Sign In

Metsätähteistä tehokkaasti biopolttonesteitä

 

VTT:n tutkimustulosten mukaan puubiomassasta on mahdollista tuottaa korkealaatuisia biopolttonesteitä alle yhden euron litrahinnalla. Suomessa kehitetyillä tekniikoilla on mahdollista siirtää yli puolet puuraaka-aineen energiasta lopputuotteeseen.

Suomessa kehitetyllä paineistettuun leijukerroskaasutukseen perustuvalla menetelmällä metsätähteestä voidaan valmistaa tehokkaasti liikenteen polttonesteitä. Puubiomassasta, pääasiassa päätehakkuiden ja harvennusten metsätähteistä, on mahdollista tuottaa lopputuotteesta ja prosessiolosuhteista riippuen uusiutuvia polttonesteitä 57–60 %:n energiahyötysuhteella. Mikäli sivutuotteena syntyvä lämpö­energia pystytään hyödyntämään esimerkiksi kaukolämpönä tai teollisuushöyrynä, nousee biomassan käytön kokonaishyötysuhde 74–80 %:n tasolle. Tämän suureen kokoluokkaan soveltuvan happikaasutusteknologian rinnalle VTT kehittää uutta entistä kustannustehokkaampaa prosessia, jolla hyötysuhdetta voidaan nostaa merkittävästi ja jota voidaan soveltaa myös pienempiin tuotantolaitoksiin. Tämä tulee helpottamaan uuden teknologian kaupallistamista ja ensimmäisen teollisen laitoksen toteuttamista, mikä on ollut kaikkein suurin haaste uuden teknologian kaupallistamisessa.

Kaasutusreitin ohella VTT on kehittänyt biomassan pyrolyysitekniikkaan perustuvia menetelmiä liikenteen polttoaineiden tuotantoon. VTT:n ja amerikkalaisen PNNL:n (Pacific Northwest National Laboratory) yhteistyössä on haettu ratkaisuja jalostuksen suurimpiin haasteisiin:
korkeaan vedynkulutukseen ja katalyytin deaktivoitumiseen. Vedynkulutusta ja tuotantokustannuksia alennetaan koko tuotantoketjun osalta AspenPlus™ -simulointiohjelmiston avulla ja hydrausprosessia kehittämällä.

Prosessissa metsäteollisuuden tai kaukolämpölaitoksen kattilan yhteydessä tuotettu bioöljy kuljetetaan öljynjalostamoon, jossa se jalostetaan muiden öljyjen ohessa. Kehitetyn menetelmän erityisenä etuna on, että tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa vaiheittain, mikä vähentää arvoketjuun investoivan yrittäjän riskiä.

Suomi on edelläkävijä puun pyrolyysitekniikan kaupallistamisessa. Fortumille on valmistunut Joensuuhun Metson rakentamana bioöljyä 50 000 tonnia vuodessa tuottava laitos. Uusi teknologia on kehitetty yhteistyössä Fortumin, Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa, ja tutkimus on ollut osa Tekesin Biorefine-ohjelmaan.

Fortum sai Global District Energy Climate Award -palkintogaalassa kansainvälisen innovaatiopalkinnon suunnitelmasta yhdistää Joensuuhun rakenteilla oleva bioöljylaitos jo olemassa olevaan sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä kaukolämpöverkkoon.

Myös VTT:n pitkäjänteinen kehitystyö on saanut tunnustusta: Euroopan teknologista tutkimusta tekevien organisaatioiden etujärjestö EARTO palkitsi VTT:n pyrolyysi- ja leijupolttoteknologioiden yhdistämiseen liittyvästä innovaatiotyöstä vuonna 2012.