Sign In

Henkilöstö

VTT:n vuosikertomus 2015

VTT on innostava, motivoiva, palkitseva ja tukea tarjoava työyhteisö. Henkilöstöjohtamisessa olemme keskittyneet yhtiömuotoisen toiminnan käynnistämiseen ja toimintakulttuurimme uudistamiseen, osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen, innostavan ja laadukkaan johtamisen varmistamiseen, tuottavaan tiimityöskentelyyn sekä henkilöstön työkyvystä ja motivaatiosta huolehtimiseen. Näillä olemme varmistaneet henkilöstön uudistumiskyvyn, tuottavuuden ja sitoutumisen VTT:n arvoihin ja strategiaan.

 

Henkilöstön määrä ja rakenne
VTT-konserni
Henkilöstön määrä ja rakenne
VTT
(31.12.2015 työsuhteessa
2 470 henkilöä)
(31.12.2015 työsuhteessa
2 192 henkilöä)
 

 

VTT:n palveluksessa oli vuonna 2015 keskimäärin 2 252 henkilöä, kun vastaava määrä oli vuotta aikaisemmin 2 489 henkilöä. Vuoden lopussa työsuhteessa oli 2 192 (31.12.2014: 2.328) henkilöä. Hallintohenkilöstön osuus väheni suhteellisesti eniten pienentyen 13,7 %:sta 12,7 %:iin. Määräaikaisten työsuhteiden määrä kasvoi 7,1 %:iin henkilöstöstä (edellisen vuoden lopussa 5,1 % henkilöstöstä). Osa-aikaisia on 8,3 % henkilöstöstä. Naisten osuus pienentyi 39,9 %:sta 38,4 %:iin.

Vuoden 2015 lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 5,5 % (VTT Oy) ja 5,3 % (VTT-konserni). Vuoden 2015 lopussa VTT Oy:ssä työskenteli työsuhteessa 120 ulkomaalaistaustaista henkilöä ja he edustivat 41 eri kansallisuutta. Externaaleista 31,5 % oli ulko­maalaistaustaisia.

Vuoden lopussa VTT:llä työskenteli 25 tutkimusprofessoria ja kaksi visiting professoria.

VTT on houkutteleva työpaikka. VTT:n työnantajabrändi on korkealla tasolla erityisesti teknisen alan ja luonnontieteiden opiskelijoiden ja osaajien keskuudessa. Opiskelijoiden suosikkityön­antajalistalla VTT oli 8. Ja työssä olevien ammattilaisten listalla 2. vuonna 2015.

 

Henkilöstön koulutus
VTT-konserni
   Henkilöstön koulutus
   VTT

 
Osaaminen

Osaamisen johtamista ja kehittämistä toteutetaan monella tasolla VTT Groupista yksilöihin. Osaamisen kehittämisessä painottuu 70/20/10 –malli, joka korostaa työssäoppimista. Osaamisen kehittämistä tuettiin myös perehdytysten, valmennusten ja koulutusten avulla.

Työssäoppimista ja osaamisen jakamista tuettiin VTT:n sisäisellä mentorointiohjelmalla. Lisäksi käynnistettiin toinen mentorointiohjelma Aalto yliopiston ja Yleisradion hallinnon kanssa. Tarkoituksen on jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä kolmen organisaation kesken.

Esimiehiä koulutettiin kehittymispolun mukaisesti muun muassa Leadrship-valmennuksen, coaching-infon ja esimiespäiväkoulutuksen avulla.

Projektiosaamisen kehittämisessä työkaluina ovat VTT Professional Project Manager -valmen­nus ja siäinen Project Management ABC –valmennus. ohjelmaan osallistui 22 henkilöä. VTT:llä oli vuoden lopussa yhteensä 128 ns.  IPMA B- ja 127:llä IPMA-sertifikaatin suorittanutta henkilöä. Sertifioituneet projektipäälliköt jakoivat kokemuksiaan lisäksi PM Forum -tapahtumassa.

Myös myyntiosaamisen kehittämiseksi on järjestetty valmennusta ja käytössä on lisäksi itseopiskeluverkkokurssi.
    

Palkitseminen

VTT:llä on yhteiset konsernitason palkitsemisperiaatteet ja palkitsemissalkku, joita konsernin osat noudattavat ja täydentävät. VTT:n hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä VTT:n yhteiset periaatteet ja palkitsemis­menetelmät sekä vastaa toimitusjohtajien ja heidän suorien alaisten palkoista ja palkitsemisesta. VTT:n hallinnoimien tytäryhtiöiden hallitukset hyväksyvät oman yhtiönsä VTT konsernin palkitsemiskäytäntöjä täydentävät ja tarkentavat käytännöt.

VTT:n tulospalkkiomalli ja siihen liittyvä käsittelyprosessi uudistettiin. Tulos­palkkiomalli keskittyy VTT:n keskeisiin strategisiin mittareihin ja se rakennettiin VTT-tasoiseksi, henkilökohtaisia tai organisaatiokohtaisia bonustavoitteita ei ase­tettu. Koko henkilöstö oli tulospalkkiomallin piirissä.

Emoyhtiössä otettiin käyttöön 1.11.2015 tehtävien vaativuuteen perustuvat palkkausperiaatteet.
 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

VTT on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka, jossa vallitsee palkkatasa-arvo ja läpinäkyvät palkkauksen periaatteet. Henkilöstöllä on yhtäläiset uramahdollisuudet ja sijoittuminen erilaisiin tehtäviin, erityisesti mahdollisuudet sijoittua johto-, esimies- ja ylempiin asiantuntijatehtäviin, toimia VTT:n projektitehtävissä, päästä vakinaiseen työsuhteeseen sekä yhtäläiset mahdollisuudet työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.
     

Työhyvinvointi ja tyytyväisyys

Henkilöstön työhyvinvoinnin painopiste on edelleen ennakoivassa hyvinvointityössä.

Yhtiöittämisen myötä VTT aloitti yhteistyön eläkevakuutusyhtiön kanssa tavoit­teena lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja organisaation tuottavuutta. VTT:llä tehtiin työhyvinvointia ja työelämän laatua kuvaava prosessien, esimiestyön ja toimintakulttuurin arviointi organisaation eri tasoilla. Tuloksia käsiteltiin organisaation kaikissa johtoryhmissä ja -tiimeissä ja niiden perusteella nostettiin tulevien vuosien painopisteitä ja tehtiin toimenpidesuunnitelma. Pääpainopisteiksi nousivat luottamuksen ja palautekulttuurin vahvistaminen sekä organisaation prosessien yksinkertaistaminen.

Laatukeskus ja Ilmarinen myönsivät VTT:lle Parempaa työelämää -tunnustuksen 12.11.2015.

Hyvien työturvallisuuskäytäntöjen varmistamisen keskeiset toimenpiteet olivat ensi­apu- ja työturvallisuuskorttikoulutukset, työturvallisuuskatselmoinnit sekä työpaikkaselvitykset, joita toteutettiin yhteistyössä johdon, esimiesten ja koko henkilöstön kanssa.

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa.

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00