Sign In

Yritysvastuu

VTT:n vuosikertomus 2015

Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan tutkimus- ja palvelutoiminnassa sekä sisäisessä toiminnassa. VTT:n tutkimuksen painoalueet biotalous, vähähiilinen energia, digitaalinen maailma, puhtaat teknologiat, resurssitehokas tuotanto sekä terveys- ja hyvinvointi tähtäävät parempaan elinympäristöön ja kestävään talouteen. Tehtyjen selvitysten mukaan tutkimustulostemme hyödyntämisaste on hyvin korkea, ja siksi VTT:n vaikuttavuus kestävän kehityksen edistäjänä on erittäin merkittävä. Lisäksi tutkimustuloksiamme ja asiantuntijoitamme hyödynnetään laajasti julkisen päätöksenteon pohjana matkalla kestävän kehityksen yhteiskuntaan.

Yhteiskuntavastuusta raportoidaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen GRI G3 -ohjeiston mukaisesti. Kuvaamme vuosikertomuksessa yhteiskuntavastuuta esimerkein ja julkaisemme va­litun GRI-mittariston internet-sivuillamme.

  

Vastuu omasta henkilöstöstä

VTT aloitti valtion yrityksenä vuoden 2015 alusta. Henkilöstön työaika piteni 15 minuuttia päivässä, minkä takia henkilöstö sai kuusi kompensaatiosaldopäivää vuoden 2015 aikana. Kompensaatiosaldovapaita on vielä neljä vuonna 2016 ja kaksi vuonna 2017.

Nolla tapaturmaa -foorumin laskentatavan mukaisesti laskettu tapaturmataajuus oli emon puolella edellistäkin vuotta alhaisempi, 0,51 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Koko VTT-konsernissa tapaturmataajuus oli 0,95, hieman edellisvuotta suurempi. Poissaoloihin johtaneita tapaturmia sattui työpaikalla vain kaksi emo-VTT:n puolella ja kaksi tytäryhtiöissä. Toinen emo-VTT:n tapaturmista oli vakava (56 sai­raus­lomapäivää), joten viime vuoden tapaturmat katsotaan vakaviksi (21 sairauslomapäivää per tapaturma). Tapaturmien vakavuus kuitenkin laski merkittävästi edellisvuodesta.

Myös yksi työmatkatapaturma - kaatuminen portaissa - aiheutti pitkän, 139 päivän sairauspoissaolon.

Valmistelimme ja toteutimme toimintamallin kemikaalien varastohallintaan ja kemikaalitietojen ylläpitämiseen sekä kemikaaliastioiden merkitsemiseen. Käyttökoulutukset alkoivat heti vuoden 2015 alussa, ja ne toteutettiin läpi organisaation. Yli 2 000 VTT:läistä suoritti eTurvallisuus-verkkokurssin. Kurssi oli pakollinen kai­kille. 

Toteutimme kolmivuotissuunnitelman 2015 – 2017 vuoden 2015 projektit ympäristö- sekä työturvallisuus- ja työterveysasioiden kehittämiseksi suunnitelmien mukaisesti. Projektit liittyvät työturvallisuuskulttuurin kehittämiseen, yhteisen työpaikan työturvallisuuteen, siisteyteen ja järjestykseen sekä esimiesketjun vahvistamiseen QEHS-asioiden viestijöinä. Esimiehet toteuttivat ahkerasti työturvallisuuskierroksia eri puolilla organisaatioita.

 

Vastuu ympäristöstä

VTT:llä on DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n myöntämät ISO9001- sekä ISO 14001 -johtamisjärjestelmät.

Espoon kaupungin myöntämä, ympäristönsuojelulakiin perustuva ympäristölupa osoitteessa Tietotie 3 kumottiin vuonna 2015 ympäristönsuojelulain muutosten vuoksi, koska käsitellyt ainemäärät ovat alle lain määräämien rajojen.

VTT laati Energiavirastolle energiatehokkuuslain mukaisen energiakatselmusraportin kohdekatselmuksineen sähkön osalta. Vuoden 2015 raportoiduissa kohteissa kulutetaan noin 26 % VTT:n koko sähkönkulutuksesta. Vuonna 2015 sähköä kului merkittävästi edellisvuosia enemmän. Kasvusta puolet selittyy sillä, että Mittatekniikan keskus liitettiin VTT:hen vuoden 2015 alussa. Myös uusi Bioruukin tutkimuskeskittymä aloitti toimintansa ja lisäsi sähkön kulutusta. Sähkön kulutus kasvoi lisäksi kahdessa muussa kohteessa merkittävästi. Eniten vuosien välistä vaihtelua selittävät raskaiden koeympäristöjen vuotuiset käyttötuntimäärät, jotka ovat kulloisiinkin tutkimusprojekteihin sidoksissa. 

Matkustaminen väheni edelleen. Vähennys näkyy kaikessa matkustuksessa, joten suuntaus on oikea. Ulkomaan matkojen merkittävä aleneminen edelleen tulevaisuudessa ei ole todennäköistä huomioiden kansainvälisen tutkimus- ja asiakasyhteistyön vaatimukset. Lentokilometrejä kertyi vain vajaa 29 miljoonaa. Lentojen hiilidioksidipäästöt kuitenkin kasvoivat hieman. Kasvu voi johtua matkojen lyhenemisestä, ei niinkään kappalemääräisestä vähenemisestä. CO2-päästöjen kannalta on merkittävää, että kotimaan matkustusta on voitu edelleen vähentää. Oman auton, vuokra-autojen ja VTT:n autojen käyttö on ollut jonkin verran edellisvuotta vähäisempää. 

Ostetun paperin määrä väheni lähes 17 % ja oli vain 8410 riisiä. Tulostusmäärät eivät enää jatkaneet putoamistaan vaan kasvoivat edellisvuoden minimiarvosta reilulla prosentilla. Valkoista paperia on turvahävitetty muuttojen takia aikaisempia vuosia merkittävästi enemmän (55 % enemmän kuin vuonna 2014). Useita osoitteita on tyhjennetty. Ekotuotteiden osuus toimistotarvikkeiden ostovolyymistä on yli neljännes ja kappalevolyymistä lähes 38 %. Kasvua edellisvuodesta on ostovolyymin osalta 6,5 prosenttiyksikköä ja kappalevolyymin osalta 1,2 prosenttiyksikköä. 

Otaniemen öljyvahingon maa-aineksen puhdistustöihin liittyen on pumppauskaivoissa aloitettu vedentarkkailu Uudenmaan ELY-keskuksen puhdistuspäätöksen mukaisesti. Mittaustulokset ovat olleet kaikkien analysoitavien aineiden osalta alle määrärajojen. 

Vuoden ympäristöteko 2015 -palkinnosta päätetään myöhemmin keväällä.

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi