Sign In

VTT-katsaus 2014

 

​​​


Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen.

Yhteistyössä kanssasi teemme teknologiasta tulosta ja rakennamme hyvinvointia ihmisten parhaaksi! 

   

 


Olen täysin vakuuttunut, että VTT:n muutos virastosta osakeyhtiöksi on ollut koko Suomen innovaatiojärjestelmälle merkittävä parannus!
     

                  Erkki KM Leppävuori
                  Pääjohtaja

    

                  Lue lisää >>

 VTT:llä on ainutlaatuinen kyky auttaa yrityksiä
uudistumaan ja kasvamaan Suomessa ja Suomesta käsin.

   

                  Aaro Cantell, Normet Oy
                  VTT:n hallituksen puheenjohtaja
   

                  Lue lisää >>

 

Tutkimustuloksia ja visioita​


 

 

Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut​ 

 

 

VTT-VISIO: Tuottavuushyppäys esineiden ja asioiden internetin avulla

Tutkimustulosesimerkkejä 2014

 

 


 


 


 


Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

 

VTT-VISIO: Älykkyyttä liikenteeseen ja kaupunkiin, tehokkuutta teollisuuteen

 

Tutkimustulosesimerkkejä 2014


 


 

Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut


 


 


 

 

 
Ohjelmat, vaikuttavuus, yhteistyö

 

 

​​

 

Tulevaisuuden haasteet ovat mahdollisuuksiamme tänään. Tuottamalla kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille VTT luo edellytyksiä yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

Olemme tunnistaneet kuusi tutkimus- ja teknologia-aluetta, joilla voimme auttaa ratkaisemaan tulevia haasteita niin ympä­ristön, yhteiskunnan kuin taloudenkin saroilla: biotalous, vähähiilinen ja älykäs energia, ihmisten hyvinvointi, resurssitehokas tuotanto, puhdas maapallo ja digitaalinen maailma. Nämä merkittävät alueet eivät tartu ainoastaan maailmanlaajuisiin haasteisiin – ne tarjoavat myös mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja kasvuun. Palvelumme kattavat koko innovaatioprosessin ideasta kaupallistamiseen. Käytämme yli 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen.

Tekemällä yhteistyötä kanssamme, voit edistää uuden liiketoiminnan syntymistä, parantaa nykyisiä prosesseja, toimintatapoja ja tuotteita sekä nopeuttaa t&k-toiminnan tuottavuutta. Tarjoamme asiakkaillemme ja kumppaneillemme monialaista ja syvällistä tieteellistä, teknologista ja liiketoiminnallista osaamista, uniikkeja tutkimusympäristöjä ja -laitteistoja sekä kattavat kotimaiset ja kansainväliset kumppanuusverkostot. Yksilölliset ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeisiin syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

VTT on keskeinen toimija sekä kotimaisissa että kansainvälisissä innovaatioverkostoissa ja yhteisöissä. Meillä on merkittävä tehtävä verkottaessamme suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita eurooppalaisiin arvoketjuihin ja EU-hankkeisiin.

Vahva ja kansainvälisesti tunnustettu tieteellinen taustamme luo teknologiasta tulosta. VTT on osaamisellaan tuottanut satojen miljoonien arvosta ratkaisuja, joilla asiakkaamme ja yhteiskunta ovat parantaneet tuottavuutta ja luoneet hyvinvointia. Vaikutuksemme kasvuun, työllisyyteen ja hyvinvointiin syntyvät pääasiassa asiakkaiden kilpailukyvyn paranemisen kautta. Toiminnallamme on yritysvaikutuksia, innovaatioympäristövaikutuksia sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

36 % suomalaisista innovaatioista sisältää VTT:n osaamista. Vuoden 2014 asiakastutkimuksen mukaan asiakkaamme pääsevät hyvin tavoitteisiin VTT-hankkeissaan: 88 % kertoi, että VTT-hanke nopeutti tai muuten tehosti
heidän tutkimus- ja kehitystoimintaansa. 64 % ilmoitti kilpailukykynsä parantuneen VTT-hankkeen tuloksena.

Rakennamme Suomen tulevaisuutta – yhdessä kumppaneidemme kanssa

Meidän kärkivalintamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteisiin vastaamiseksi ovat biotalous, vähähiilinen energia, digitaalinen maailma, puhtaat teknologiat, resurssitehokas tuotanto sekä terveys- ja hyvinvointi. Valitsemillamme alueilla esitämme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme viisi arvolupausta, joihin tähtäämme yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Vaurautta luonnonvaroista

Kokonaisvaltainen ajattelu ja uudet raaka-ainelähteet, kuten jätteet tai teollisuuden sivuvirrat merkitsevät mahdollisuutta saavuttaa kilpailuetua uudenlaisilla, ekotehokkuuteen nojaavilla liiketoimintamalleilla.

