Sign In

VTT:n majakat

 

 

​​Tulevaisuuden ilmasto – puhdasta energiaa

Lähes 200 maata on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen korkeintaan kahteen asteeseen. Kaikilla kasvihuonekaasupäästöjä tuottavilla aloilla tarvitaan siis ripeitä toimia. Myös Suomella on kunnianhimoinen tavoite lisätä uusiutuvan energian käyttöä yli puoleen energian loppukulutuksesta vuoteen 2030 mennessä.

Lukuisia laitteita, rakennuksia, kulkuvälineitä ja teollisuuden prosesseja täytyy muokata ja uudistaa energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Se, että käyttäjistä tulee myös tuottajia (englanniksi prosumers), uudistaa energiamarkkinoita. Innovaatioita, jotka tuottavat vähähiilistä energiaa erilaisista lähteistä, tarvitaan enemmän ja nopeammin kuin koskaan ennen.

VTT edistää uudenlaisia energian- ja polttoainetuotannon teknologioita sekä digitalisaatiota, sillä niiden avulla on mahdollista tukea systeemistä energiamurrosta.

#ClimateActionVTT

Resurssien riittävyys – resurssiviisaus takaa menestyksen

Väkiluvun kasvu, kaupungistuminen ja väestön vaurastuminen kuluttavat yhä enemmän luonnonvaroja. Tämä aiheuttaa yhteiskunnallisia haasteita ja on ongelma maapallon kantokyvylle.

VTT:llä ymmärretään, että tarvitsemme kestäviä, resurssitehokkaita ratkaisuja, kuten uusiutuvia raaka-aineita ja kiertotaloutta. Haasteet ratkaistaan käyttämällä resursseja harkiten ja tehokkaasti. Uusien teknologioiden hyödyntäminen raaka-aineiden ja jätteiden käytössä avaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia.

Teollisuus laajalti hyötyy uusiutuvista ja uudenlaisista raaka-aineista, kuten metsäbiomassasta ja hiilidioksidista. Tuotesuunnittelulla voidaan varmistaa hyvä suorituskyky kulutustavaroille, joita valmistetaan kysynnän mukaan. Täysin uudella tavalla tuotettu ruoka auttaa vesivaroja ja ympäristöä säästäen ravitsemaan kasvavan väestön.

#ResourceSufficiencyVTT

Hyvä elämä – elämänlaatua ja hyvinvointia

Suuret globaalit haasteet vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon kustannusten kasvu edellyttävät toimintatapojen muutosta, jotta sairauksia pystytään ehkäisemään tehokkaasti ja voidaan siirtyä kohti osallistavaa ja yksilöllistä terveydenhuoltoa. Työelämässä on menossa suuri murros, kuten tietotyön automatisointi sekä robotisaatio, joka vähentää perinteisiä työpaikkoja. Ihmisen ja teknologian kiinteä suhde tulee ilmi erityisesti laitteissa, joita käytämme sekä työssä että vapaa-ajalla. Vaikka laitteiden pitäisi helpottaa elämäämme, ne saattavatkin lisätä stressin määrää. Kaupungistuminen ja infrastruktuurien muutokset asettavat vaatimuksia elinympäristöjen suunnitteluun.

Suomi pystyy ratkaisemaan nämä haasteet, koska meillä on hyvin koulutettu väestö sekä paljon kasvuyrityksiä ja yhteiskunnassa vallitsee luottamuksen ilmapiiri. VTT kehittää uutta teknologiaa, palveluita ja liiketoimintamalleja, joista on aitoa hyötyä ihmisille myös yksilöinä.

#GoodLifeVTT

Kokonaisturvallisuus – varmuutta muuttuvassa maailmassa

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti, ja yllättävät muutokset voivat aiheuttaa katastrofeja. Altistuminen luonnon ja ihmisen aiheuttamille uhille lisääntyy. Yhteiskunnan selviytyminen kaikissa olosuhteissa vaatii ihmisten turvallisuuden sekä julkisten ja yksityisten toimintojen jatkuvuuden varmistamista erilaisissa häiriötilanteissa. Tulevaisuuden kokonaisturvallinen yhteiskunta edellyttää uhkien aikaista havaitsemista, niihin varautumista sekä nopeaa toipumista.

VTT tukee eri alojen toimijoita kokonaisturvallisuuden varmistamisessa uusien teknologioiden, innovaatioiden ja palveluiden avulla. Monimutkaisetkin järjestelmät suunnitellaan ja kehitetään luontaisesti turvallisiksi, joustaviksi ja mukautuviksi sekä testataan huolellisesti. Näin saavutetaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa erilaisten innovaatioiden turvallinen ja varma käyttö.

Ratkaisut, joilla suojaudutaan uhkia vastaan, mahdollistavat häiriöttömän elämän ja liiketoiminnan.

#SafetySecurityVTT

Teollisuuden uudistuminen – mahdollisuuksia innovaatioiden avulla

Suunnittelun, valmistuksen ja palveluliiketoiminnan radikaali uudistaminen digitalisaation avulla luo kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia teollisuudelle myös korkean kulurakenteen maissa. Suomen talouskasvu ja työllisyystilanne ovat tiukasti kytköksissä vientiteollisuuden menestykseen. Viennin kannalta onkin tärkeää, että suomalainen teollisuus on yksi johtavista digitaalisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittäjistä ja käyttöönottajista.

Tulevaisuuden älykkäät tuotteet ja palvelut luodaan teollisuuden uusissa ekosysteemeissä, joita tukee globaalisti kytkeytynyt alustatalous. Yhteistyö, palveluliiketoiminnan kasvava merkitys ja datan hyödyntäminen synnyttävät täysin uusia mahdollisuuksia ja muuttavat arvon luontia. Big dataan perustuvat uudet liiketoimintamallit ja palvelut vahvistavat Suomen teollisuuden kilpailukykyä.

Robotisaation, joustavan automaation ja keinoälyn avulla tuotantoa voidaan merkittävästi tehostaa ja tuotantokustannuksia alentaa. Tuotantoteollisuus saa kilpailukykyä erikoistumisesta sekä globaalista verkostoitumisesta. Riippuvuutta rajallisista resursseista, kuten energiasta, materiaaleista ja vedestä, voidaan vähentää kiertotalouden avulla.

Suomessa on koulutettua, taitavaa työvoimaa ja hyvät mahdollisuudet innovointiin. Meillä on siis kaikki edellytykset olla valmistavan teollisuuden ja palveluliiketoiminnan edelläkävijä.

#IndustrialRenewalVTT