Sign In

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

VTT:n vuosikertomus 2015

​Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy noudattaa yhtiön hallituksen määrittämiä hallinnointiperiaatteita. Yhtiö noudattaa kaikessa päätöksenteossa ja hallinnossa Suomen lakeja ja säännöksiä sekä yhtiöjärjestystä.

Hallinto ja ohjausjärjestelmä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toimielimien tehtävät määräytyvät Suomen lainsäädännön mukaisesti. VTT noudattaa hallituksen määrittämiä hallinnointiperiaatteita, jotka perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiö on tehnyt hallinnointikoodiin (2010) seuraavat poikkeamat:

Suositus 4 – Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat eivät osallistuneet yhtiökokoukseen 2.1.2015.

Suositukset 28-30 Nimitysvaliokunta - Suosituksissa 28-30 mainittujen asioiden valmistelun määrä ja laajuus huomioon ottaen nimitysvaliokuntaa ei ole katsottu tarpeelliseksi. Hallitus vastaa ko. tehtävistä. 

Suositukset 31-33 palkitsemisvaliokunta-  Hallitus on päättänyt palkitsemisvaliokunnan perustamisesta 18.9.2015.

Suositus 42 - Hallituspalkkion maksaminen osakkeina. Suosituksessa todetaan, että hallitus- ja valiokuntapalkkiot voidaan kokonaan tai osittain maksaa yhtiön omina osakkeina ja että hallituksen jäsenten osakeomistus yhtiössä edistää hyvää hallinnointia.  Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka omistus pidetään kokonaisuudessaan valtiolla. Sen vuoksi VTT Oy ei maksa hallitus- ja valiokuntapalkkioita osakkeina.

Helsingin pörssin sisäpiiriohjeet (suositus 51) eivät koske valtion kokonaan omistamaa yhtiötä.

Hallinnointikoodi löytyy sivulta: http://cgfinland.fi/files/2015/10/cg-koodi-2010.pdf

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat Osakeyhtiölain mukaisen konsernin. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy laatii konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen Suomen kirjanpitolain ja asetuksen sekä osakeyhtiölain mukaisesti.

Hallintoelimet
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitus­johtaja.

Yrityksen johtaminen (CG)
Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja lakia eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta, valtion omistajaohjausta koskevia säädöksiä, lakia Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimi­sestä osakeyhtiöstä (19.9.2014/761), yhtiöjärjestystä sekä hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia edellä mainituilla poikkeamilla.

Sisäinen valvonta
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niitä arvioidaan ja seurataan.

VTT-konsernissa suunnittelu- ja raportointimenettelyt ovat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työkaluja.

VTT-konsernin valvontaympäristö perustuu strategiassa määriteltyihin arvoihin, kuvattuihin ja valvottuihin prosesseihin ja ohjeistukseen. Vuorovaikutteisessa strategia- ja vuosisuunnittelussa asetetaan toiminnan tavoitteet, joista johdetut henkilötason tavoitteet sovitaan kehityskeskusteluissa.

Viestintä ja tiedotus
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin viestintää ja tiedotusta koskevia suosituksia. Vuosittaisen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen lisäksi yhtiö julkaisee hallinnointia koskevat olennaiset tiedot internetsivuillaan: www.vtt.fi

Seuranta
Taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta valvovat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, konsernijohto, sisäinen tarkastus sekä linjajohto. Valvonta kattaa kuukausittaisten taloudellisten ja toiminnallisten raporttien seurannan, ennusteiden ja suunnitelmien läpikäynnin sekä sisäisen tarkastuksen raportit ja ulkopuolisten tilintarkastajien raportoinnin. Merkittävimpiä liiketoimintaympäristön ja liiketoimintariskien muutoksia arvioidaan säännöllisesti neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. Sisäinen tarkastus laatii tarkastusvaliokunnalle vuosittain yhteenvedon suoritetuista tarkastuksista, merkittävimmistä havainnoista sekä sovituista toimenpiteistä. Tarkastusvaliokunnalle toimitettu aineisto on koko hallituksen luettavissa.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus tukee yhtiön ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallinto­prosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäinen tarkastus toimii VTT:n hallituksen ohjauksessa. Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla VTT-konsernin kaikki toiminnot, vastattavana tai välitettävänä olevien varojen hoito ja kaikki toimintayksiköt.

Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada tarkastustehtäväänsä varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat salassapitosäännösten estämättä. Lisäksi se on oikeutettu saamaan toimintayksiköiltä tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellista apua.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää VTT:n hallitukselle, hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle sekä muulle VTT-konsernin ylimmälle johdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä suorittaa tarkastusvaliokunnan, hallituksen ja toimitusjohtajan määräämät tarkastustehtävät. Sisäinen tarkastus arvioi, ovatko sisäisen valvonnan menettelyt toiminnan riskeihin nähden asianmukaiset ja riittävät siten, että ne varmistavat organisaation talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen sekä johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta.