Omavaraisuutta puhtailla energiajärjestelmillä

Puhtaat ja älykkäät energiajärjestelmät ovat Suomen energiavarmuuden tärkeä tae. Vähäpäästöisissä ja vähä­hiilisissä energiantuotantotavoissa meillä on myös runsaasti vientimahdollisuuksia. 

Kilpailukykyä uudistuvasta teollisuudesta
Teollisuuden uudistuminen on välttämätöntä vientiteollisuutemme turvaamiseksi. Moniteknologinen VTT toimii yhdessä yritysten kanssa kilpailukyvyn parantamiseksi.

Fiksut yhdyskunnat - arjen toimivuutta ja hyviä yhteyksiä

Älyliikenne, ekotehokkaat yhdyskunnat ja resurssiviisaat toimintatavat ovat kestävää kehitystä kohti äly-yhdyskuntia. VTT tekee pitkäjänteistä yhteistyötä älyliikenteen, rakentamisen ja palvelujen kehittämiseksi.

Suomi yhä etenevän digimuutoksen aallonharjalle

Internetin leviäminen kaikkialle jatkuu: kohtaamme internetin mitä yllättävimmissä paikoissa ja yhteyksissä. Teollisella internetillä ja kaiken digitalisaatiolla on miljardien eurojen vaikutus Suomen kansantalouteen.

"Olemme menossa kohti toimialat ylittäviä teollisia ekosysteemejä. Niitä varten tarvitsemme aivan uudenlaisia avauksia, joista syntyy uutta elinvoimaa. Tämä vaatii rohkeata ja ennakkoluulotonta ajattelua ja yllättäviä uusien ratkaisujen yhdistelmiä. VTT on näissä haasteissa paalupaikalla. Vuosikymmenten aikana kertynyt moniteknologinen osaaminen, pitkäaikaiset asiakas- ja tutkimusyhteisökumppanuudet Suomessa ja ulkomailla sekä jatkuva ennakointitoiminta antavat meille etulyöntiaseman, jota haluamme käyttää."

Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff

 

 

 

 

 

Kestävä kehitys osana toimintaa
 
Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet tutkimus- ja palvelutoiminnassa sekä sisäisessä toiminnassa. Raportoimme yhteiskuntavastuusta GRI G3 -ohjeiston mukaisesti. Kuvaamme VTT-katsauksessa yhteiskuntavastuuta esimerkein ja julkaisemme valitun GRI-mittariston internetsivuillamme. Raportointi sisältää VTT-katsauksen, VTT Groupin Hyvän hallinnon periaatteiden ja henkilöstökertomuksen aineistot.

 

Yhteiskuntavastuu

VTT:n tutkimuksen painoalueet biotalous, vähähiilinen energia, digitaalinen maailma, puhtaat teknologiat, resurssitehokas tuotanto sekä terveys- ja hyvinvointi tähtäävät parempaan elinympäristöön ja kestävään talouteen. Kärki- ja innovaatio-ohjelmamme toteuttavat tutkimuksen painoalueiden tavoitteita. Tutkimustoimintamme tuottaa jatkuvasti aivan uusia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tehtyjen selvitysten mukaan tutkimustulostemme hyödyntämisaste on hyvin korkea, ja siksi VTT:n vaikuttavuus kestävän kehityksen edistäjänä on erittäin merkittävä. Lisäksi tutkimustuloksiamme ja asiantuntijoitamme hyödynnetään laajasti julkisen päätöksenteon pohjana matkalla kestävän kehityksen yhteiskuntaan.

 

Vastuu omasta henkilöstöstä

Työnantajana VTT on edelleen houkutteleva ja työnantajabrändi pysyi suhteellisen korkealla tasolla. Universumin opiskelijoille suunnatussa tutkimuksessa VTT oli neljänneksi halutuin työnantaja tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa ja toiseksi halutuin työnantaja T-median tutkimuksessa.


Henkilöstön työhyvinvoinnin painopiste on edelleen ennakoivassa hyvinvointityössä, esimiestoiminnassa ja valittujen kohderyhmien hyvinvointiohjelmien vaikuttavuudessa. Esi-miehet saivat ohjausta haastavien tilanteiden käsittelemiseen, tukea työnohjauksen aloittamiseen sekä valmennusta aktiivisen välittämisen toimintamallista, joka oli keskeisesti esillä myös kaikissa kuntoutustilaisuuksissa, työyhteisövalmennuksissa ja esimiesvalmennuksissa.

VTT toteutti vuonna 2014 historiansa laajimmat yt-menettelyt. Yt-neuvottelujen päätyttyä toteutetuilla irtisanomisilla oli luonnollisesti vaikutusta työmotivaatioon ja työilmapiiriin. Työterveyshuollon raportoinnin mukaan tämä näkyi jonkin veran myös vuoden viimeisen neljänneksen sairauspoissaoloissa.

