Sign In

 Riskien hallinta

VTT:n vuosikertomus 2015

​Riskienhallinnan periaatteet VTT:llä on määritelty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Yhtiön toimintakertomus sisältää arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Osana yhtiön toimintajärjestelmää riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen niin, että toimintamme ei aiheuta hallitsemattomia riskejä henkilöstöllemme, liiketoiminnallemme, asiakkaillemme, sidosryhmillemme tai ympäristöllemme. Riskienhallinnalla varmistetaan, että toimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niihin kohdistetaan asianmukaiset ja riittävät toimen­piteet. VTT konsernissa riskienhallinta on kokonaisvaltaista, systemaattista ja ennakoivaa toimintaa, joka kattaa strategiset, operatiiviset, taloudelliset sekä imago- ja vahinkoriskit.

Halukkuus ottaa riskejä arvioidaan strategia- ja toimintasuunnittelun yhteydessä. Riskien arviointi perustuu todelliseen kykyyn kantaa riskejä. Liiketoimintariskien arvioin­nista ja hallintakeinoista vastaa asianomaisen toiminnon johtaja ja tytäryhtiön toimitusjohtaja. Omaisuus- henkilö- ja vastuuriskien arvioinnista vastaa se johtaja, jonka alueelle riski toiminnallisesti pääosin sijoittuu.

VTT:n hallitus hyväksyy vuosittain riskienhallinnan vuosisuunnitelman ja seuraa riskienhallinnan toteutumista VTT-konsernissa. Sisäinen tarkastus arvioi yhdessä riskienhallinnasta vastaavan johtajan ja muun VTT:n johdon kanssa riskienhallinnan tilanteen päättyneen tilikauden aikana liiketoiminta-, omaisuus-, vastuu-, ja henkilöriskien alueilla. Erityistä huomiota on kiinnitetty riskienhallinnan johdonmukaiseen toteuttamiseen kaikessa VTT:n tekemisessä.

Riskien arviointia ja riskienhallinnan toimenpiteitä toteutetaan useissa eri vaiheissa ja eri organisaatiotasoilla osana VTT:n johtamista:

  • strategian yhteydessä
  • toimintasuunnitelmien yhteydessä
  • johdon katselmuksissa
  • projektisuunnitelmien yhteydessä

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00