Sign In

VTT:n tutkimusohjelmat tukevat ja uudistavat elin­keino­elämää ja yhteiskuntaa

VTT:n vuosikertomus 2015VTT:llä on käynnissä kahdeksan tutkimusohjelmaa: Tie biotalouteen, Tuottavuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä, For Industry, Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne, Kriittisiä teknologioita matkalla 5G:hen, Turvallinen ja kestävä ydinenergia, Mineraalitalous ja Älykkäät energiajärjestelmät ja -alueet.  


 

Tie biotalouteen

Tie biotalouteen -tutkimusohjelma tukee Suomen kansallista biotalousstrategian toteuttamista suomalaisen biomassaa hyödyntävän teollisuuden uudistamisen ja kannattavuuden parantamisen avulla. Ohjelmassa on kehitetty teknologioita biomassan prosessointiin sekä näihin teknologioihin perustuvia uusia biomassapohjaisia arvoketjuja, joissa metsä- ja agrobiomassa jalostetaan elintarvikkeiksi, kuitutuotteiksi, materiaaleiksi, kemikaaleiksi ja biopolttoaineiksi. Arvoketjupohjaiseen tutkimukseen on vahvasti kytketty konseptilaskenta ja teollisten symbioosien ja liiketoimintamallien tutkimus sekä sosioekonominen tarkastelu. ICT-pohjaisten sovellusten integroiminen biotalouteen on tärkeä osa ohjelmaa. Ohjelman merkittävänä tukena toimii Bioruukki-pilotointiekosysteemi. Ohjelman tuloksena syntyvät ratkaisut luovat sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa.

Tuottavuusharppaus esineiden internetillä (IoT) 

Teollinen internet ja IoT on tämän hetken tärkeimpiä murroksia niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Se tarjoaa Suomelle mahdollisuuden aivan uuteen kasvuun ja kilpailukyvyn lisäämiseen ja siten Suomessa tapahtuvaan arvonmuodostuksen kasvattamiseen. Tuottavuusharppaus esineiden internetillä (IoT) -ohjelma luo ja vie käytäntöön kilpailuetua tuovia IoT-ratkaisuja yritysten käyttöön, auttaa teollisuutta uudistamaan liiketoimintamallejaan, -verkostojaan ja toimintatapojaan kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tukee valmistavan teollisuuden säilymistä ja vahvistumista Suomessa. Kohdealueiksi on valittu laitteiden ja koneiden hallinta, verkottuneet anturit, ICT ja terveys, päätöksentekoa tukeva tiedonhallinta ja -käsittely, älykkäät infrastruktuurit, digitaalisen yhteiskunnan IoT-palvelu, liiketoiminnan murrokset sekä IoT:n tietoliikenneratkaisut. Ohjelman avulla voimme luoda uusia työpaikkoja ja puitteita uusille investoinneille, tarjota Suomeen syntyville ja nykyisille yrityksillemme globaalit toimintaedellytykset Suomesta käsin, sekä edesauttaa yritysten menestymistä uudelleen muotoutuvilla teollisilla markkinoilla.


Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne

Liikennejärjestelmän suuntaaminen kestävän kehityksen tielle edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja uuden teknologian käyttöönottoa. Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne -ohjelmassa on kehitetty uusia ratkaisuja ja palveluita vähähiilisen energian, vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden ajoneuvojen sekä älyliikenteen alueilla. Kokeiluhankkeiden avulla uudet teknologiat viedään käyttöön. Tutkimuskohteina ovat kustannustehokkaat järjestelmätason ratkaisut energiatehokkuuden lisäämiseksi ja liikennepalveluiden tehostamiseksi, mikä samalla mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden korvaamisen uusiutuvilla, vähähiilisillä vaihtoehdoilla. Ohjelmassa on myös kehitetty uusia konsepteja liikenteen tietoteknisiin ratkaisuihin ja palveluihin, biopolttoaineiden loppukäyttöön ja sähköisiin hyötyajoneuvoihin. Ohjelma tarjoaa sujuvan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän kehitysalustan, joka tuottaa uusia toimintamalleja, palveluita ja tuotteita liikennesektorin eri toimijoiden tarpeisiin. Tuloksia voidaan hyödyntää nopeallakin aikajänteellä, mikä kasvattaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden kautta Suomen kilpailukykyä.


For industry

Teknologiateollisuuden suora ja välillinen merkitys Suomen elinkeinoelämälle on nyt ja tulevaisuudessakin erittäin suuri. Huomattava potentiaali on erityisesti PK-yrityksissä. Kehitämme kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi teknologisia ratkaisuja, jotka ovat laaja-alaisesti hyödynnettävissä koko suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa. For Industry -ohjelma pohjautuu vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja sen avainteknologioita ovat esimerkiksi teollinen internet, ainetta lisäävä valmistus, automaatio ja robotiikka sekä tuotteisiin ja järjestelmiin sulautettu äly. Laaja-alaisesti hyödynnettävillä ja suomalaiselle Pk-sektorille sovitetuilla teknologioilla mahdollistamme tarvittavan piristysruiskeen sekä kotimaiselle tuotannolle että tuotteiden ja palveluiden kansainväliselle kilpailukyvylle.


