti kerättävään tietoon perustuvaa liukkaudentunnistusmenetelmää.

FIRWE:ssä kehitettyä teknologiaa ja palvelukomponentteja on testattu ja hyödynnetty Suomen lisäksi Venäjällä, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa yrityskohtaisten pilotointien yhteydessä.

Vuonna 2013 Suomessa tieliikenteessä kuoli 258 ihmistä, joista 89 huonoissa keliolosuhteissa tapahtuneissa onnettomuuksissa. Liukkauden on arvioitu olevan osasyynä 20 - 25 % kaikista tieliikenneonnettomuuksista. Onnettomuuksien haitat ovat suuria, joten onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa. Talvihoitoon ja tiesääjärjestelmiin tehdyt investoinnit maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin, kun järjestelmiä hyödynnetään ja palveluita jaetaan tehokkaasti. Kehittyneillä palveluilla pystytään vähentämään onnettomuuksia ja optimoimaan talvihoitoa. Näiden palveluiden avulla on arvioitu voitavan saavuttaa Suomen tieliikenteessä noin 30 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.