Sign In

VTT Expert Services Oy ja Labtium Oy

VTT:n vuosikertomus 2015

​​

VTT Expert Services Oy yhdessä tytäryhtiönsä Labtium Oy:n kanssa tarjoaa markkinaperusteisesti asiantuntijapalveluita, -selvityksiä ja -arvioita, sertifiointi- ja hyväksyntäpalveluita, testaus-, tarkastus- ja analyysipalveluita sekä kalibrointipalveluita. Testaus-, analyysi-, kalibrointi-, tarkastus- ja sertifiointipalvelut ovat oleellisilta osin akkreditoitu kansallisen akkreditointielimen, FINASin toimesta. Akkreditoinnit kattavat yli 1000 standardia. Yhtiöillä on myös tarvittavat ilmoitetun laitoksen valtuutukset. Lisäksi VTT Expert Services Oy toimii hyväksyttynä tuotehyväksyntälaitoksena. Kotimaisten akkreditointien lisäksi osa yhtiön toiminnoista on akkreditoitu myös ulkomaisten akkreditointielinten toimesta.

Kolmannen osapuolen testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluita tarjoavana VTT Expert Services Oy:n tehtävänä on varmistaa, että sen asiakkaat pystyvät vastaamaan korkeisiin turvallisuus- ja terveysvaatimuksiin sekä muihin laatuvaatimuksiin tuotteiden, työntekijöiden ja prosessien osalta. Labtium Oy puolestaan tukee asiakasyritystensä tuotantoprosesseja sekä laadunvalvontaa etenkin geo-, polttoaine- ja ympäristöanalytiikan menetelmin. Molempien yhtiöiden palvelut parantavat asiakkaiden tuotannon, tuotteiden ja palvelujen kilpailukykyä varmistamalla niiden sopivuuden markkinoille, käyttäjille ja viranomaisten vaatimuksiin. Asiakastarpeita syntyy regulaatiolähtöisesti, tuotannon ja tuotteiden ongelmien sekä tuotannon valvontatarpeiden kautta. Vakioituja palveluja tarjoavia toimijoita on paljon, mutta etenkään pienillä palveluntarjoajilla ei ole osaamista asiakaskohtaisen ratkaisun tarjoamiseen, mikä korostaa VTT:n palveluiden tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta PK-sektorin teollisuudessa. VTT Expert Services Oy on viiden suurimman Suomen markkinoille vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja tarjoavan yrityksen joukossa.

Kannattavuuden ja kilpailukyvyn nostaminen on ollut molemmissa yhtiöissä monivuotinen keskeinen kehityskohde, jonka parantamiseksi on tehty kehitystyötä niin asiakastoiminnassa, palvelutarjoaman sisällössä kuin toiminnallisen tehokkuuden parantamisessakin. Yhtiöiden taloudellinen suorituskyky onkin parantunut merkittävästi.

Yhtiöiden palveluportfolioita kehitetään jatkuvasti ja ennakoivasti muuttuvaan asiakastarpeeseen mm. digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tilikauden 2015 aikana lanseerattiin uusi vtt-todistus.fi hakupalvelu ja Omasertifikaatti.fi –asiointiportaali. Labtiumin palvelutarjoamaa ja toimipaikkaverkostoa sopeutettiin kaivannaisteollisuuden kysyntää vastaavaksi, ja jalometallituotteiden tarkastustoiminta ostettiin vahvistamaan tarjoamaa.  Asiakkuuksia syvennettiin ja pitkäaikaisia asiakassuhteita kehitettiin solmimalla palvelusopimuksia ja kehittämällä yhteistyön muotoja jatkuvissa asiakkuuksissa. Palveluiden näkyvyyttä parannettiin sekä sähköisiä viestintäkeinoja hyödyntämällä että tapaamalla asiakkaita asiakassegmenteittäin kohdennetuissa tilaisuuksissa. Myynnin johtamisen ja toteutuksen systematiikkaa vietiin käytäntöön. VTT Expert Services Oy:ssä tätä tukemaan hankittiin uusi asiakastyötä ja markkinointi tuleva ESA.CRM järjestelmä.

Hidas talouskasvu on vähentänyt orgaanisen kasvun mahdollisuuksia. Kuitenkin sertifioinnin eri palveluissa kysyntä on ollut kasvava. Uuteen kysyntään on vastattu kehittämällä ja akkreditoimalla palveluita, rekrytoimalla henkilöitä ja huolehtimalla aktiivisesti tarjoaman näkyvyydestä. Rakenteiden testauksessa ja palotestauksessa on saatu takaisin menetettyjä asemia onnistuneiden hankkeiden ja joustavan hinnoittelun avulla.Labtium Oy on hitaan talouskasvun lisäksi kärsinyt alati kovenevasta kilpailusta. Yksikköhintojen alenemiseen on varauduttu työprosesseja kehittämällä.

Kolmannen osapuolen palveluiden tarjoamisessa ulkoiset hyväksynnät ovat välttämättömiä. Ulkopuolisen tahon myöntämiä pätevyyksiä laajennettiin 28 kpl. Pätevyysalueen laajennukset liittyvät ensisijaisesti tuotteiden ja järjestelmien hyväksyntöihin toimittaessa toimivaltaisen viranomaisen antamalla valtuutuksella.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00