Sign In

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö

 

Eurooppalaisia lippuja

​Tutkimusyhteistyö

VTT:n tutkimusyhteistyötä suunnataan kolmen päätavoitteen kautta: osaamisperustaisten investointien lisäämiseksi Suomessa, teollisen ja kaupallisen elinkeinotoiminnan uudistamiseksi Suomessa sekä lisäarvon ja työpaikkojen synnyttämiseksi Suomeen. VTT:n kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on myös kantaa vastuuta yhteisten ongelmien ratkaisemisessa edistämällä Suomen vaikutusmahdollisuuksia osana laajempia yhteisöjä. VTT kytkeytyy vahvasti eurooppalaisiin innovaatioaloitteisiin.

VTT tekee kiinteää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa hankkeissa, joissa korostuu eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uusiutuminen ja kestävä kilpailukyky. Tavoitteisiin pääsemiseksi VTT pyrkii edistämään vahvojen alueellisten innovaatioekosysteemien yhteistyötä EU:ssa. Tämä edellyttää pitkäjänteistä vaikuttamistyötä ja vuorovaikutusta kansallisesti ja EU:ssa.

Yhteistyö verkostoissa

Oleellinen osa tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta tapahtuu erilaisissa verkostoissa. VTT tunnetaan aktiivisena verkostotoimijana: olemme mukana lukuisissa kansainvälisissä innovaatioyhteisöissä sekä tutkimusorganisaatioiden ja huippuyliopistojen strategisissa kumppanuuksissa. Yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme pääsevät laajojen verkostojemme kautta kansainvälisen tiedon ja osaamisen pariin. Lisäksi VTT tekee yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa auttaen tunnistamaan eri toimijoiden tarpeita Suomessa ja EU:ssa, myös laajemmin globaalisti. Uskomme vahvasti, että valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla innovaatioilla sekä vastuullisella tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla.

​Eurooppalainen yhteistyö

VTT kytkeytyy vahvasti eurooppalaisiin innovaatioaloitteisiin. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelma (2014–2020) on volyymiltaan merkittävin, ja se toteuttaa yhteistä Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka tavoitteet koskevat työllisyyttä, tutkimusta ja innovointia, ilmastonmuutosta ja energiaa, koulutusta ja köyhyyden torjuntaa.

VTT osallistuu laajamittaiseen, pitkäjänteiseen yhteistyöhön eurooppalaisissa aloitteissa eri sidosryhmien kanssa. VTT:n EU-hankesalkku muodostuu lukuisista monivuotisista ohjelmista ja erilaisista rahoitusinstrumenteista, jotka edellyttävät vahvaa rahoitussääntöjen ja sopimusjuridiikan hallintaa. VTT tuo EU-hanketoimintaan laajaa kokonaisymmärrystä EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan ja toimii edelläkävijänä uusien EU-tason tutkimus- ja innovaatiorakenteiden suunnittelussa ja käytäntöön panossa.

EU-toiminnassaan VTT on toteuttanut elinkeinoelämän kannalta merkittävää tehtävää verkottamalla suomalaisia yrityksiä ja muita tutkimustahoja eurooppalaisiin arvoketjuihin. Laajamittaisilla verkostoilla, positiivisella näkyvyydellä ja aktiivisella mukanaololla EU-hankkeissa saadaan aikaan huomattava vipuvaikutus suomalaisten innovaatioiden edistämisessä.

VTT on aktiivinen lukuisissa aloitteissa, kuten eurooppalaiset teknologiayhteisöt (VTT mukana yli 20 ETP-yhteisössä) ja H2020-ohjelman PPP (Public Private Partnerships) -aloitteet. Näiden lisäksi VTT MIKES osallistuu Euroopan metrologiatutkimusohjelmaan (EMPIR). VTT on myös mukana Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmassa, joka koskee ydinenergiaan ja säteilysuojeluun liittyviä tutkimustoimia sekä osallistuu EU:n jäsenvaltioiden SET-Plan-työn puitteissa tehtävään tutkimukseen (European Energy Research Alliance EERA), joka edistää kestävien energiateknologioiden kehittämistä ja ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa. Lisäksi VTT on mukana kolmessa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin innovaatiokeskittymässä (EIT Digital, EIT Raw Materials, EIT Food).

VTT:n keskeisiä eurooppalaisia tutkimusalliansseja

 • EARTO - Eurooppalaisten tutkimus­organisaatioiden edunvalvontajärjestö
 • EERA - Eurooppalainen energiatutkimusallianssi
 • EIT Digital - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
 • EIT Food - European Institute of Innovation and Technology
 • EIT Raw Materials - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti   
 • EIT4Food - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
 • NUGENIA - Eurooppalaisen ydinvoimateollisuuden ja tutkimuslaitosten tutkimusyhteisö

VTT H2020-ohjelman kumppanuusaloitteissa

Contractual PPPs

 • Photonics
 • 5G
 • Big Data
 • Cyber Security
 • Robotics
 • FoF (Factory of the Future)
 • SPIRE (Sustainable Process Industry and Resource Efficiency)
 • EeB (Energy Efficient Building)
 • EGVI (European Green Vehicles Initiative)


Joint Technology Initiatives / Joint Undertakings

 • Electronic Components and Systems ECSEL
 • Biobased Industries BBI
 • Fuel Cells and Hydrogen FCH