Kriittisiä teknologioita matkalla 5G:hen

Langattoman tietoliikenteen määrä kasvaa 1000-kertaiseksi ja langattomien laitteiden määrä 100-kertaiseksi kymmenessä vuodessa. Kasvutarpeet ovat erittäin haastavia tarvittavan taajuusspektrin ja lisääntyvien energiatehokkuusvaatimusten takia. Samanaikaisesti yhteiskunta tulee yhä riippuvaisemmaksi langattomasta tietoliikenteestä. Kriittisiä teknologioita matkalla 5G:hen -ohjelma mahdollistaa digitaalisuuden parempaa hyödyntämistä kehittämällä kriittisiä teknologioita, joita tarvitaan mentäessä kohti viidennen sukupolven matkaviestintäjärjestelmä 5G:tä. Ohjelmassa on tuotettu optimoituja radio- ja verkkoresurssien hallintamenetelmiä, spektrinkäyttöä ja energiatehokkuutta parantavia ilmarajapintoja, älykkäitä verkonhallinnan ratkaisuja, ja edistyneitä RF (radiotaajuus)-, elektroniikka- ja antenniratkaisuja. Teknologioiden avulla esimerkiksi luotettavuus ja energiatehokkuus lisääntyvät, mikä on edellytys tavoiteltujen datanopeuksien saavuttamiseksi. Uudet teknologiat mahdollistavat 5G-matkaviestintäjärjestelmän toteuttamisen ja tukevat alan suomalaisten yritysten pääsyä eturintamassa uuteen liiketoimintaan.


Turvallinen ja kestävä ydinenergia

Reaktoriturvallisuuden ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuusvaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi Suomessa ja muualla maailmassa. Turvallinen ja kestävä ydinenergia -ohjelman painopisteenä on vastaaminen kasvaneisiin turvallisuusvaatimuksiin. Ohjelman toimintaa tukevat uusi Otaniemeen rakenteilla oleva ydinturvallisuustalo ja osallistuminen kansainväliseen CEA:n koordinoimaan Jules Horowitz Research Reactor -projektiin Cadarachessa Ranskassa. Hiilidioksidipäästöttömänä energialähteenä ydinenergialla on tärkeä rooli vähennettäessä globaaleja päästöjä.


Mineraalitalous

Mineraalien saatavuuden turvaamiseksi on tärkeää saada jätteiden ja teollisten sivuvirtojen (esimerkiksi kaivosjätteet, metalliteollisuuden kuonat, polttolaitosten tuhkat, rakennusjätteet, elektroniikka jätteet) sisältämät pienet arvoainemäärät talteen ja etsiä korvaavia materiaaleja teollisuudessa käytettäville kriittisille metalleille kuten koboltille, kromille, magnesiumille, platinaryhmän metalleille ja harvinaisille maametalleille. Mineraalitalous-ohjelmassa on kehitetty uusia teknologioita ja konsepteja metallien ja muiden mineraalien talteenottoon ja kierrätykseen sekä parannetaan raaka-aineiden kiertoa ja materiaalitehokkuutta materiaalisuunnittelun, tuotesuunnittelun ja innovatiivisten valmistustekniikoiden avulla. VTT on mukana aktiivisesti eurooppalaisissa raaka-aine alan yhteisöissä, erityisesti EIT Raw Materials -innovaatiokeskittymän puitteissa.


Älykkäät energiajärjestelmät ja alueet

Energiajärjestelmillä ja kaupungeilla on yhteinen haaste vähentää ympäristövaikutuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä siten että samalla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kaupunkien pysyminen houkuttelevina elinympäristöinä. Älykkäät energiajärjestelmät ja alueet -ohjelmassa on tuotettu uusia ratkaisuja kaupungeille, rakennuttajille, energiayhtiöille ja järjestelmien sulauttamisesta vastaaville tahoille yhdistämällä VTT:n ICT-, energia-, elektroniikka- ja rakennetun ympäristön osaaminen tulevaisuuden energiaverkkojen ja kaupunkien kehitystyöhön. Keskeisiä tavoitteita ovat nollaenergia-aluemallin demonstrointi, tietoteknisten ratkaisujen kehittäminen sähköautojen integroimiseksi kaupunkien sähköverkkoon ja tarvittavan tietoliikenteen kehittäminen älykkään energiaverkon rinnalle. Ohjelma luo ratkaisuja tulevaisuuden energiajärjestelmiä ja älykkäitä kaupunkeja varten.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00