Sign In

VTT:n tapa toimia

 

 

 • VTT:n päätehtävät ovat tutkimus ja kehitys, teknologian siirto ja testaus
 • VTT suuntaa ja kehittää toimintaansa vuorovaikutuksessa teollisuuden, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen sekä teknologiapolitiikkaa koordinoivien ja tutkimusta rahoittavien viranomaisten kanssa.
 • VTT noudattaa toiminnassaan maan teknologia-, teollisuus- ja energiapolitiikkaa ja on aktiivinen niiden luomisessa
 • VTT on kokonaisuutena voittoa tavoittelematon organisaatio - maksullisessa toiminnassa noudatetaan liiketaloudellista hinnoittelua

 

VTT:n hankemuodot

Maksulliset toimeksiannot
Maksulliset toimeksiannot toteutetaan asiakkaan tilauksesta ja tarpeiden mukaisesti.

Yhteishankkeet
Yhteishankkeet toteutetaan ja rahoitetaan yhdessä VTT:n, yritysten, tutkimusrahoittajien (esim. EU ja Tekes) ja/tai muiden yhteis-työkumppaneiden kanssa.

Omarahoitteinen toiminta
Omarahoitteiset hankkeet ovat teknologiapohjaisia strategisia tutkimusprojekteja, joiden tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja osaamista siten, että se vastaa asiakkaiden tulevia tarpeita.

VTT:n innovaatioprosessissa teknologiakehitys, sovellukset ja liiketoimintamallien kehittäminen tapahtuvat rinnakkaisina, samanaikaisina ja vuorovaikutteisina projekteina. Näin teemme entistä nopeammin teknologiasta liiketoimintaa ja varmistamme saumattoman innovaatioprosessin ennakoinnista tutkimukseen, kehitystoimintaan ja kaupallistamiseen.

Innovaatioprosessi

 • VTT hyödyntää työskentelyssään sisäisesti ja asiakkaiden kanssa moderneja innovaatiotoiminnan työskentelymalleja ja työkaluja.
 • VTT auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan teknologiasta liiketoimintaa ja sitä kautta hyvinvointia koko yhteiskuntaan.
 • VTT:llä on hyvin laaja-alainen osaaminen, ja huipputason moniteknologisella osaamisella synnytämme globaalisti kilpailukykyistä teknologiaa. Voimme hyödyntää strategisen tutkimuksemme synnyttämät uudet teknologiset mahdollisuudet yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • VTT tukee innovointia ennakointityöllä, joka auttaa näkemään tulevaisuuden teknologian mahdollisuuksia ja synnyttää näkemyksiä markkinoista ja liiketoimintamahdollisuuksista.
 • Innovaatioiden kohteena voivat olla myös palvelut, prosessit, organisaatiorakenteet, liiketoimintamallit, brändit, markkinointikanavat jne. Innovaatio voi toisaalta perustua vanhan teknologian soveltamiseen uudessa käyttötarkoituksessa tai uusilla markkinoilla.
 • VTT:n tutkimustoiminnassa syntyy keksintöjä, ohjelmistoja ja muuta suojattavissa olevaa teknologiaa, josta osa siirtyy asiakkaille toimeksiantosopimuksissa määrätyin ehdoin osan kartuttaessa VTT:n IPR-omaisuutta.
 • VTT tarjoaa patenttioikeuksia ja muuta teknologiaa yritysten hyödynnettäviksi. Teknologia voidaan myydä kertakaupalla tai lisensoida erilaisin ehdoin. Voimme auttaa teknologian kaupallistamista räätälöidyillä jatkokehitysprojekteilla ja kaupallistamisselvityksillä.
 • Teknologiamme voi myös olla keskeisessä roolissa uuden spin-off -yrityksen tai yhteisyrityksen liiketoiminnassa

Toteutamme toimeksiannot luottamuksellisesti. VTT ei anna eikä julkaise niistä tietoja ilman toimeksiantajan suostumusta

Kaikki toimeksiannon yksityiskohdat määritellään yleensä erillisessä toimeksianto-sopimuksessa, joka pohjautuu VTT:n yleisiin sopimusehtoihin ja projektisuunnitelmaan.

 

Toimintamme laatu

 • Toimeksiannot toteutetamme sovittujen sopimusten ja aikataulujen mukaisesti
 • Tutkimustuloksemme ovat oikeita ja luotettavia, ja ne on raportoitu selkeästi
 • Keskeiset testaus-, tarkastus- ja kalibrointimenetelmämme on akkreditoitu
 • Meillä on osaava ja motivoitunut henkilökunta sekä tarkoituksenmukaiset tilat ja laitteet
 • Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaprosessejamme tehokkaan ja tuloksellisen toimintatavan takaamiseksi
 • Toimintajärjestelmä koostuu prosesseista. Laadunhallinta tapahtuu prosessien avulla. VTT:lle on myönnetty ISO9001:2015 sertifikaatti.

 

Ympäristö

Otamme kestävän kehityksen periaatteet huomioon sekä palvelutoiminnassamme että sisäisessä toiminnassamme ympäristöpolitiikkamme ja ympäristöpäämääriemme mukaisesti

 

Ota yhteyttä