Nolla tapaturmaa -foorumin laskentatavan mukaisesti laskettu tapaturmataajuus oli alhaisempi kuin koskaan, 0,71 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Poissaoloihin johtaneita tapaturmia sattui työpaikalla vain kolme. Näistä yksi aiheutti kuitenkin pitkän sairauspoissaolon (170 päivää), joten tapaturmat katsotaan vakaviksi (63 sairauslomapäivää per tapaturma). Vuoden 2013 työmatkalla sattuneista vakavista tapaturmista, joita oli yhteensä 8 kpl, aiheutui sairauspoissaoloja vielä vuoden 2014 aikana yli 430 päivää.

Jatkoimme kemikaaliauditointeja, ja samalla ryhdyimme suunnittelemaan ja valmistelemaan toimintamallia kemikaalien varastohallinnan ja kemikaalitietojen ylläpitämiseksi sekä kemikaaliastioiden merkitsemiseksi. Projekti eteni hyvin, ja sen käyttökoulutukset alkoivat heti vuoden 2015 alussa. Laadimme eTurvallisuus-verkkokurssin perehdytysaineistot valmiiksi vuoden 2015 perehdytyksiä varten. VTT:n johtoryhmä päätti vuoden 2014 johdon katselmuksessa, että ko. kurssi on pakollinen kaikille vtt:läisille.

Laadimme kolmivuotissuunnitelmat vuosille 2015 - 2017 ympäristö- sekä työturvallisuus- ja työterveysasioiden kehittämiseksi. Päätimme jatkaa edellisellä kolmivuotiskaudella 2012 - 2014 ollutta työturvallisuuskulttuurin kehittäminen -teemaa myös seuraavalla kaudella. Uusina näkökulmina keskitytään aiheisiin yhteinen työpaikka, siisteys ja järjestys sekä esimiesketjun vahvistaminen QEHS-asioiden viestijöinä.

 

Ympäristöasiat

VTT:n toimintajärjestelmän ISO14001 standardinmukaisuus todettiin ja VTT:lle myönnettiin ISO14001 sertifikaatti 16.1.2014.

Matkustaminen väheni tavoitteemme mukaisesti. Vähennys näkyy kaikessa matkustuksessa, joten suuntaus on oikea. CO2-päästöjen kannalta on merkittävää, että kotimaan matkustusta on voitu vähentää. Myös ulkomaan matkustaminen väheni edellisvuosista merkittävästi. Lentokilometrejä kertyi yhteensä 32,1 miljoonaa kilometriä. Oman auton käyttö on ollut paljon vähäisempää kuin edellisvuonna. Ensimmäistä kertaa selvitimme myös vuokra-autojen käyttöä. Vuokra-autoilla on ajettu 0,53 milj. km ja VTT:n autoilla 0,57 milj. km.

Ostetun paperin määrä väheni lähes neljänneksen (24 %) ja oli kokonaisuudessaan enää hieman yli 10 000 riisiä. Tulostusmäärät putosivat lähes kahdella miljoonalla kappaleella (22 %). Väritulosteiden osuus tästä vähenemisestä oli vajaa puolet.

Sähköä VTT kulutti 38,1 GWh, mikä oli enemmän kuin vuonna 2013 (36,7 GWh), mutta vähemmän kuin vuonna 2012 (39,0 GWh).

Vuoden 2014 osalta Vuoden ympäristöteko -palkintoa ei jaettu.

Otaniemen öljyvahingon maa-aineksen puhdistustöihin liittyen asennettiin mekaaniset komponentit ja öljynerotin. Kun sähkökytkennät pumppauskaivolle saadaan asennetuksi, voidaan ryhtyä puhdistustyöhön.

 
 

 

VTT:n tutkimusympäristöt olennainen osa kansallista tutkimusinfraa

VTT:llä on ainutlaatuisia tutkimusympäristöjä, jotka mahdollistavat koko uuden tuotteen kehitysketjun perus tutkimuksesta ja prosessien kehittämisestä aina prototypointiin ja pienimuotoiseen tuotantoon asti. Tutkimusympäristömme ovat olennainen osa Suomen kansallista tutkimusinfraa.

  

Bioruukki
Pohjoismaiden suurin biotalouden tutkimusympäristö, joka auttaa nopeuttamaan biotalouden innovaatioiden kaupallistamista. Ensimmäisessä vaiheessa tiloissa käynnistyy kaasutus- ja pyrolyysikoetoiminta.
 

Biotekniikan ja elintarviketutkimuksen pilotointiympäristö
fermentorilaitteistoineen tarjoaa erinomaiset puitteet  uusien bio- ja elintarviketeollisuuden teknologioiden, prosessien ja tuotteiden toteuttamiseen ja räätälöintiin.
 

