Sign In

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö

 

Eurooppalaisia lippuja

​Tutkimusyhteistyö

VTT:n tutkimusyhteistyötä suunnataan kolmen päätavoitteen kautta: osaamisperustaisten investointien lisäämiseksi Suomessa, teollisen ja kaupallisen elinkeinotoiminnan uudistamiseksi Suomessa sekä lisäarvon ja työpaikkojen synnyttämiseksi Suomeen. VTT:n kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on myös kantaa vastuuta yhteisten ongelmien ratkaisemisessa edistämällä Suomen vaikutusmahdollisuuksia osana laajempia yhteisöjä. VTT kytkeytyy vahvasti eurooppalaisiin innovaatio-aloitteisiin.

VTT tekee kiinteää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa hankkeissa, joissa korostuu eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uusiutuminen ja kestävä kilpailukyky. Tavoitteisiin pääsemiseksi VTT pyrkii edistämään vahvojen alueellisten innovaatioekosysteemien yhteistyötä EU-tasolla. Tämä edellyttää pitkäjänteistä vaikuttamistyötä ja vuorovaikutusta kansallisella ja EU-tasolla.

Yhteistyö verkostoissa

Oleellinen osa tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta tapahtuu erilaisissa verkostoissa. VTT tunnetaan aktiivisena verkostotoimijana: olemme mukana lukuisissa kansainvälisissä innovaatioyhteisöissä sekä tutkimusorganisaatioiden ja huippuyliopistojen strategisissa kumppanuuksissa. Yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme pääsevät laajojen verkostojemme kautta kansainvälisen tiedon ja osaamisen pariin. Lisäksi VTT tekee yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa auttaen tunnistamaan eri toimijatahojen tarpeita Suomessa ja EU-tasolla, myös laajemmin globaalitasolla. Uskomme vahvasti, että valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla innovaatioilla sekä vastuullisella tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla.

​Eurooppalainen yhteistyö

Eurooppalainen verkosto ja kumppanuudet

Eurooppalaiset yhteistyöohjelmat ovat VTT:n kansainvälisen toiminnan ytimessä (Horisontti 2020, EIT, Euratom, Eureka, Pohjoismaiden Ministerineuvoston ohjelmat). Laajamittaisilla verkostoilla, positiivisella näkyvyydellä ja aktiivisella mukanaololla EU-hankkeissa voidaan aikaansaada huomattava vipuvaikutus suomalaisten innovaatioiden edistämisessä. VTT:n EU-hankesalkku muodostuu lukuisista monivuotisista ohjelmista ja erilaisista rahoitusinstrumenteista, jotka edellyttävät vahvaa rahoitussääntöjen ja sopimusjuridiikan hallintaa.

Eurooppalaisen TKI-politiikan prioriteetteihin ja ohjelmiin vaikuttaminen edellyttää pitkäjänteistä kyvykkyyttä toimia erilaisissa verkostoissa ja yhteisöissä. VTT on aktiivinen lukuisissa aloitteissa, kuten eurooppalaiset teknologiayhteisöissä (VTT mukana yli 20 ETP:ssä) ja H2020-ohjelman PPP (Public Private Partnerships) -aloitteissa. VTT on myös mukana kolmessa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin innovaatiokeskittymässä (EIT Digital, EIT Raw Materials, EIT Food) sekä eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen EERA-allianssissa, joka on energiatutkimuksen keskeinen verkosto EU:n jäsenvaltioiden SET-Plan (Strategic Energy Technology Plan) -aloitteessa.

VTT osallistuu erityisesti EARTO:n puitteissa komission, parlamentin ja neuvoston kanssa käytävään policy-tason sidosryhmäkeskusteluun. Innovaatiopolitiikka on horisontaalista ja läpileikkaavaa, se menee yli perinteisten hallinnonalojen.