VTT on merkittävä eurooppalainen toimija ja suurin yksittäinen EU-tutkimusrahoituksen kotiuttaja Suomessa. VTT:n EU-projektit toteutetaan yhteishankkeina (konsortiohankkeina), joissa on useita osapuolia useista maista. VTT:llä on tehokas projektinjohtokyky ja vahvat EU-hanketoiminnan sisäiset tukipalvelut. Äärimmäisestä kilpailusta huolimatta VTT on säilyttänyt asemansa merkittävänä toimijana Euroopan tasolla. Vuoden 2018 loppuun mennessä 17 % kaikesta Suomeen tulleesta H2020-rahoituksesta on tullut VTT:lle. Yhteishankkeiden kautta Suomeen tulleesta H2020-rahoituksesta VTT on kotiuttanut 25 %.

Lisäksi VTT osallistuu roolinsa mukaisesti aktiiviseen ja laajamittaiseen vaikuttamistyöhön EU-tasolla. VTT on aktiivisesti mukana monissa tärkeissä EU:n kilpailukykyyn liittyvissä asiantuntijaryhmissä.

Vaikuttamistyö perustuu VTT:n kansalliseen mandaattiin. Eurooppalaisen TKI-politiikan prioriteetteihin ja ohjelmiin vaikuttaminen edellyttää pitkäjänteistä kyvykkyyttä toimia erilaisissa verkostoissa ja yhteisöissä. VTT osallistuu erityisesti EARTOn puitteissa (eurooppalaisten tutkimuslaitosten yhteinen edunvalvontaorganisaatio) komission, parlamentin ja neuvoston kanssa käytävään policy-tason sidosryhmäkeskusteluun. Innovaatiopolitiikka on horisontaalista ja läpileikkaavaa, se menee yli perinteisten hallinnonalojen. Vaikuttamistyö edellyttää myös jatkuvaa vuorovaikutusta muiden avaintoimijoiden kanssa Suomessa.

​Kotimainen yhteistyö

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alaisena toimijana VTT tekee aktiivista sidosryhmien välistä yhteistyötä Suomessa (yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittajat, järjestöt, ministeriöt sekä kunta- ja aluehallinto), mikä edistää säännöllistä tiedonkulkua ja yhteisen näkemyksen muodostumista Suomelle tärkeissä asioissa. VTT pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan Suomelle keskeisissä asioissa myös kansainvälisesti.

VTT tekee kiinteää yhteistyötä yritysten kanssa tutkimus- ja innovaatiohankkeissa, joissa korostuu suomalaisten ja eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uusiutuminen sekä kestävä kilpailukyky. VTT osallistuu merkittävällä panostuksella paikallisten osaamiskeskittymien ja innovaatioekosysteemien kehittämistyöhön. Yritysten ja yliopistojen kanssa tehtävän projektiyhteistyön lisäksi VTT on mukana Suomen Akatemian huippuyksiköissä ja Lippulaivaohjelman osaamiskeskittymissä. Tärkeä osa kansallista innovaatioinfrastruktuuria perustuu VTT:n tutkimusinfrastruktuuriin ja kehittämisalustoihin, jotka ovat verkostoituneet myös EU-tasolla: Bioruukki, 5G Testiverkko, Micronova, MIKES, Printocent, ROViR, SMACC ja VTT Ydinturvallisuustalo.

​VTT Suomen Akatemian huippuyksiköissä

 • Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikkö (2014–2019)
 • Kvanttiteknologian huippuyksikkö (20182025)

 

VTT Suomen Akatemian Lippulaivaohjelman osaamiskeskittymissä

 • 6Genesis – Langattomien verkkoteknologioiden lippulaiva
 • FCAI – Suomen Tekoälykeskus -lippulaiva
 • FinnCERES – Materiaalien biotalouden lippulaiva
 • PREIN – Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva

​VTT:n kansalliset kehittämisalustat

 

​Muu kansainvälinen yhteistyö


Kansallisen osaamisperustan kehittäminen vaatii erityisesti globalisaation oloissa verkostomaista yhteistyötä maailman huipputoimijoiden kanssa sekä ennakkoluulotonta eri tieteenalojen yhteistoimintaa. VTT uskoo, että valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla innovaatioilla sekä vastuullisella tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla. VTT:n yhteiskunnallinen tehtävä ja laaja teknologiaosaaminen ovat mahdollistaneet osallistumisen kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteistyökumppanimme pääsevät laajojen verkostojemme kautta kansainvälisen tiedon ja osaamisen pariin. Team Finland -verkoston jäsenenä VTT tekee yhteistyötä myös ulkoasiain hallinnon verkostoissa ja diplomatiatasolla.

Tutkimuskumppanuudet ja verkostot antavat VTT:lle vahvan aseman. Vaikka suurin osa VTT kansainvälisestä julkisesta tutkimusyhteistyöstä toteutuu EU:n ohjelmissa, VTT käy säännöllistä vuoropuhelua EU:n ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa sekä osallistuu EU:n rahoittamiin yhteistyöverkostoihin ja hankkeisiin kolmansissa maissa. VTT pyrkii myös kiinnittymään innovaatiovetoisiin osaamiskeskittymiin muualla maailmassa ja tekee asiakastoimeksiantoja kansainvälisille yrityksille.

Ota yhteyttä