Micronova 
Puhdastila, joka on täysin varustettu pii-, lasi- ja ohutkalvopohjaisten mikrojärjestelmien valmistamiseen. Tilassa kehitetään kaikentyyppisiä mikrojärjestelmiä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti modulaarisen optiikan menetelmin.

 

MIKES
VTT:n MIKES Metrologian aika- ja taajuuslaboratorio toimii aikavälin ja taajuuden kansallisena mittanormaalilaboratoriona. Tiloissa on monia ainutlaatuisia, äärimmäisen tarkkoja mittalaitteita.

 

Moottorilaboratorio
Tutkimus- ja mittauslaitteistot henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuuden, päästöjen ja toisen sukupolven biopolttoaineiden tutkimuksiin.

 

PrintoCent
Maailman ensimmäinen painetun älyn teollistamisyksikkö. Ideana on valmistaa painettua elektroniikkaa suuria määriä liitettäväksi massatuotteisiin.

 

ROViR
Etäohjauksen ja virtuaalitekniikoiden keskus, jossa kehitämme etäohjauksen ja virtuaalitekniikan palveluja ja ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin.

 

Uusien kuitutuotteiden pilotointiympäristö
mahdollistaa täysin uudentyyppisten tuotteiden kehittämisen ja tukee vahvasti metsäteollisuuden uudistumista

Palkinnot ja tunnustukset

 

 • Bioenergia ry palkitsi Bioenergia Kevätpäivässä johtava tutkija Eija Alakankaan vuoden 2014 pellettitekopalkinnolla. Hän on osallistunut pitkäjänteisesti kansalliseen ja erityisesti kansainväliseen pellettien laatua ja markkinointia kehittävään standardointityöhön.
 • VTT myönsi VTT Awardin tutkimusprofessori Marja Toivoselle strategiaa tukevasta työstä ja erityisesti tiedon ja osaamisen jakamisesta VTT:llä.
 • Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylundille myönnettiin kansainvälinen autoalan palkinto Society of Automotive Engineers -järjestön konferenssissa tunnustuksena erinomaisista saavutuksista ja vahvasta panoksesta autoalan kehittämisessä.
 • Johtava tutkija Juhani Laurikko palkittiin Moottoriliikenteen ansiomitalilla pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstään suomalaisen moottoriliikenteen hyväksi.
 • Tutkimusprofessori Ali Harlin sai PulPaper Award -palkinnon ja Suomen Messusäätiön luovuttaman 5 000 euron stipendin. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on valanut uskoa selluloosa- ja paperialan tulevaisuuden kehitykseen ja näyttänyt suuntaa alan monipuolistuvalle käytölle.
 • VTT:n tutkijat Inka Lappalainen, Maaria Nuutinen,
  Tiina Valjakka ja Toni Ahonen saivat innovaatioverkosto CINetin Marianco Corso Best Practical Award -palkinnon toimittaja-asiakas-yhteistyötä palveluinnovoinnin lähteenä käsitelleestä konferenssiesityksestään.
 • VTT:n erikoistutkija Sami Koskinen sai palkinnon parhaasta eurooppalaisesta teknisestä paperista (Best Technical Paper Award for the European region) maailman suurimmassa älyliikennekongressissa, ITS World Congress -tapahtumassa Detroitissa.
 • Johtaja Leena Sarvaranta nimitettiin jäseneksi Suomen Akatemian yhteydessä toimivaan strategisen tutkimuksen neuvostoon, joka tekee valtioneuvostolle aloitteita tutkimuksen keskeisistä teemoista ja päättää rahoitettavien hankkeiden valinnasta.
 • Suomen Akatemian hallitus on nimittänyt VTT:n tieteellinen johtaja Anne Ritschkoffin jäseneksi tutkimusinfrastruktuurikomiteaan, joka tekee viiden vuoden välein esityksen
  Akatemian hallitukselle tutkimusinfrastruktuurien pitkän aikavälin suunnitelmista.
 • Tekniikan Akatemian (TAF) hallitus nimitti Millennium-teknologiapalkinnon kansainväliseen palkintolautakuntaan uudeksi jäseneksi VTT:n tutkimusprofessori Merja Penttilän.
 • VTT:n logistiikan tutkijat palkittiin parhaasta tieteellisestä paperista ECITL:n logistiikkakonferenssissa Dortmundissa.
 • Tiimipäällikkö Jani Mäntyjärvi vastaanotti mobiiliteknologian kansainvälisen MUM 10-vuotisvaikuttavuuspalkinnon. VTT:n tutkijoiden vuonna 2004 esittelemää eleohjauksen menetelmää on sovellettu laajasti viimeisten 10 vuoden aikana elepohjaisen vuorovaikutuksen alalla.
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

Lataa VTT-katsaus 2014 pdf-muodossa:

Tilaa ilmainen