Sign In

2010-luku

Yhtiöityminen ja vahva kansainvälistyminen

VTT Group

VTT siirtyi vuoden 2010 alusta Group-rakenteeseen. Tämän mahdollistaneet lait astuivat voimaan 1.1.2010. Samalla VTT Expert Services Oy aloitti toimintansa. Se tarjoaa asiantuntija- ja sertifiointipalveluita, joiden osana se tuottaa myös laboratoriopalveluita. Samaan aikaan toimintansa aloitti myös VTT Ventures Oy, jonka tehtävänä on hallinnoida ja kehittää VTT:n tutkimustoiminnan tuloksina syntyneitä spin-off-yrityksiä. Memsfab Ltd aloitti toimintansa 2011. Sen tehtävänä on mikro- ja nanoteknologian komponenttien piensarjavalmistus.

Jo aiemmin perustettu VTT International Oy toteuttaa VTT:n kansainvälistymistavoitteita sekä hallinnoi VTT:n kansainvälisiin toimipisteisiin ja T&K-hankkeisiin liittyviä tehtäviä, jotka edellyttävät oikeushenkilömuodossa toimimista.

Nimeksi Teknologian tutkimuskeskus VTT

VTT:n nimi vaihtui 1.12.2010 voimaan astuneen lain myötä. Uudeksi viralliseksi nimeksi tuli Teknologian tutkimuskeskus VTT. Nimen pitkää muotoa ”Teknologian tutkimuskeskus VTT” käytetään vain virallisissa yhteyksissä. VTT käyttää suomenkielisessä viestinnässään edelleen lyhytnimeä VTT. Ruotsinkielinen nimi muuttui lain myötä muotoon Teknologiska forskningscentralen VTT. Myös ruotsinkielisessä viestinnässä käytetään lyhytnimeä VTT. Englanninkielinen nimi säilyi entisellään eli VTT Technical Research Centre of Finland.

Uusi laki ajanmukaisti VTT:tä koskevan lainsäädännön vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Sen myötä VTT sai entistä enemmän liikkumavaraa ja paremmat mahdollisuudet kehittää toimintaansa ja palvella asiakkaitaan.

VTT osakeyhtiöksi

Valtioneuvoston 5.9.2013 tekemällä periaatepäätöksellä valtion tutkimuslaitosten rakenteita ja tutkimusrahoitusta uudistettiin. VTT ja Mittatekniikan keskus MIKES yhdistettiin. VTT muuttui valtion kokonaan omistamaksi, voittoa tavoittelemattomaksi erityistehtäväyhtiöksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ksi. Uuden osakeyhtiömuotoisen VTT:n toiminta alkoi 1.1.2015. Yhtiömuotoinen toiminta antaa joustavammat rahoitusmahdollisuudet talouden suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen. VTT Oy saa edelleen valtiolta tutkimusrahoitusta perustehtävänsä hoitamiseen, yritysten liiketoiminnan uudistumista palvelevan osaamisen luomiseen.

Vaikuttavuus ja kansainvälistyminen

VTT:n 2010-luvulla tutkimustoiminnan painopistealueista erityisesti painettu älykkyys (elektroniikka) ja biotalouteen siirtymisen mahdollistavat teknologiat ovat osoittaneet sekä vaikuttavuutensa että kaupallisen potentiaalinsa. 2010-luvulla kansainvälisten toimeksiantojen ja projektien kasvu on entisestään vahvistunut. Toimintansa myötä VTT:stä on tullut Suomen aktiivisin toimija EU-hankkeissa.

VTT:stä on tullut tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa yksi halutuimmista työpaikoista. Sijoittuminen kolmen suosituimman työnantajan joukkoon Suomessa on toistunut säännöllisesti 2000-luvulta lähtien.

Organisaatiouudistus 2014

VTT uudisti organisaatiotaan ja toimintamalliaan 1.1.2014. Uudistusten tavoitteena ovat joustavuus, kustannusrakenteen keventäminen ja VTT:n kilpailukyvyn parantaminen. Tärkeäksi tavoitteeksi tulee entistä parempi vaikuttavuus sekä asiakkaiden että yhteiskunnan suuntaan. VTT:n strategiassa määriteltiin kolme keskeistä tutkimuksellista ja asiakastoimintaan liittyvää painoaluetta. Nämä ovat Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut. Kolme painoaluetta muodostavat myös VTT:n liiketoiminta-alueet.

Uusi toimitusjohtaja 1.11.2015 alkaen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus valitsi TkT Antti Vasaran VTT:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.11.2015 alkaen.  Ennen VTT:lle tuloa Antti Vasara toimi Tieto Oyj:n johtoryhmän jäsen vastuualueenaan Tuotekehityspalvelu-liiketoiminta. Hän on aikaisemmin toiminut Nokia Oyj:ssä mm. tuotelinjan johtajana, tuotekehityksen vetäjänä sekä strategiajohtajana. Tätä ennen Antti Vasara on ollut ohjelmistoyrityksen toimitusjohtaja sekä toiminut McKinsey & Companyllä liikkeenjohdon konsulttina.

 
 
1940-luku | 1950-luku | 1960-luku | 1970-luku | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | 2010-luku

Ota yhteyttä