VTT:n keskeisiä eurooppalaisia tutkimusalliansseja

 • EARTO - Eurooppalaisten tutkimus­organisaatioiden edunvalvontajärjestö
 • EERA - Eurooppalainen energiatutkimusallianssi
 • EIT Digital - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
 • EIT Raw Materials - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti   
 • EIT4Food - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
 • NUGENIA - Eurooppalaisen ydinvoimateollisuuden ja tutkimuslaitosten tutkimusyhteisö

VTT in PPP initiatives (H2020)

Contractual PPPs

 • Photonics
 • 5G
 • Big Data
 • Cyber Security
 • Robotics
 • FoF (Factory of the Future)
 • SPIRE (Sustainable Process Industry and Resource Efficiency)
 • EeB (Energy Efficient Building)


Joint Technology Initiatives / Joint Undertakings

 • Electronic Components and Systems ECSEL
 • Biobased Industries BBI
 • Fuel Cells and Hydrogen FCH

​Kotimainen yhteistyö

Kansallisen osaamisperustan kehittäminen vaatii verkostomaista yhteistyötä ja osaamisten yhdistämistä. VTT tekee aktiivista sidosryhmien välistä yhteistyötä Suomessa (yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittajat, järjestöt, ministeriöt sekä kunta- ja aluehallinto) edistäen omalta osaltaan säännöllistä tiedonkulkua ja yhteisen näkemyksen muodostumista Suomelle tärkeissä asioissa.

VTT tekee kiinteää yhteistyötä yritysten kanssa hankkeissa, joissa korostuu suomalaisten ja eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uusiutuminen ja kestävä kilpailukyky. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi VTT osallistuu huomattavalla panostuksella paikallisten osaamiskeskittymien kehittämistyöhön sekä alueellisten innovaatio-ekosysteemien väliseen EU-tason yhteistyöhön. VTT:n rooli on merkittävä muodostettaessa Suomen lähestymistapoja komission strategisissa aloitteissa.

VTT kuuluu Team Finland -verkostoon, joka on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Yritysten ja yliopistojen kanssa tehtävän projektiyhteistyön lisäksi VTT osallistuu myös Suomen Akatemian huippuyksiköiden työhön. Tärkeä osa kansallista innovaatio-infrastruktuuria perustuu VTT:n tutkimusinfrastruktuuriin ja kehittämisalustoihin, jotka toimivat myös EU-tasolla: Bioruukki, SMACC, PrintoCent, 5G Testiverkko, Micronova, MIKES ja VTT Ydinturvallisuustalo.

​VTT Suomen Akatemian huippuyksiköissä

 • Atomikerroskasvatuksen (ALD) huippuyksikkö (ALD) (2012-2017)
 • Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö (2012-2017
 • Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikkö (2014-2019)
 • Kvanttiteknologian huippuyksikkö (2018-2025)

​VTT:n kansalliset kehittämisalustat

 

​Muu kansainvälinen yhteistyö

Kansallisen osaamisperustan kehittäminen vaatii erityisesti globalisaation oloissa yhteistyötä maailman huipputoimijoiden kanssa sekä ennakkoluulotonta eri tieteenalojen yhteistoimintaa. VTT uskoo, että valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla innovaatioilla sekä vastuullisella tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla. VTT:n yhteiskunnallinen tehtävä ja laaja teknologiaosaaminen ovat mahdollistaneet osallistumisen kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteistyökumppanimme pääsevät laajojen verkostojemme kautta kansainvälisen tiedon ja osaamisen pariin. Team Finland -verkoston jäsenenä VTT tekee yhteistyötä myös ulkoasiain hallinnon kanssa sekä diplomatiatasolla ja osallistuu mm. hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n asiantuntijatyöryhmiin.

Tutkimuskumppanuudet antavat VTT:lle vahvan aseman. Vaikka suurin osa VTT kansainvälisestä julkisesta tutkimusyhteistyöstä toteutuu EU:n ohjelmissa, VTT käy säännöllistä vuoropuhelua EU:n ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa sekä osallistuu EU:n rahoittamiin hankkeisiin kolmansissa maissa. VTT pyrkii myös kiinnittymään innovaatiovetoisiin osaamiskeskittymiin muualla maailmassa ja tekee asiakastoimeksiantoja kansainvälisille yrityksille.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00