Sisäinen tarkastus voi lisäksi tuottaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia neuvontaluonteisia konsultointipalveluita yhtiön johdolle ja toimintayksiköille. Konsultointipalvelut eivät kuitenkaan saa vaarantaa sisäisen tarkastuksen riippumattomuutta ja objektiivisuutta.

Tilintarkastus
Yhtiön tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti 2.1.2015, että yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus: 1805485-9) päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala. 

Hallitus

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallituksen jäsenet ovat:

 

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa VTT-konsernin strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoitoa koskevat periaatteet sekä nimittää Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimitusjohtajan, vahvistaa toimitusjohtajan välittömät alaiset, myöntää yhtiöjärjestyksen mukaiset toiminimenkirjoitusoikeudet sekä vahvistaa tytäryhtiöiden hallitukset.

Yhtiön hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti hallituksen vuosittain vahvistaman kokousaikataulun mukaisesti. Hallitus sopii vuoden alussa teemat vuoden eri kokouksiin (hallituksen vuosikello).

Vuonna 2015 hallitus kokoontui 13 kertaa, joista ensimmäinen väliaikaisella kokoonpanolla (TEM/virkamieshallitus).

Hallituksen valiokunnat
Yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat eivät tee itsenäisiä päätöksiä. Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle ja niiden pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten luettavissa.

Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvissa konsernin talouteen, sisäiseen ohjaukseen ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä. Jäsenet eivät kuulu yrityksen toimivaan johtoon.

Tarkastusvaliokunnan tarkoituksena on arvioida ja käsitellä talousohjauksen tehokkuutta, taloudellisen raportoinnin menetelmiä sekä tilinpäätöstä ja muuta yhtiön antamaa taloudellista tietoa. Niin ikään valiokunta arvioi ja valvoo sisäisen ohjauksen ja sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sekä sisäistä tarkastusta että riskienhallintaa.

Vuoden 2015 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat: Harri Leiviskä (puheenjohtaja, paikalla 6/6 kokouksesta, Matti Hietanen (paikalla 6/6), Kaija Pehu-Lehtonen (paikalla 6/6) sekä Kari Knuutila (paikalla 2/6).

Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvissa konsernin palkitsemiseen liittyvissä tehtävissä.

Palkitsemisvaliokunnan tärkeimmät tehtävät ovat avustaa ja ohjeistaa toimivaa johtoa seuraavien asioiden valmistelussa hallitukselle:

  • toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkitseminen
  • VTT-konsernin palkitsemisperiaatteet
  • palkitsemisohjelmien tavoitteiden ja palkitsemissuunnitelmien toteutumisen
    seuranta, suoritusten arvioinnin ja palkkioiden määrittämisen seuranta
  • tulospalkkion maksamiselle määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen valvonta
    palkitsemisohjelman mukaisesti

 

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä. Jäsenet eivät kuulu yrityksen toimivaan johtoon. Vuoden 2015 aikana valiokunta kokoontui kerran, osallistumisprosentti oli 100.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat: Aaro Cantell, Matti Hietanen ja Petra Lundström.
 

Johtoryhmä

VTT:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan ohella tieteellinen johtaja, liiketoiminta-alueista vastaavat johtajat, osa liiketoiminnan tukipalveluista vastaavista johtajista sekä henkilöstön edustaja. VTT:n johtoryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Johtoryhmän jäsenet ovat:
 

Antti Vasara, toimitusjohtaja

Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
Petri Kalliokoski, liiketoiminta-alueen johtaja

Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
Jouko Suokas, liiketoiminta-alueen johtaja

Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
Kari Larjava, liiketoiminta-alueen johtaja

Anne-Christine Ritschkoff, tieteellinen johtaja
Seppo Viinikainen, hallintojohtaja
Riitta Tolvanen, henkilöstöjohtaja
Matti Karhunen, lakiasiainjohtaja
Timo Nurminiemi, talousjohtaja
Olli Ernvall, viestintäjohtaja
Anu Vaari, henkilöstön edustaja
   

VTT:n johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajan päätöksentekoa ja johtaa VTT:n toimintaa mission, vision ja arvojen pohjalta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  Johtoryhmä valmistelee strategian ja toimintasuunnitelman hallituksen päätettäväksi. Johtoryhmä kehittää VTT:n johtamista sekä suorittaa vuosittain johdon katselmoinnin.

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi